Ons leven is verstoord op een wijze die voor onmogelijk wordt gehouden

De Narcistische Persoonlijkheid

Je kunt niet tegenhouden wat komt; het moet worden uitgevoerd

 

 

Ons leven is verstoord op een wijze die voor onmogelijk is gehouden

“Geld “is virtueel, een mentaal concept in een boekhoudkundig systeem. Valuta is een coupon zonder natuurlijke waarde. Geld wordt gebruikt als ruilmiddel. Het Centrale Bank Kartel maakt het geld uit lucht op basis van schuld, iets dat elke overheid zelf kan doen zonder schuld en rente vrij.

 

Maar regeringen zijn omgekocht door de Deep State cabal dus ze zijn niet voor het volk. Het doel van de Nieuwe Wereld Order is, deze oplichting verder uit te breiden tot een totaal monopolie is bereikt over politiek, cultuur, en de economie.

 

Dit is de ware gedachte van communisme. Voorts, raciale, religieuze en geslachtsidentiteit blijven voor altijd onder het occulte juk.

 

De overheid leent geld dat niet bestaat, gebruikt dat voor groter kwaad, de schatkist verkoopt de schuld aan banken die op hun beurt het denkbeeldig geld uitlenen aan het volk, waardoor nog meer schuld wordt gecreëerd voor een niet bestaande munt.

 

Het leven van de mens is verstoord op manieren die voor onmogelijk worden gehouden. Je wordt afgesloten van je bankrekening, je bent niet in staat je geld op te nemen of te storten, of een cheque te innen. Je beleggingen in aandelen zullen in waarde wild heen en weer slingeren. De uitkeringen van de overheid stoppen.

 

Vergeet de media desinformatie niet, deze dient de belangen van centrale- en wereldbanken en institutionele speculanten, die hun voorinformatie over financiële en grondstoffenmarkten gebruiken om enorme hoeveelheden rijkdom te vergaren.

 

Het corporate establishment waaronder ook speculanten regelt het doen en laten van overheden. Zo zijn de “bank bailouts” aan het publiek verkocht als een voorwaarde voor economisch herstel, dat het proces van onrechtmatige toeeigening van welvaart van het volk heeft vergemakkelijkt en gelegaliseerd.

 

Controle over het volk betekent manipulatie van hun perceptie van de realiteit, de informatie wordt duidelijk gedicteerd. Hiervoor is het absoluut noodzakelijk de media en het onderwijs te controleren. Onwetendheid en arrogantie zijn een veelzeggende combinatie. Dit is de sluipende transformatie van onze samenleving in werelddictatuur. Redacteuren worden benoemd en gecontroleerd, die op hun beurt journalisten controleren en benoemen die schrijven wat wordt opgedragen te schrijven.

 

Deze top-down machtsstructuur staat in principe het dictaat toe van wat wel en wat niet in de media verschijnt en dat wat het publiek mag lezen, horen en zien. Het besturen van de media betekent het instellen van parameters, de normen waardoor de media alles filtert. Beschouw, de zielige manier waarop de meeste media de officiële versie van ‘global warming’ en ‘klimaatverandering’ herhalen en zelden kijken naar de overvloed aan wetenschappelijk bewijs dat het allemaal onzin is.

 

Journalisten, net als artsen, advocaten, politici en het doorsnee publiek, zijn navolgers. Ze herhalen zonder vragen en accepteren de norm van ‘iedereen-weet-dat’ zoals een klein kind wordt verteld in de Kerstman te geloven.

 

De meeste mensen verwerpen elk verband met het bestaan ​​van een samenzwering als een reflexreactie, en zelf zullen ze geen enkel onderzoek doen om op de een of andere manier hun inzicht te bekrachtigen. Dat is de mentaliteit van de meerderheid, inclusief over de hele wereld journalisten, die staan tussen wat echt gebeurt en wat ze vertellen moeten dat gebeurd is. Mensen die durven te beweren dat als er een samenzwering zou zijn, de media ons zoiets zou rapporteren. Als het niet zo droevig was, een lachwekkende redenatie. Inmiddels, is het algemeen bekend dat met betrekking tot 9/11 en MH17, als bij vele andere terroristische aanslagen, het grote publiek gewoon wordt misleid.

 

De psychés van journalisten en het publiek in het algemeen zijn vastgeplakt aan een geprogrammeerd realiteitsgevoel en dus doen mensen wat de bloedlijnfamilies van hen verlangen, terwijl ze elke suggestie dat deze families zelfs bestaan, afwijzen.

 

Echte journalistiek is hier en daar te vinden op het internet en wordt geproduceerd en gepresenteerd door mensen die bereid zijn te gaan waar de reguliere media lakeien te onwetend of te bang zijn om te gaan.

