Heb Bewondering voor de schrijvers uit de Oudheid

Menselijke wezens zijn een ras van slaven

Het is Tijd de Waarheid onder ogen te zien

 

Het Tijdperk van 4020

Bedenk eens hoe de gebeurtenissen van onze tijd zullen klinken over tweeduizend jaar: De grootste natie op aarde die zonder duidelijke reden een paar van de kleinste en zwakste naties op aarde bombardeert; Mensen die in delen van de wereld sterven van de honger, terwijl in andere delen de boeren geld krijgen als ze geen gewassen planten; Techneuten die liever thuis elektronisch golf spelen dan dat ze het echt doen op het golfveld; en Politiemachten die opdracht hebben mensen te arresteren die eenvoudig een geestverruimend plantje consumeren. Mensen in dat toekomstig tijdperk zullen dit alles waarschijnlijk lachend afdoen als onvoorstelbare mythen.

 

Wie de waarheid zoekt, kan zich echter niet veroorloven de berichten van Soemerische verslaggeving, die in vele gevallen accuraat zijn gebleken, met een grapje af te doen. Net zoals het overweldigende bewijs voor de invloed van samenzweringen binnen regeringen, de zakenwereld, het bedrijfsleven, wetenschappen en de media niet kan worden genegeerd.

 

Bewondering voor schrijvers uit de Oudheid

Het is verbazingwekkend dat tegenwoordig zoveel informatie beschikbaar is. Sitchin spreekt zijn bewondering uit voor de talloze nooit bezongen mensen die oude kennis hebben bewaard; “Als we bedenken dat deze oude teksten tot ons komen over een periode die millennia overbrugt, moeten we wel bewondering koesteren voor de schrijvers uit de Oudheid die de vroegste teksten hebben opgetekend, gekopieerd en vertaald, waarschijnlijk vaak zonder goed te weten, wat bepaalde termen en uitdrukkingen oorspronkelijk betekenden, maar altijd hardnekkig vasthouden aan de tradities van precieze weergave.

 

Het bewijst ook de innerlijke coherentie van hun berichtgeving, en verklaart: ‘Dat de eerste nederzettingen op aarde werden gevestigd door astronauten van een andere planeet, zoals door de Soemeriërs dramatisch is weergegeven. Consequent in talloze teksten wordt een toespeling gemaakt op het beginpunt, dat luidde altijd als volgt: “432.000 jaar geleden voor de de overstroming, t.w. de zondvloed, kwamen ‘De Rechtschapen’ met ‘Raketschepen’ van hun eigen planeet omlaag naar de aarde.”

 

Hoe overdreven het nu nog moge klinken, veel mensen zullen sterk overtuigd raken, als de gegeven versie van de geschiedenis in de niet al te verre toekomst populair en wijd verbreid zal zijn, en uiteindelijk zal worden bestudeerd en onderwezen op scholen, universiteiten en wetenschappelijke instituten. Nu al neigen doorbraken in de astronomie, antropologie, archeologie en egyptologie ertoe de stellingen van Sitchin en anderen alleen maar te onderbouwen.

 

De kennis over het bestaan van deze ene God die de Anunnaki-scheppers moet hebben geschapen, plus het besef dat het leven meer behelst dan het materiële bestaansniveau waarin we nu verkeren, wordt heimelijk beschermd door de geheime genootschappen.

 

De Soemerische verklaring voor het ontstaan en de schepping van de mens is uiterst boeiend. Ze is in ieder geval veel rationeler en steekhoudender dan veel van de bekende theorieën uit de wetenschap van nu en het verleden. De mensheid bestaat solitair in het universum, maar hoogstwaarschijnlijk zijn niet menselijke intelligenties betrokken geweest bij onze schepping?

 

Het denkbeeld dat er in de oudheid ontwikkelde beschavingen waren, is niet nieuw. In 1882, in een periode van onwetendheid, en ongeloof betreffende buitenaardse aangelegenheden, schreef de geleerde Ignatius Donnelly in z’n boek over Atlantis: The Antediluvian World, “Dat de Goden en Godinnen van antieke mythologieën in feite koningen en koninginnen van Atlantis waren. Dit was een Hightech-beschavingen van voor de Zondvloed dat de grondlegger was voor latere menselijke beschavingen en gemeenschappen.”

