Meer Informatie over je Zielenplan

 

Deep State verdwijnt als de bevolking massaal opstaat

Op een dag welke niemand kan voorspellen, zal geheel onverwacht, de volle omvang van de leugens aan het licht komen en door de massa worden waargenomen. De mensheid zal beseffen dat ze grandioos zijn bedonderd door hun autoriteiten.

 

Op dat moment, door het grote aantal wakkeren, zal alles ten goede keren en iedereen zich naar het Licht wenden. Beschouw de periode van nu als voorbereiding, maar weet dat de doorbraak zeker zal komen.

 

De Deep State Cabal-matrix is gebroken, het draait nu alleen om onze massale ontwaking. De criminele misdadigers moeten met eigen ogen worden gezien om te weten wie en waar ze zijn.

 

Hoe dieper je bent geworteld in jezelf des te meer ben je verbonden met je ziel, des te groter is je begrip over kosmische verbindingen, en des te gemakkelijker en harmonieuzer kun je leven.

 

Alles draait om het onafhankelijk zelfstandig denken; helaas hebben weinigen daarin onderricht gehad. Maria Montessori, met haar nadruk op autonoom denken en individuele intuïtie, heeft gebruik gemaakt van de natuurlijke leergierigheid van kinderen om deze ervaringskennis te onderwijzen teneinde de klassieke volgelingenhouding te demotiveren.

 

De macht van de Deep State zal wijken op de dag de bevolking massaal opstaat, en laat zien, dat planeet aarde aan hen toebehoort. Bedenk dat nog velen zich moeten afstemmen op deze positieve transformatie, en dat kost tijd.

 

Veel geïncarneerde zielen op de Derde Dimensionale Planeet Aarde zijn vergeten wie ze zijn, waar zij vandaan komen en wat zij hier kwamen doen. Dat is de regel in deze 3D-School, want het is precies wat leren is: iets creëren terwijl de ziel onderworpen is aan de sluier van vergetelheid.

 

Alle zielen komen uit het Licht. Van het Licht kwamen we en naar het Licht zullen we op een dag terugkeren. Zelfs zij die eerder in andere werelden van beproeving en verzoening zijn geweest, lang voordat ze in Dimensies 5D en hoger kwamen.

 

Onthoud dat alleen een klein deel van een verheven ziel kan afdalen naar werelden van de Derde Dimensie, want het risico lang in dit lage frequentiegebied te blijven is groot.

 

 

Onze terugkerend buitenaardse correspondent Vital Frosi helpt onderstaand de mensheid op aarde met de voorbereiding van de ziel, nodig voor de overgang naar de Wereld van de 5e dimensie.

 

 

MEER INFORMATIE OVER HET ZIELENPLAN

 

Geliefden!

Het zielenplan is een incarnatieproject dat de ziel maakt tijdens de periode die ‘tussen levens’ wordt genoemd, dat wil zeggen in het hiernamaals. De ziel, bevrijd van het lichaam, heeft haar bewustzijn verruimd, waardoor zij zich vorige levens kan herinneren en zo haar reis tot dan toe kan evalueren. In deze toestand kan zij ook in de toekomst kijken, tenminste voor een periode die de tijd bestrijkt die nodig is voor haar volgende incarnatie.

 

Zodra zij haar huidig punt in haar individuele evolutie heeft beoordeeld, stelt de ziel een incarnatieplan op om haar evolutie zo snel mogelijk te laten verlopen. Wetende hoe de toekomst zal zijn en wat er zal gebeuren in elke regio van de Planeet, kiest zij ook het land, de stad en de plaats waar zij geboren moet worden, opgroeien en leven, omdat zij van al deze factoren afhankelijk zal zijn om haar Proeven en Expedities te beleven.

 

Zij bepaalt ook de noodzakelijke tijd, om dit project te voltooien als ze geïncarneerd is. Vervolgens vraagt ze om de tijd van het stoffelijk leven voor de volgende incarnatie. En, behalve zelfmoord, een daad die een vrije wilskeuze zou zijn, zal niets en niemand haar ervan weerhouden deze tijd van leven in een fysiek lichaam te voltooien.

