economische-terreur1Het verschrikkelijke ongeluk met de vlucht MH17 vereist de ware daders op te sporen. Dit accident heeft grote gelijkheid met de 9/11 aanslag, die werd georkestreerd om het volk van A tot Z te controleren en van haar vrijheid te beroven onder het mom van meer veiligheid.

In dit respect is het belangrijk te weten dat de wereld door anderen wordt geregeerd dan degenen die zichtbaar op het wereldtoneel staan. De bevolking wordt bedrogen en belogen. De zichtbare leiders die iedereen kent zijn niets anders dan marionetten die vanuit het duister worden bestuurd. Ons brein wordt geprogrammeerd, onze smaak beïnvloedt, valse ideeën geïmplementeerd, in opdracht van dictators waarover de wereld zelden of nooit heeft gehoord of gelezen. Veel zoal niet alle ideeën en handelingen in het dagelijks leven, in de politiek, industrie, sociale omgang, ethisch denken, etc. worden gedomineerd door een relatief klein groepje despoten.

De wereld bestaat niet uit naties en ideologieën. Er bestaan geen naties, er zijn geen verschillende volkeren, er bestaat zelfs geen democratie, uitsluitend big business, Shell, Dupont, Exxon, Unilever, Monsanto, Goldman Sachs, JP Morgan, etc. Deze globale ondernemingen zijn de naties van de wereld. De macht van deze concerns overschrijdt alle grenzen, zij bepalen de politiek, economie, en militaire beslissingen. Geen enkele regering of publieke instelling heeft wat in te brengen. Het is de supranationale macht die bestaat uit de rijkste families op aarde die via de multinationale concerns de controle uitoefenen over alle landen, met als doel complete zeggenschap over de hele planeet, te bereiken door de invoering van de Nieuwe Wereldorde NWO. Zoals uitgelegd in: Zij die de wereld regeren – 21 dec- 2013

Deze kleine groep van rijkste families noemen zich de illuminatie, die licht brengen, maar bedenk ‘schijn bedriegt’ wat ze brengen is werelddictatuur, zij die de wereldbevolking willen uitdunnen van nu 7 naar 1 miljard mensen. Degenen die overblijven worden ingelijfd als hun slaven. Zij vinden dat de wereld aan hen toebehoort. Zij zijn de machtselite – de toonaangevende satanisten van onze wereld. De wereld is nu aangeland in een tijdperk die vergelijkbaar is met de periode in de geschiedenis die voorafging aan Noach. Een onwetende generatie leeft op de rand van een vulkaan die elk moment kan uitbarsten. Binnen afzienbare tijd begint het tijdperk waarin de mensheid massaal tot ondergang en slavernij is gedoemd. Het tijdperk waarin alleen nog slaven overleven die de satanische machtselite moet dienen.

Via hun netwerken, geld en geweld heeft de satanische machtselite zich met list en bedrog in alle structuren van de maatschappij weten binnen te dringen om zo de wereldgeschiedenis, de economie, en alle markten te manipuleren. De leden van de bloedlijnen zijn de toonaangevende satanisten van deze wereld, zij beschouwen de duivel als hun ware god en geloven dat het uiteindelijke doel van satan is het instellen van de dictatoriale wereldmacht. – Dictatuur vanuit het duister.

De multinationals en wereldconglomeraten hebben hun ziel voor geld en macht verkocht aan de satanische machtselite, om de mensheid te ontzielen door vergiftigingen via de voedselketen en farmaceutische medicijnen. Alleen een gigantische catastrofe of het nu WAKKER WORDEN van de massa kan ze nog stoppen. We moeten met ons allen hieraan meewerken. Als we NU dit gevaar niet afwenden, eindigen we waar ze ons naartoe bewegen.

