Het mysterie van Rennes-le-Chateau

Was de Priorij van Sion betrokken bij de eenwording van Europa?

 

Priorij van Sion

Als recente beweringen van divers auteurs juist zijn, is de Priorij van Sion wellicht het oudste en machtigste geheime genootschap in de geschiedenis. Er wordt gesteld dat ze de stuwende kracht zijn achter de Tempeliers, en uit documenten blijkt dat onder voormalige leiders namen voorkomen als Leonardo da Vinci, Robert Fludd, Sir Isaac Newton, Victor Hugo, en de kunstenaar Jean Cocteau. Deze groep was bij het publiek onbekend tot halverwege de twintigste eeuw.

 

Het mysterie over de Priorij van Sion speelt zich af rond de abdij van Rennes-le-Chateau in de Languedoc in Zuid-Frankrijk, alwaar in de 10e eeuw de Katharen waren gevestigd. Zij zijn de voorvaders van de Schotse Carbonari, die veel invloed hadden op de illuminatie. Het Katharen genootschap is een menslievende orde die geloofden dat hun religieuze opvattingen zuiverder waren dan die van de Katholieke kerk. Ze waren volgelingen van de vroegere Gnostici, die zich meer wijdden aan spirituele zaken dan aan materiële rijkdom.

 

 

Katharen

De naam Katharen betekent ‘de zuiveren’. Ze werden tussen 1208 en 1244 bloedig afgeslacht op kerkelijk bevel van Paus Innocentius III door het pauselijk leger van tienduizenden mannen dat door het Vaticaan naar de provincie Languedoc was gestuurd. Lange tijd nadien, werd Rennes-le-Chateau de thuishaven van de Tempeliers die vanaf hun vroege jaren warme betrekkingen met de Katharen hadden onderhouden. Zij waren meer Kathaars dan Katholiek. De Katharen, van wie velen vermogend waren, hadden inderdaad een aanzienlijke geheime voorraad van goud en zilver en belangrijke geschriften. Onderzoekers rapporteren dat deze schat al drie maanden voor de moordpartij op hen plaatsvond reeds was weg gesmokkeld, waarna deze waardevolle collectie voor de geschiedenis verloren is gegaan.

 

Het mysterie van Rennes-le-Chateau

In het mysterie van Rennes-le-Chateau was in 1885 een Katholieke priester betrokken met de naam François Berenger Saunière. Hij nam het initiatief de stadskerk te restaureren die in 1059 was gewijd aan Maria Magdalena en op West Gotische ruïnes stond, die dateerden uit de zesde eeuw. Toen hij in 1891 aan het werk was in de kerk, verwijderde hij een altaarsteen en ontdekte dat een van de steunen hol was en vier perkamenten documenten bevatte t.w. twee stuks met stambomen uit 1244 en 1644 en twee missieven die tussen 1780 en 1790 waren geschreven door een vroegere parochiepriester, de abt Antoine Bigou. De teksten waren ongewoon en leken in code te zijn geschreven, sommigen waren ongelooflijk complex. Saunière werd door zijn superieur verwezen naar Parijs en ontmoette daar de directeur-generaal van het seminarie Saint Sulpice. Later werd bekend dat dit seminarie vermoedelijk een dekmantel is geweest voor de Priorij van Sion.

 

Wat er in de documenten stond, is nog steeds geheim, het gaf in ieder geval een grote wending aan het leven van Saunière. Zijn bezoek aan Parijs leverde hem niet alleen nieuwe vrienden op in hoge kringen, maar ook grote rijkdom. Voor zijn plotselinge dood in 1917 besteedde hij vele miljoenen aan nieuwbouw en renovatie in het stadje. Kort voor zijn dood ontdekte hij een kleine crypte onder de kerk, die naar verluidt geraamtes bevatte. Hij ontdekte ook dat de schat toebehoorde aan Koning Dagobert II en aan Sion alwaar hij is gestorven.