 

Zij vraagt ook dat tijdens de volgende incarnatie noodzakelijke situaties tot haar komen, om nog bestaande gebreken te leren, te redden of te genezen. Dergelijke situaties kunnen zich alleen voordoen in de geografische regio waar ze zal wonen, of situaties die betrekking hebben op haar gezondheid, financiën, relaties, beroep, enz.

 

Op het juiste moment zal het Universum haar elk ding brengen waar zij op dit zielenvlak om vraagt. Daarom zeggen wij dat niemand doormaakt wat hij niet hoeft door te maken, en dat niemand voor zichzelf wegloopt.

 

Alles is altijd tot in de kleinste details gepland, zelfs voor de reïncarnatie. En niemand zal meemaken wat niet behoeft te worden meegemaakt. Het zou tijdverspilling zijn, niet alleen voor de geïncarneerde ziel, maar ook voor haar Spirituele Team dat haar voortdurend begeleidt. De Goddelijke Wetten zijn zo diep en zo rechtvaardig dat de menselijke geest de diepte ervan nog steeds niet kan begrijpen.

 

Iemand stelde de vraag of de ziel bijvoorbeeld moord kan opnemen in haar incarnatieplan? Deze vraag bracht me ertoe de tekst van vandaag te schrijven, omdat het niet mogelijk is dit in een paar regels te beantwoorden. Het is nodig veel dieper te gaan en het ware doel te begrijpen van de zielen die besloten hebben het leven te ervaren in een wereld van beproevingen en verzoening.

 

De 3D-aarde is een school voor zielen. Wij zijn haar studenten. De regel hier in de Derde Dimensie is om dualiteit te ervaren binnen elke actie die een menselijk bewustzijn kan beleven, handelen, creëren of verbeelden. Om de twee polariteiten van elke actie te beleven, soms aan het ene uiterste en soms aan het andere. Aan het ene uiterste is wat we begrijpen als goed, en aan het andere uiterste, wat we begrijpen als slecht.

 

 

Bovendien is de ziel altijd onderworpen geweest aan de sluier van de vergeetachtigheid, althans gedurende de periode waarin zij geïncarneerd was. De vergeetachtigheid van vorige levens is essentieel, want zonder die vergeetachtigheid zou zij niet elke geleefde emotie als echt kunnen ervaren en voelen, of het nu gaat om een heilzame of een kwade daad. Het is alleen in de periode tussen twee levens dat zij zich kan herinneren, omdat dit de evaluatie van haar reis vergemakkelijkt, zoals hier aan het begin van de tekst is gemeld.

 

Planeet Aarde, als school, heeft alle zielen in alle tijden ruime mogelijkheden geboden. Alle zielen hebben elke mogelijkheid binnen hun creatieve geest kunnen ervaren. En elke mogelijkheid in haar twee uitersten, dat wil zeggen, in haar polariteiten. Dus, jij, ik en alle mensen hebben ze ervaren. We hebben gestolen en we zijn bestolen; we hebben gedood en we zijn vermoord; we hebben verraden en we zijn verraden; we hebben alles meegemaakt wat je je kunt voorstellen, soms aan de ene kant en soms aan de andere kant, want zoals gezegd, de polariteiten leven.

 

Het meest interessante is dat we vandaag de dag de gevolgen kennen van elke handeling die dagelijks kan worden verricht. Dit betekent dat de gehele mensheid reeds de mogelijkheden heeft gekregen om alle in deze School onderwezen onderwerpen te leren. Dit is ook de bepalende reden voor de Planetaire Overgang. Er valt dan niets meer te leren op dit niveau van leren.

 

Wat nu gebeurt is de steeds terugkerende herhaling van handelingen en houdingen van uw leerlingen. Maar ieder die deze handelingen herhaalt in de polariteit van het kwaad weet en is zich bewust van wat hij doet.

 

Het herhalen van de negatieve polariteit in deze huidige incarnatie, behalve in situaties die nog hersteld kunnen worden vóór de disincarnatie, zal de ziel naar een andere School van beproevingen en boetedoeningen sturen. Dit is het risico dat wij allen lopen.