 

De Britse chemicus Frederick Soddy ontdekte dat isotopen kunnen worden gebruikt voor datering in de geologie, hij schreef in 1909: ‘Ik geloof dat er in het verleden beschavingen zijn geweest die atoomenergie kenden en dat die totaal werden vernietigd door een verkeerd gebruik ervan.’ De Zwitserse auteur Erich von Däniken heeft reeds vanaf 1970 enorm populaire boeken geschreven over buitenaardse bezoekers respectievelijk antieke astronauten.

 

Menselijke wezens zijn een ras van slaven

Sommige auteurs zoals William Bramley, David Icke en R.A. Boulay zien de mensheid als weinig meer dan een kudde schapen, waarover wordt geheerst door buitenaardse meesters. ‘Menselijke wezens lijken op een ras van slaven dat wegkwijnt op een geïsoleerde planeet, concludeert Bramley in 1989.

 

Zoals eerder beschreven, het menselijke ras was ontwikkeld als een bron van arbeid voor een buitenaardse beschaving de Anunnaki, en dat doen ze nog tot op de dag van vandaag. Om macht te blijven uitoefenen over mensen, en hun bezit van de aarde in stand te houden als hun gevangenis, heeft de hogere beschaving, t.w. de cipiers van de gevangenis, onophoudelijk gezorgd voor conflicten op aarde tussen menselijke wezens en niet aflatende fysieke ontberingen geschapen. Deze situatie bestaat reeds duizenden jaren en is er nu nog steeds.

 

Volgens David Icke bestaat het ras van deze hogere beschaving uit gekruiste bloedlijnen van ‘koninklijke’ reptielen-mens-hybriden, en was in de Oude wereld geconcentreerd in het Midden-Oosten en heeft vandaar uit in de loop van duizenden jaren haar macht naar overal verbreid. Daarbij werden instituten als religiën geschapen om de massa’s geestelijk en emotioneel gevangen te houden en hen met elkaar in oorlog te voeren.

 

De schrijver Boulay oppert: ‘De mens is millennia lang geconditioneerd om de waarheid omtrent hun afkomst te miskennen, en als pijnstillend middel is een handige vorm van geheugenverlies ontwikkeld. Men heeft zich neergelegd bij de interpretatie van de geschiedenis die werd gepropageerd door een zichzelf in standhoudende geestelijkheid en wetenschap.’

 

Juist de immens en aloude macht van de alwetende elite – verweven met hun bloedfilosofie – heeft getracht eeuwenlang vrijwel elke belangrijke beweging die ernaar streefde om menselijke capaciteiten ten volle tot ontwikkeling te brengen de kop in te drukken. Het is duidelijk aangetoond dat deze kennis nog steeds stevig ligt verankerd in de hoogste graden van geheime genootschappen.

 

De Anunnaki zijn nog steeds op Aarde

De vraag is nu, of de ingewijde elite zo verder gaan met het verwerven van rijkdom en macht, in de hoop contact te krijgen met onze Scheppers uit de Oudheid, of hebben ze dit contact al gelegd en worden ze geleid en gestuurd, of zijn de Scheppers uit de Oudheid de Anunnaki zelf de slangenkoningen?

 

Als de Soemerische versie over onze geschiedenis juist is, blijkt dat de Anunnaki nog steeds op Aarde aanwezig zijn, in gedaanten die steunen op ver gevorderde technologieën. Wat de waarheid ook moge zijn, het is verstandig op onze hoede te zijn voor leiders die trachten, door geweld, manipulatie, of bedrog hele volkeren in een richting te drijven die ze niet in willen slaan, en wellicht niet heilzaam voor ze is.

 

Het is ook belangrijk te begrijpen dat veel ‘leiders’ geen deel uitmaken van de overheid, maar het leven van de bevolking meer beïnvloeden dan welke bureaucraat dan ook in staat is, dit is mogelijk gemaakt door omkoping, en doordat ze over een buitensporig grote mediamacht beschikken iz. alles wat wordt verteld en getoond.