Vergeet druk te zijn met je dagelijkse beslommeringen, en werk nu aan de toekomst, anders vallen we regelrecht in de klauwen van de Nieuwe Wereldorde. – Gandhi moedigde geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid aan. Deze is nu heel hard nodig. Verander je op comfort ingestelde ‘luie kop in-het-zand’ instelling en partygoermentaliteit. Maak de stap naar volwassenheid en neem de volle verantwoording die daar bijhoort.

Vertel de autoriteiten te stoppen met waarmee ze bezig zijn, laat ze weten; tot hier en niet verder. Zorg dat je goed geïnformeerd wordt en bent om de juiste keuzes te maken. Het Internet is daarbij behulpzamer dan de TV. Zet die TV uit en kijk niet meer naar al die leugens die op elk moment van de dag worden uitgestraald, alleen maar om de publieke opinie – via mind control – in hun voordeel te manipuleren. Bedenk, dat we ons niet meer kunnen veroorloven om als makke schapen in de pas te lopen met die doelbewuste krankzinnigheden van onze verworden maatschappij. Al was het alleen maar voor alle kinderen. Neem de tijd en lees hier het boek over de macht volgens het systeem van Adam Weishaupt.

De Achilleshiel van het illuminatie piramidesysteem bevindt zich aan de onderkant van deze piramide. Daar leeft het overgrote deel van de bevolking; alleen al door haar aantal vertegenwoordigt deze groep een enorme macht. Deze massa wordt nu door hen voortdurend onder controle gehouden om te voorkomen dat wij mensen WAKKER WORDEN en opstaan tegen de onrechtvaardigheden die ons worden aangedaan.

Ter eigen bescherming hanteert de machtselite het verdeel en heers principe. Door volkeren onderling te verdeleneconomische-terreur2 en tegen elkaar op te zetten – Israël versus Palestina. Oekraïners West tegen Oost – pro en contra EU, om zo de krachten te fragmenteren waardoor deze gebroken worden en het gevaar voor hen afneemt. Alleen al door de goedkeuring van de Israëlische moorden op de Palestijnen, is de Amerikaanse regering medeplichtig aan de Israëlische oorlogsmisdaden. Maar daarover wordt in alle talen gezwegen.

Bedenk wel dat al deze misleidingen ten koste gaan van onze vrijheid, om de macht van de machtselite verder te versterken. Probeer hun principe te begrijpen, en ontdek dat 90% van alle afschuwelijke gebeurtenissen in de wereld met opzet door de machtselite werden veroorzaakt, als je dit weet, worden de achtergronden van schokkende gebeurtenissen duidelijker zichtbaar. Om een objectieve opinie te vormen lees onderstaand vermelde artikelen.

Om je ogen te openen: Het recent verongelukken van twee vliegtuigen van Malaysia Airlines behoren beiden tot deze categorie. Met opzet zijn deze ongelukken gecreëerd. Om de bevolking bang te maken en nog meer van hun vrijheid te beroven, en anderzijds anderen – Rusland – te beschuldigen om een oorlog aan te wakkeren. Het zijn herhalingen van 9/11 – de niet bestaande wapens van massa destructie in Irak– allemaal leugens om de burgers te onderdrukken. Zo ook de oorlog in Afghanistan, Libya om Gaddafi te vermoorden, oorlogen om de bevolking te decimeren en de wapenindustrie – eigendom van de elite – van opdrachten te voorzien.

Door controle door de machtselite van de MSM – mainstream media – kunnen ze de publieke perceptie manipuleren. De bevolking moet zo arm mogelijk gehouden worden waardoor de aandacht totaal wordt opgeslokt door werk, geldzorgen en strijd voor overleving. De vruchten van de arbeid van de bevolking, mogen in geen geval bij de bevolking zelf terecht komen, aangezien dat tot financiële, materiële en mentale onafhankelijkheid zou leiden. Want die onafhankelijkheid zou de gepercipieerde noodzaak voor leiderschap verminderen en daarmee het bestaansrecht van de leiders van de machtselite ondermijnen.