 

Daarom is “wakker zijn en bidden” heel belangrijk. Hier en daar een misstap kan nog worden hersteld, zolang de goede wil bestaat om beter te worden. En zoals we altijd zeggen: het is voldoende om het gemiddelde te halen om goedgekeurd te worden. Het is niet nodig om topcijfers te behalen. De frequentie van de ziel bepaalt de goedkeuring of afwijzing voor de Nieuwe Aarde.

 

In de begintijd van de mensheid werden de geleerde lessen, zelfs wanneer de ziel haar karakter in een slechte toestand uitoefende, niet gestraft in haar latere incarnatie, omdat de leerling niet gestraft mag worden, omdat ze de les heeft ervaren. Niet in het minst omdat ze in de volgende incarnaties natuurlijk de andere kant van de handeling zal ervaren. En zo leren we allemaal, door elke ervaring, wat moreel is of niet.

 

Het grote probleem is wanneer we op de proef worden gesteld, dat wil zeggen aan de beproevingen worden onderworpen. Na elke les geleerd te hebben, zowel in de polariteit van goed als kwaad, weet het geweten al of het in bepaalde omstandigheden moet handelen of niet. Dit zijn de momenten van beproeving waaraan wij allen worden onderworpen. Er doen zich gelegenheden voor die ons ertoe aanzetten een misdaad te begaan, die we al in het verleden van de ziel hebben meegemaakt. Vaak bezwijkt de mens uit persoonlijk voordeel voor de verleiding en herhaalt ze een daad die indruist tegen de ethische en morele beginselen van de Wetten die deze School der Zielen beheersen.

 

Als de geïncarneerde ziel niet slaagt voor een test, wordt ze onderworpen aan een verplichte afkoopsom, wat niets anders is dan wat wij kennen als negatieve Karma. Dus, wanneer de ziel zich in de periode tussen twee levens bevindt, uit het fysieke lichaam, zich dergelijke fouten in het laatste bestaan, of zelfs in vorige levens kan herinneren, begrijpt ze de negatieve gevolgen, ze maakt een zielenplan dat haar in staat stelt dat gevolg te vermijden.

 

In het geval van de gestelde vraag, is het antwoord als volgt: De ziel kan bepalen om in de volgende incarnatie vermoord te worden. Dit zou dienen als aflossing voor een schuld uit vorige levens. Op deze manier wordt het proces bespoedigd, want op andere wijze kan het meerdere incarnaties duren, en dan is er geen tijd meer.

 

Aangezien de vraag ruimte laat voor twee interpretaties, aangezien er gesproken wordt over de mogelijkheid zonder te zeggen of het een moord zal plegen of ondergaan, zullen we ook hier twee antwoorden geven.

 

  • Het zielenplan bepaalt wel of zij de situatie van een moord moet ondergaan, omdat het, zoals gezegd, een manier is om een openstaande schuld af te lossen.
  • Anderzijds zou de ziel nooit in haar incarnatieplan opnemen een moord te plegen, niet in de huidige tijd, omdat haar eerste ervaring als moordenaar al in vorige levens is opgedaan.

 

Dit is de laatste incarnatie in Dualiteit op deze Planeet, en het op het incarnatieplan zetten, zou haar eigen ballingschap verordonneren. In werkelijkheid hoefde ze die misdaad niet te plegen, alleen maar op de proef te worden gesteld, en helaas faalde dat.

 

Het moet duidelijk zijn dat de ziel, wanneer ze gedesincarneerd is, een ruimere opvatting van het leven heeft. Zij zou nooit een incarnatieplan opstellen en doelbewust situaties plaatsen die haar zouden schaden in haar vooruitgang, of in haar evolutie.

 

Alleen gebeurde dat in de eerste incarnaties in deze School, toen ze in feite moest begrijpen en voelen hoe het is om door elke ervaring heen te gaan. Na het ervaren van elke situatie, zal het vallen in de beproevingen waaraan ze onderworpen is, altijd een compensatie vereisend die in overeenstemming is met elke actie.

 

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is de verlichting.

Namaste!

 

Zeer opwindend goed nieuws!

De 5e Dimensionale Aarde is gearriveerd