 

Als kanttekening, veel van deze internetjournalisten doen dit op vrijwillige basis, vaak zonder vergoeding als hun passie voor het brengen van de Waarheid.

 

Terugkerend buitenaards correspondent Vital Frosi, bericht hieronder over de afsluiting van de Oude Cyclus en noodzakelijke bewustzijnsaanpassingen.

 

DE NARCISTISCHE PERSOONLIJKHEID.

 

Geliefden!

Terwijl de Oude Cyclus van Beproevingen en Verzoeningen wordt afgerond, verruimt zich het menselijk bewustzijn, en wel zodanig dat iedereen de herinneringen aan zijn ervaringen in deze School van Dualiteit kan terugvinden.

 

Alle zielen die kozen hebben om door de polariteiten in dit experiment te gaan, voelen nu dat de tijd opraakt. Zoals, tweeduizend jaar geleden reeds door de Grote Leraar was aangekondigd, nadert de Nieuwe Tijd nu snel.

 

De verandering van Cycli betekent niet noodzakelijk dat iets materieels of zichtbaars voor het fysieke oog zich toont als dingen of plaatsen. Het komt allemaal neer op een staat van bewustzijn. De Nieuwe Aarde, bijvoorbeeld, zal hier op deze planeet zijn, en toch zal de manier van voelen en wezen totaal anders zijn, omdat het verruimde bewustzijn een andere visie en een andere realiteit heeft.

 

Gedurende honderden en zelfs meer dan duizend incarnaties heeft elke ziel afwisselend alle mogelijke en denkbare mogelijkheden beleefd binnen de dualiteit die deze School biedt. Bij elke reïncarnatie heeft de ziel, als mens zoals we hier bekend zijn, een ander karakter geleefd. Daarom noemen we elke persoon een persoon, of persona zoals je wilt, omdat we allemaal een verzameling van verschillende persoonlijkheden zijn, hier geleefd in menselijke ervaring.

 

Een school kan geen cyclus afsluiten zonder alle mogelijkheden aan haar studenten te hebben onderricht. De Aarde is niet anders. Gedurende de hele Oude Cyclus heeft deze haar studenten alle mogelijkheden geboden om kennis op te doen door middel van hun individuele en collectieve ervaringen, als verschillende karakters in elk van hun incarnaties.

 

Over deze ervaringen gaan we het vandaag specifiek hebben t.w. het narcisme.  Velen van jullie hebben gemeld dat iemand in jullie familiegroep is met deze kenmerken. Ja, het is in de familiegroep dat we het meest lijden onder de schadelijke acties van degenen die zo’n persoonlijkheid bezitten. Natuurlijk lijden we ook indirect als groep, vooral wanneer iemand in een leidinggevende of verantwoordelijke positie deze persoonlijkheid heeft en zijn acties uiteindelijk iedereen treffen.

 

Laten we, voordat we het over de narcist hebben, iedereen nogmaals eraan herinneren dat niemand een slachtoffer is omdat het slachtoffer van vandaag de kwelgeest van gisteren was, en andersom. We zitten in een school waar dualiteit de regel is. En als je vandaag lijdt onder de aanwezigheid van een narcist in je omgeving, is het zeer waarschijnlijk dat je in een vorige incarnatie een van hen was. Het is nu het einde van een Cyclus en geen enkele ervaring kan van het CV worden weggelaten.

 

Het is niet omdat die geïncarneerde ziel op dit moment zo’n persoonlijkheid heeft, dat dit zal bepalen of ze wel of niet ascenderen. Er is een cijfergemiddelde zoals op elke school. Het risico is te overdrijven en dat gemiddelde te verlagen tot een niveau dat onvoldoende is voor het overgangspercentage dat nodig is voor de ascensie van de ziel.

 

Veel zielen die nu geïncarneerd zijn, hebben lessen achtergelaten t.b.v. dit huidig bestaan dat nog steeds gevaarlijk kan zijn in termen van aanwezigheid. Daarom kunnen ze bij het ervaren van deze lessen het risico lopen te falen. En narcisme is daaronder geen uitzondering. Deze persoonlijkheid kan, als ze erg sterk is, ook een grote dosis ijdelheid, trots, een opgeblazen ego, kortom, een onweerstaanbaar verlangen naar macht over anderen veroorzaken.

 

Dit verlangen naar macht geldt niet altijd voor iedereen. Meestal lijkt de narcist heel beminnelijk voor de maatschappij, maar voor bepaalde mensen die het dichtst bij hem staan, laat hij zijn ware controlerende klauwen zien. Hij lijkt zijn slachtoffers zelf uit te kiezen, zoals ze zeggen. En als ze eenmaal hun klauwen erin hebben gezet, zullen ze in deze huidige incarnatie waarschijnlijk niet meer loslaten.