De bevolking zal dus voortdurend veel harder moeten werken dan feitelijk nodig is. Hierdoor wordt veel meer geproduceerd dan bruikbaar is. Deze productie moet dus worden vernietigd. Hiervoor bestaan twee instrumenten: oorlog en belasting. Lees meer in Sluiproutes Van de Macht van Jules Van Rooyen.

Denk hierover eens na; wij de mensen zouden onafhankelijk, gelukkig, vreedzaam en rijk kunnen zijn als resultaat van onze arbeid. Geen grote werkloosheid, geen bezuinigingen, geen overbodige belastingen. Alle volken konden rijk en welvarend zijn geweest, zonder rivaliteit en oorlogen. Helaas is dit niet het geval, omdat de elitekliek ons beroven! – WORDT NU WAKKER, en onderneem onmiddellijk actie om onze zielen, en toekomstige generaties te redden.

Het is de hoogste tijd voor verandering. – Hoe kan dit tij door ons worden gekeerd? Het laatste wat we moeten doen is achterover leunen – TV kijkend – kop in het zandsteken – denken “dat we er toch niks aan kunnen doen” en “het allemaal wel meevalt” of “het koninkrijk van God is toch niet van deze wereld” en wachten op hulp van bovenaf of van anderen. Deze hulp zal niet komen als wij niet zelf NU de armen uit de mouwen steken. Het is wel bijna twaalf uur, maar nog net niet te laat om de ommekeer in ons voordeel te bewerkstelliggen.

Hoe kon de machtselite zover komen? De uitleg is verontrustend, maar verifieerbaar. Lees hieronder de Protocollen van de wijzen van Sion die de illuminatie als hun agenda hanteren. Je kunt vaststellen tot hoever ze al zijn gevorderd in het veroveren van de wereld en het onderdrukken van het volk. En wat voor ellende ons nog te wachten staat. Vertalingen in diverse talen zijn toegevoegd, zodat geen excuus bestaat ze niet te lezen.

Hun werkwijze verloopt als volgt: Opdat zij – de illuminatie – niet worden ontmaskerd maken ze gebruik van Monarchslaven die ze zelf hebben opgeleid en geprogrammeerd middels mind control. De meest vooraanstaande overheidsfunctionarissen in de VS en de EU zijn in de ban via mind control. Indien een verkozene afwijkt van de opdracht zal zijn of haar sinistere dood het gevolg zijn. Gevoeglijk valt aan te nemen dat alle westerse regeringsleiders in deze categorie vallen.

Naast regeringsleiders zijn deze slaven ook te vinden onder religieuze leiders, wetenschappers, financiers, economen, media, feitelijk in alle maatschappelijke vertakkingen. Als niet-geprogrammeerde persoonlijkheden worden ingezet – gewone burgers – zouden die altijd vroeg of laat door de mand kunnen vallen waardoor de geheime plannen bekend kunnen worden. Alleen door gebruik van geprogrammeerde functionarissen is het mogelijk de plannen en vorderingen voor de NWO, ter realisering van de wereldwijde dictatuur, geheim te houden. Zo heeft over de laatste 50 jaar een selecte groep Monarchslaven gewerkt aan de bouw van het grootste imperium – eigendom van de illuminatie – dat ooit heeft bestaan. Een imperium opgebouwd door Monarchslaven die als financiële huurmoordenaars opereerden d.m.v. economische manipulaties, fraude en bedrog. Om zo zich voor miljarden aan goud, zilver en grondstoffen en ondernemingen toe te eigenen via marktmanipulaties, en zgn. verstrekte leningen door de IMF of Wereld Bank die nooit kunnen worden terugbetaald. Overzicht en vertakkingen van dit imperium worden gegeven in Zij die de wereld regeren – 21 dec- 2013.

Delta task killers worden ingezet om falende Monarchslaven te elimineren. De CIA en Mossad worden ingezet om een coup te plegen of een revolutie te forceren. Als dat niet lukt dan krijgt de regeringsleider van dat land een hartaanval, sterft aan kanker, of een ongeluk. Als het beoogde doel uiteindelijk nog niet is bereikt, wordt de NAVO – de militaire tak van de NWO ingezet.