 

In het verleden werden oorlogen en religiën gebruikt als controlemechanismes. Maar met nucleaire wapens in het arsenaal is een grootschalige oorlog ondenkbaar geworden, terwijl de georganiseerde godsdienst steeds meer terrein verliest. Zodoende is tegenwoordig de economie, oftewel de macht van het geld het controlemechanisme geworden voor de ingewijde elite uit geheime genootschappen, om hun macht over grote mensenmassa’s uit te oefenen.

 

Het slechte nieuws is dat het meeste van wat in de afgelopen jaren op de FWC-site aan de orde is geweest, inmiddels gebleken is waar te zijn. Daar staat tegenover nog het goede nieuws, dat inmiddels ook velen wakker zijn geworden en het eeuwenoude complot ons te koeioneren en als slaven te gebruiken door velen wordt doorzien. Vooral nu President Trump zichtbaar het voortouw heeft genomen en de Q-Anon organisatie steeds meer mensen wekt.

 

 

Bedenk, dat vanuit het standpunt van het in 1948 geschreven boek van George Orwell met de tittel ‘1984’, waarin onze toekomst wordt beschreven “als een laars die voor altijd op het gezicht van de mens stampt”, kan worden vastgesteld we inmiddels, weliswaar vele jaren later, dicht bij dat doel zijn genaderd. Nog even dan ziet onze wereld inderdaad er zo uit als George Orwell in opdracht van de Deep State het beschreef!

 

Inmiddels wordt alom gesproken over samenzweringen op overheidsniveau. Ufo’s, contact met buitenaardse wezens, nieuwe ondergrondse kamers en tunnels, ontdekt in vele Piramides die tienduizenden jaren geleden werden gebouwd door buitenaardse wezens, en bv. die in Bosnia met de kracht van heilzame genezing. Dat bevestigt inderdaad dat een hoogontwikkelde beschaving in het verleden heeft bestaan, waarover door middel van vertaalde kleitabletten nog meer onthullingen kunnen worden verwacht.

 

 

Gele vesten Acties

Helaas kijken nog velen onder ons de andere kant op in de hoop dat ze zich niet hoeven bezighouden met bewustzijnsverruimende vragen die de hier gepresenteerde nieuwverworven kennis oproept. Die vele van de traditionele denkwijzen onbruikbaar maken. Bedenk, dat kennis macht is. Voor degenen die verlangen naar vrijheid is de tijd aangebroken zich te verenigen en zich sterk te maken tegen de negatieve krachten die streven naar onze overheersing, bereikt door middel van het zaaien van angst en verdeeldheid.

 

Het is inmiddels tijd geworden de waarheid over ons verleden en heden onder ogen te zien, over wie werkelijk de macht heeft en onze positieve ontwikkeling remt. Begrijp dat we grandioos worden uitgebuit, bedrogen en gekleineerd, ons leefmilieu bewust wordt verpest, teneinde het menselijk ras voor altijd te vernietigen.

 

De tijd voor bewustwording over de mogelijkheden is aangebroken. Tijd om alle feiten die hier en in eerdere essays zijn gepresenteerd te onderzoeken. Het is tijd om de leugens los te laten die onze valse geschiedenis, onze valse erfenis omvatten. Onderzoek de feiten en vind de ware geschiedenis van de mensheid, zodat we eindelijk kunnen beginnen samen te komen in onze eenwording; een opgetogen volk gegrond op een fundament van waarheid.

 

Geef meer om je medemens en land door verder te kijken dan je neus lang is, en werp een objectieve blik op de angstaanjagende verdorvenheid en corruptie binnen de overheid in eigen land. Deze waarheid moet iedereen kennen, en die is niet alleen het voorrecht van de manipulerende ingewijden binnen de geheimgenootschappen. De tijd van geheimhouding is over. Verdiep je in de achtergronden die voor dit doel gemakkelijk leesbaar en begrijpbaar in m’n boek De Grote Ontwaking zijn gecompileerd.