 

Samenzweringen

Dit duistere mengsel van samenzweringen wijst duidelijk op een niveau van realiteit dat niet aan de orde komt in de MSM. Onderzoekers vonden een onweerlegbaar bewijs van betrokkenheid van een georganiseerd en coherent kader dat werkzaam was achter de schermen, waarbij het soms andere organisaties gebruikte als een façade. Doelende op de betrokkenheid van de Priorij van Sion in de ‘duistere onderwereld van Europese kwesties’ – alwaar de maffia gedeeltelijk samenvalt met geheime genootschappen en inlichtingendiensten. Waar de grote zakenwereld handjeklap speelt met het Vaticaan, waar immense geldbedragen worden ingezet voor clandestiene doeleinden, waar de scheidslijnen tussen de politiek, de religie, de spionage, de bankwereld en de georganiseerde misdaad beginnen te vervagen.

 

Het is een troebele atmosfeer waarbinnen Europese christendemocratische partijen, en verschillende groepen zich inzetten voor de Europese eenheid. Waar in Koninklijke kringen, neo-ridderorden, maçonnieke sekten, de CIA, Mossad, de Maltezer Ridders en het Vaticaan naar elkaar toe worden gedreven, om tijdelijk hun krachten te bundelen voor een of ander doel. Echter voor zover bekend is, is geen enkele onderzoeker in staat geweest een stevige grip te krijgen op de Priorij van Sion en de haar omringende geheime genootschappen en groeperingen. Alles is verdoezeld door valse documenten en tegenstrijdige verklaringen, met duistere achtergronden.

 

Desalniettemin zijn weer andere onderzoekers van mening dat de Priorij van Sion de top vertegenwoordigt van de huidige machtspiramide en dat de Priorij van Sion via de Rozenkruisers ontvankelijke vrijmetselaars werft voor haar genootschap. De Europese Unie lijkt inmiddels een nauwgezette kopie te zijn van het verenigd Europa zoals de leiders van de Nieuwe Wereldorde en de Priorij van Sion voor ogen stond.

 

Geheime Genootschappen

De indruk is gevestigd dat geheime genootschappen verbinding hebben met de CIA, Mossad, de CFR, Bilderbergers, Ronde tafels, en de Vrijmetselarij, en nog verder terug in de geschiedenis met de Illuminatie, de Tempeliers, de Maltezer Ridders en de Priorij van Sion. Met hun continuerende agenda om zowel nationale als kerkelijke autoriteiten in diskrediet te brengen in hun poging eerst Europa en dan de rest van de wereld tot een eenheid te smeden, als voorbereiding op het een wereld gouvernement, t.w. de Nieuwe Wereldorde.

 

In plaats van deel te nemen aan de oecumenische studies om te bepalen welke tradities het meest op feiten berusten, probeerde de Roomse Kerk alles wat haar gezag tartte uit te roeien en wel met bijzonder gewelddadige en moordzuchtige middelen. – Een van de meest vooraanstaande en machtigste bedreigingen van het kerkelijk dogma kwam van de Tempeliers. Deze orde, oorspronkelijk een kleine geheime groep ridders, was geformeerd om pelgrims te beschermen, nadat de eerste kruistocht met succes de stad Jeruzalem had veroverd, besteedden de Tempeliers in werkelijkheid weinig tijd aan het patrouilleren op de wegen. In plaatst daarvan deed deze groep ridders, die goede connecties had met de machtigste Europese families, opgravingen diep onder plaatst waar Salomo’s Tempel had gestaan in Jeruzalem. Wat ze ook vonden het werd allemaal meegenomen naar Europa en kennelijk verborgen in Zuid-Frankrijk in het dorpje Rennes-le-Chateau.

 

Terwijl niemand met absolute zekerheid iets lijkt te weten over de bijzonderheden van deze schat van de Tempeliers, zijn de meeste onderzoekers tot de conclusie gekomen dat ze naast een letterlijke schat aan goud en zilver ook oude documenten en kunstvoorwerpen hebben bevonden, die gebruikt hadden kunnen worden kerkelijke tradities te vernietigen.