Om hun geplande doeleinden te bereiken, laten ze lijnvliegtuigen “neerstorten” – zoals bv. bij de PANAM – Lockerbie ramp. Vermoedelijk vallen de laatste twee luchtrampen de MH 370 en MH17 eveneens in deze categorie. Waarbij de machtselite doelbewust met deze gebeurtenissen ruim 500 onschuldige burgers hebben vermoord – waarschijnlijk uitgevoerd door undercover Monarch slaven.

Onmiddellijk, bijna voordat het vliegtuigwrak de grond raakte, maakten Amerikaanse functionarissen insinuaties dat zij wisten wie hier schuldig aan was. Zo ook de manier waarop de hele westerse nieuwsmedia werd georkestreerd door direct de schuld aan Rusland te geven als de duidelijke veroorzaker. – Deze berichtgevingen waren van tevoren voorbereid om als waarheidsgetrouwe informatieweergave te dienen. – Dit suggereert dat het neerhalen van beide vliegtuigen een insider operatie met verborgen agenda moet zijn geweest. Een deel van het nieuws in de media blijkt zelfs vooraf te zijn opgesteld en goedgekeurd, om ervoor te zorgen tijdig de onherroepelijk schuldconclusie bij Rusland neer te leggen.

De media meldden echter niet dat de VS de Oekraïense regering heeft gesteund met aanvallen op onschuldige – eigen – burgers, welke door een woordvoerster van buitenlandse zaken van de VS werd afgedaan als; “selectief en gematigd.” En evenmin de vermelding dat noch Rusland, noch de separatisten in het oosten van Oekraïne enige baat konden hebben, omdat er niets mee te winnen valt, alleen maar alles te verliezen, met het neerhalen van een passagiersvliegtuig vol met burgers.

Waarom heeft Washington niet samengewerkt met de Russische president Poetin om te pleiten voor een objectieve, niet-gepolitiseerd internationaal onderzoek door deskundigen naar oorzaak en achtergronden van het Maleisische straalvliegtuig? – De Russische regering blijft feiten aandragen, met inbegrip van satellietfoto’s waaruit de aanwezigheid van Oekraïense Buk raketsysteem op een locatie blijkt te staan van waaruit het vliegtuig met een luchtdoelraket had kunnen worden neergehaald en dat (satelliet) documentatie duidelijk laat zien dat een Oekraïense SU-25 gevecht jet snel het Maleisische vliegtuig naderde net vóórdat dit neerstortte.

Als het een insider complot was om dit passagiersvliegtuig neer te halen, kon elke veiligheidsvoorziening op het raketsysteem vooraf zijn uitgeschakeld om zo geen waarschuwing te geven, geen signalen af te geven, en na te laten als teken van aanwezigheid. Dat zou de reden zijn waarom een Oekraïens gevechtsvliegtuig werd gezonden om het neerhalen van het vliegtuig te bevestigen. Lezenswaardig is dit artikelvan Pepe Escobar.

Het punt blijft; totdat er een objectief internationaal onderzoek kan worden uitgevoerd, iedereen die probeert om de verantwoordelijkheid voor deze afschuwelijke misdaad toe te wijzen aan de een of de ander uitsluitend bestaat uit speculaties, en niet uit feiten. “Het Westen heeft zichzelf met succes in een positie geplaatst om ‘politieke correctheid’ te dicteren in het internationale discours,” stelt China in een Global Times editorial over MH17 afgelopen maandag, “zij die niet willen meewerken met de Westerse belangen bevinden zich vaak in een moeilijke positie.” De eerste publieke verklaring van China, dat “The Western rush om Rusland te veroordelen niet gebaseerd is op feiten of logica,”komt op de hielen van het adres van Vladimir Poetin die het Westen als volgt kritiseerde, “niemand heeft het recht om deze tragedie te gebruiken om zelfzuchtig politieke doelen te bereiken.”