 

Gebruik de door de Schepper gegeven supercomputer dat je ‘brein’ is, en luister naar wat je hart je ingeeft. Je ziel in je diepste binnenste vertelt je dan wat goed en slecht is.

 

De Deep State kan alleen de zevenmiljard plus mensen beheersen door middel van bedrog en geheimhouding. De tijd van bruut geweld loopt nu voor de cabal teneinde.

 

Ons grootste kracht is, dat we met ons allen – het massa publiek – over meer macht en kennis beschikken dan de Deep State cabal kan opbrengen. Doe mee aan de gele vesten beweging en laat de eigen overheid zien, dat die feitelijk in onze dienst is, dat wij de regeerders door hebben, en ze zullen ontslaan. Ons land behoort aan ons het volk, en is niet van de criminelen die zich voordoen als onze autoriteit, dat zijn ze niet, ze zijn ingehuurd door de Deep State en laten zich extra betalen voor de uitvoering van cabal instructies i.p.v. naar ons te luisteren. Dat laatste doen ze niet, ze moeten dus uit hun ambt worden gezet. En, zo is het precies en niet andersom, ‘de waarheid zal ons bevrijden’.

 

We willen verandering

Veel dingen gebeuren tegelijkertijd, wat valt waar te nemen is de destructie van de Deep State. Kijk eens rond in de EU; In Frankrijk, Duitsland, de UK, Zweden, en Nederland komen mensen in gele vesten de straat op om te protesteren tegen hun eigen overheid. De mensen zijn boos, ze zeggen we willen de Elite niet meer, we willen geen Centrale Bank met corrupt en criminele bankiers, we hebben genoeg van de Deep State.

De bevolking voelt zich gevangen door de eigen overheid, ze weten inmiddels dat hun overheid niet voor hen werkt maar voor de cabal, dus feitelijk hun grootste vijand is. Het volk wil dat naar hen wordt geluisterd, en weet dat het zo niet langer verder kan gaan. Ze hebben er genoeg van, en zeggen duidelijk stop ermee en verdwijn. We zijn klaar met jullie, jullie doen toch niet wat wij willen, en negeren onze belangen. We hebben deze situatie nooit gewild, jullie doen gewoon wat jullie zelf willen doen, maar nu is het genoeg. We willen verandering.

Maar de overheidsmarionetten zullen niet luisteren. Ze gaan gewoon door met hun Nieuwe Wereldorder-agenda. Maar dat gaat niet meer lukken, omdat ze weigeren naar ons te luisteren. Een kleine geruststelling, uiteindelijk maakt het niets meer uit of ze wel of niet luisteren. Binnen niet al te lange tijd, zullen ze hoe dan ook verdwenen zijn.

Wordt vervolgd.

 

In Den Beginne…

Voor degenen die meer willen weten over hun voorgeschiedenis, vertelt Bram Vermeulen op originele en boeiende wijze uit het boek ‘De Twaalfde Planeet’ geschreven door Zecharia Sitchin. Hoe oeroude teksten, kosmologie en pas ontdekte kaarten van ruimtevluchten naar de Aarde ons tot de schokkende conclusie brengt, dat wij mensen afstammelingen zijn van de Nefilim, een superieur ras op de planeet Mardoek, de twaalfde planeet.

 

Kennis verkregen van 6000 jaar oude kleitabletten toont aan waar, wanneer, hoe en waarom astronauten van een andere planeet zich op Aarde vestigden, huwden met prehistorische vrouwen en aldus de Homo Sapiens, de zelf denkende mens, schiepen.

 

Besef, hoe deze kennis de alom vertelde veilige werkelijkheid omvergooit. Hoe deze oude teksten in de Bijbel terechtkwamen of tot mythe werden verklaard, en hoe de recente wetenschappelijke ontdekkingen keer op keer deze gebeurtenissen bevestigen. Het is een actief proces. In den beginne… begint het pas. Kennis en inzicht veranderen de werkelijkheid. Een bijzonder pakkende Nederlandstalige vertelling die niet mag worden gemist. (ca. 50 min.)