 

Een groep waarvan de geloofsovertuigingen mogelijk werden versterkt door de vondst van de Tempeliers waren de Katharen, die vooral waren gevestigd in de streek van Languedoc.

 

Merovingische Dynastie

De autoriteiten van de Roomse kerk voelden zich bedreigd door de macht van de Merovingische tak en regelden de moord op Koning Dagobert II, via hun invloed over zijn hofmeiers, waarna het Vaticaan haar eigen vorstendom organiseerde. Toen de vredelievende Katharen een dergelijk misbruik door de Kerk veroordeelden, begon paus Innocentius III in 1209 militaire stappen tegen hen te nemen.

 

Het is het sterke vermoeden dat de schat die in Jeruzalem werd gevonden door de Tempeliers het Kathaars geloof bevestigd. In feite werden veel Katharen uit handen van het pauselijk leger gehouden met de hulp verleend door de Tempeliers.

 

De Tempeliers

Intussen slaagden de Tempeliers erin de Roomse Kerk zo te intimideren dat de kerk bijzondere rechten en gunsten aan hun orde verleende, waardoor ze uitgroeiden tot een van de machtigste multinationale organisaties ter wereld.

 

Desalniettemin, in 1307 werden de Tempeliers zelf slachtoffer van de toorn van het Vaticaan. In datzelfde jaar werden alle Tempeliers in Frankrijk in opdracht van de Paus door Koning Filips IV van Frankrijk gearresteerd en gemarteld. Koning Filips IV was eerder als lid bij de tempeliers afgewezen vanwege zijn grote schulden bij de orde. De meesten vluchtten het land uit met een grote vloot van boten welke gestationeerd lag in La Rochelle aan de Atlantische kust. Aangenomen wordt dat ze de schat met zich hebben meegenomen.

 

In andere landen gingen de Tempeliers gewoon verder, weliswaar in andere geheime genootschappen en orden, zoals o.a. de Ridders van Christus, Hospitaalridders, en de Ridders van de Duitse Orde. Op deze manier werden hun onorthodoxe ideeën door heel Europa verbreid en geconcentreerd in de vrijmetselaarsloges van de Strikte Observatie alwaar de ‘geïllumineerde’ vrijmetselarij ontstond.

 

Aangenomen wordt dat in de verborgen schat genealogische documenten zijn aangetroffen die een lijn trekken van de afstammelingen van Jezus via het Merovingische koningshuis naar mensen in onze tijd. Mogelijk hebben deze verdrongen vorstelijke personen de hand gehad in een beweging voor de creatie van een verenigd Europa, om zo het oude Heilig Roomse Rijk te herstellen. Men denkt dat deze groep niet alleen bestond uit leden behorende tot de Habsburg dynastie, maar ook uit individuele personen die connecties hebben met inlichtingendiensten van zowel Engeland als Amerika.

 

Onderzoek naar de beweging voor de eenwording van Europa en naar de Priorij van Sion brengt connecties aan het licht tussen veel van de moderne geheime genootschappen, w.o. de vrijmetselarij, inlichtingendiensten en het Vaticaan. Deze onderwereld van intriges kwam kortstondig in het nieuws toen in de jaren tachtig van de vorige eeuw het schandaal van de P2-loge in Italië losbarstte.

 

De verborgen kennis uit het verleden behelst geheimen uit het ver verre verleden die de basis hebben verschaft voor de theologieën van geheime genootschappen. Deze geheimen blijven de aandacht trekken van hooggeplaatste leden van deze genootschappen en zelfs de geheimdiensten. Juist deze geheimen vormen de schakel tussen moderne complotterende genootschappen en antieke mysteries.

 

Voor diepergaand informatie over de geheimen en de geheime dictators, is m’n boek DE GROTE ONTWAKING aanbevolen, waarin diverse hoofdstukken zijn gewijd aan dit onderwerp met vermelding van de hiërarchische structuur en de namen van bekende gezagsdragers van nu.