China lijkt de lijn te zijn overgestoken, door heel duidelijk de kant van Rusland te kiezen als zij concluderen: “Het is het zoveelste voorbeeld van de kracht van de westerse media om publieke opinievorming als een politiek instrument te gebruiken.”

economische-terreur3Heel duidelijk; er is geen enkele rapportering in de westerse media, dat noch Rusland, noch de separatisten in het oosten van Oekraïne iets hebben te winnen maar alles te verliezen met het neerschieten van een passagiersvliegtuig vol met burgers.

Dit essay kan niet duidelijker zijn, om iedereen sterk op het hart te drukken dat tegengas geboden is en het enige probate middel is om onszelf te redden van een vroegtijdige dood of slavernij. Hun volgende stap is de met opzet gecreëerde economische crisis van nu, om die binnenkort te gebruiken om grote chaos te stichten, waardoor velen van ons op afschuwelijke wijze zullen creperen.

Geloof of denk niet dat het niet kan of zal gebeuren, de crisis van nu is al zeven jaar in de maak, verergert met zinloze belastingverhogingen, bezuinigingen, etc. om het volk verder uit te knijpen opdat ze uiteindelijk massaal om hulp zullen vragen aan de machtselite om hen uit deze toenemende ellende te verlossen, met als antwoord daarop de implementatie van de NWO. Iedereen is gewaarschuwd. Lees onderstaande literatuur om jezelf een oordeel te vormen, dat het hier geen complot theorie betreft.

Vliegtuigramp Zionistisch Complot? De waarheid achter Malaysian Airlines. Schokkend!

DE PROTOCOLLEN VAN DE WIJZEN VAN SION (Nederlandse vertaling uit 1933)

AGENDA ILLUMINATI, PROTOCOLLEN GEIMPLEMENTEERD

Protocols: The Document That Explains Everything

Take fifteen minutes of your time and read the Protocols. Don’t just read them. Study them. They explain in precise detail what is going on in the world today and why. (link)

Despierta a la Realidad!, Eres Libre?
ILLUMINATI – Los Protocolos de los Sabios de Sion
Tocara estos temas: Anunnaki, Illuminati, extraterrestres, sociedades secretas, 2012 geometría, sagrada, reptilianos, proyecto montauk, proyecto filadelfia, energía libre, mercaba la civilización, de Marte seres, de luz nuevo, orden mundial, comida orgánica, nibiru planeta, y telepatía tipología extraterrestre universos, paralelos existencia, multidimensional. (link)

Los Protocolos de Los Illuminati
Los cinco mayores desastres globales creados están siendo constantemente anunciados al mundo como razones para crear el Nuevo Orden Mundial
“Las sociedades secretas estaban planeando desde 1917 inventar una amenaza artificial… para juntar a la humanidad en un solo gobierno mundial que ellos denominan El Nuevo Orden Mundial.” (link)

Informatieve video’s op YouTube:

“The chaos is planned because the architects of the chaos are the globalists. The globalists have a little saying: ‘out of chaos will come order.’ So, what they do is whip up animosity and fear and play groups off of one another… The goal of the globalist, ultimately, is to have one world government, one world currency and one world religion. The whole idea of globalism is to first round countries into regional blocks and then merges the blocks into one super country. These people have contempt for humanity, and they have stated their contempt for humanity. They want to reduce the world population by something of a factor of 80-90%. These globalists have taken control of the U.S., Canada, most of Western Europe and the United Kingdom. These people are dangerous, and these people are seemingly taking the work to the brink.”

Kirby also told me, “I do believe we are on a major precipice of a run-up in the price of both gold and silver. It will surely be within the next three months and might be as soon as the next three weeks. If you don’t own precious metals, you are a fool.” Significant Advances in Gold & Silver Prices within 3 Months.
Rob Kirby with Greg Hunter