 

Het is gemakkelijk een narcist in een familiegroep te herkennen. Ze zijn niet alleen sluw, maar ook de architecten van ongelooflijke plannen. Het terrein wordt zorgvuldig voorbereid om de slachtoffers te allen tijde onder controle te houden. Hun kwetsbaarheid wordt gebruikt om zichzelf voor te doen als de onmisbare redder. Hij toont kwaliteiten die hij eigenlijk niet bezit, maar die voldoende zijn om het vertrouwen van het toekomstig slachtoffer te winnen.

 

Hij kan ook op de een of andere manier helpen, vooral op momenten dat zijn slachtoffer dat het hardst nodig heeft, omdat dit hem afhankelijk maakt. Het creëren van deze afhankelijkheid is de strategie die de ander aan hem zal binden. Daarom kan het slachtoffer van de narcist niet uit zijn klauwen ontsnappen.

 

Meestal, als andere leden van de groep bij elkaar zijn, maakt de narcist er een punt van liefdevol en vriendelijk over te komen tegenover zijn slachtoffers. Dit wekt een valse indruk en zal onvermijdelijk in zijn voordeel worden gebruikt, wanneer het slachtoffer zijn beklag doet bij anderen. Hij weet dit overtuigingsmiddel heel goed te gebruiken. Uiteindelijk wordt het slachtoffer van de narcist ook verkeerd begrepen door de rest van de groep. Ze denken dat het zonder reden het slachtoffer speelt.

 

De narcist is van nature ook een voorbeeldige controlefreak. Ze houden hun slachtoffers vaak zo dichtbij als mogelijk is. Zozeer zelfs dat als iemand verhuist, ze zelfs samenwerken om een oplossing te vinden om het slachtoffer zo dichtbij als mogelijk is te houden.

 

De narcist is ook een aangeboren manipulator. Deze vaardigheid is meesterlijk. Hij werkt achter de schermen en stuurt acties in overeenstemming met zijn doelen. Natuurlijk vindt hij het niet erg om zelfs goede daden en liefdadigheid te doen, zolang deze praktijken maar gericht zijn op zijn doelen. We kunnen dus zien dat een narcist in bepaalde situaties ook erg eigenzinnig is.

 

Wat hier beschreven is, is geen oordeel, maar een evaluatie die een adequater begrip mogelijk maakt en andere wegen laat zien die hun slachtoffers kunnen bewandelen. De narcist is geen slechte ziel. Ze leven de persoonlijkheid die nog ontbrak in hun raster van menselijke ervaringen. Het is duidelijk dat als ze niet genezen of op zijn minst zichzelf disciplineren, ze ernstige gevolgen zullen ondervinden als gevolg van hun daden.

 

Onthoud dat we in onze laatste incarnatie in dualiteit op deze Planeet Aarde zijn. En dit brengt ons tot het besef dat we ons ervan bewust moeten zijn dat ervaringen niet ons hele leven geleefd behoeven te worden. We moeten ons alleen bewust zijn van de persoonlijkheid die we in elke situatie zijn en onszelf bewust corrigeren naar de tijdlijn van harmonie, die leidt naar de ascensie van de ziel.

 

Het is dus aan het slachtoffer van de narcist om zich te realiseren dat de ander zijn onbeproefde persoonlijkheid leeft. Maar bovenal moeten ze zich realiseren dat ook zij de andere kant nog moeten ervaren, omdat zij in een vorig bestaan de kwelgeest waren.

 

Arrow 

Het vermijden van confrontaties en het niet ontwikkelen van enige vorm van vijandigheid is altijd aan te raden.

 

Maar, als dit alles eenmaal is begrepen en de lessen zijn geleerd, dwingt niets en niemand iemand om te leven waar en bij wie hij zich niet op zijn gemak voelt.

 

Dat is niet weglopen voor de lessen, maar ze begrijpen en de cyclus beëindigen. Een beetje afdwalen, zoals de populaire uitdrukking luidt.

 

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting.

Namaste!

 

 

Je kunt niet tegenhouden wat komt; het moet worden uitgevoerd

Dolores Cannon

 

Heb je wel eens nagedacht over de toestand van onze wereld vandaag? Het is een paradox, nietwaar? Aan de ene kant zijn we getuige van een ongekende vooruitgang en ontwikkeling in verschillende aspecten van onze beschaving. Maar aan de andere kant hangt er een donkere wolk van kwaad en lijden boven ons.