Onze geestelijke natuur is de enige ware make-up

Alle zielen komen uit het Licht

Elke eerlijke Ziel heeft Bescherming van Engelen

Je zult niet geloven wat er door de 4e Dimensie kwam…

Onze geestelijke natuur is de enige ware make-up

Wie we werkelijk zijn, is voor ons verborgen gehouden. Onze spirituele natuur is onze enig ware make-up. Daarom spenderen Deep State machten heel veel tijd en geld om ons alles te laten vergeten. Ze gebruiken subtiele technieken om onze geest gevangen te houden. Dat is waar de echte magie ligt. Als je dit niet tijdig kunt zien, ben je verslagen. Het is allemaal illusie. Spoedig zullen mensen hun ware oorsprong ontdekken, wie en wat ze werkelijk zijn, en wat daadwerkelijk gaande is.

 

Het oudste geheim op de wereld betreft onze oorsprong, dat reeds honderden eeuwenlang voor ons verborgen is gehouden. Geen van beide theorieën hierover, de ‘evolutieleer’ noch de ‘scheppingsleer’ verklaren de echte oorsprong van het menselijk individu. Darwins theorie van het overleven van de sterkste, verklaart niet hoe de mens de duizenden gebreken binnen de menselijke DNA-structuur heeft overwonnen, terwijl de scheppingsleer voorbijgaat aan het indrukwekkend aantal oude fossielen en artefacten, die over de hele wereld zijn gevonden. Er is duidelijk behoefte aan een nieuw betrouwbaar model over onze oorsprong.

 

Het juiste antwoord biedt mogelijk ook de oplossing voor de kwestie van de ‘ontbrekende schakel’ tussen primitieve een de moderne mens, nl. dat deze schakel niet bestaat.

 

Veel van de mysteriën van onze planeet houden verband met kunstvoorwerpen die duizenden jaren oud zijn. Zoals o.a. de gevonden en vertaalden kleitabletten, waarop o.a. de schijngestalten van de planeten Venus en Saturnus met hun zeven satellieten beschreven staan. Welke kennelijk in het oude Babylon zonder telescoop werden waargenomen?

 

Aan het eind van de 19e eeuw werd het Soemerisch erkend als een oorspronkelijke taal en begonnen met de vertaling ervan. Ondanks de reeds bestaande kennis weet het grote publiek nog maar bitter weinig over deze eerste grote menselijke beschaving die abrupt in Mesopotamië opdook. Het is intrigerend hierover meer te weten te komen. Een zesduizend jaar oude beschaving, oorspronkelijk bekend bij Egyptenaren, Grieken en Romeinen van latere tijden.

 

Deze informatie ligt vast in het Soemerisch spijkerschrift. De papyrusrollen van andere oude Rijken zijn in de loop der tijd vergaan, of bewust door oorlogen en vuur vernietigd. Het spijkerschrift werd met een stift op natte kleitabletten gekrast waaruit een wigvormig schrift ontstond. Deze tabletten werden vervolgens gedroogd, gebakken en bewaard in grote bibliotheken. Ongeveer vijfhonderdduizend van deze tabletten zijn inmiddels gevonden en heeft onderzoekers uiterst waardevolle kennis over de Soemeriërs verschaft.

 

Zelfs tot op de dag van vandaag zijn een groot deel van deze tabletten nog niet vertaald, omdat de enorme hoeveelheid de capaciteit van een handjevol deskundige vertalers te boven gaat. Men moet bedenken dat het Soemerisch alfabet een verkorte schrijfwijze was van een veel ouder oorspronkelijke schrijftaal die bestond uit pictogrammen, t.w. kleine symbolen zoals nu de emoji op je telefoon, welke toentertijd op Chinese karakters leken. Hierdoor biedt vertaling veel speelruimte voor de juiste interpretatie.

 

Archeologisch onderzoek heeft uitgewezen dat ca. 4000 v.Chr. de Tigris-Eufraatvallei- bestond uit moerassen, die drooggelegd werden door gegraven kanalen, gebouwde dammen en dijken, kortom een grootschalig waterbouwkundig irrigatiesysteem, evenals grote steden zoals nu werden toentertijd gebouwd.

 

Alle zielen komen vanuit het Licht

De toenmalige kennis van het universum is zowel verbazend als raadselachtig. Het hele concept van sferische astronomie, inclusief de cirkel van 360º, de hemelboog, de horizon, de hemelas, de polen, de ecliptica, het dag en nacht verschijnsel, enz. ontstond ineens in Soemerië, merkt auteur Alford op. De Soemerische kennis over de bewegingen van de zon en de maan resulteerde in de eerste kalender ter wereld, welke daarna eeuwenlang is gebruikt, zowel door Semieten, Egyptenaren als Grieken.

 

Ook al lijkt het dat geen klare oplossing bestaat uit deze situatie, bouwt zich echter onder de mensheid, de energie voor de noodzakelijke doorbraak op. Op een dag die niemand kan voorspellen, zal geheel onverwacht, de volle omvang van de leugens aan het licht komen en door de massa worden waargenomen, en te beseffen dat ze bedonderd zijn door hun autoriteiten.

 

De nu geïncarneerd zielen op onze Derde Dimensionale Planeet zijn vergeten wie zij zijn, waar zij vandaan komen en wat zij hier kwamen doen. Dat is de regel in deze 3D-School, want het is precies wat leren is: iets creëren terwijl de ziel onderworpen is aan de sluier van vergetelheid.

 

Alle zielen komen uit het Licht. Zelfs zij die al eerder in andere werelden van Beproeving en Verzoening zijn geweest, lang voordat zij in Dimensies van 5D en hoger kwamen. Onthoud dat alleen een fractal van een verheven ziel kan afdalen naar werelden van de Derde Dimensie, omdat het risico in laagfrequentiegebied te verblijven groot is.

 

ELKE EERLIJKE ZIEL HEEFT BESCHERMING VAN ENGELEN

 

Geliefden!

 

“Gelukkig zijn de zachtmoedige en reine van hart, want zij zullen de nieuwe aarde beërven.”

 

Het Goddelijk Plan voor de Aarde zal worden vervuld, ongeacht de daden van de mens. De mensheid speelt slechts de rol van huurder van dit Planetaire Huis. Alle hier geïncarneerde zielen zijn op doorreis. Hun verblijf hier, ook al kan het meer dan duizend incarnaties duren, moet beperkt blijven tot de termijn die in het Scheppingsproject is vastgelegd.

 

Als de periode van verzoening en beproevingen op deze aardse school is voltooid, zijn op dat moment alle lessen die nodig zijn voor het onderricht van deze zielen afgesloten. Op dat moment bestaat geen geïncarneerde ziel meer die niet alle kansen heeft gehad die tijdens opeenvolgende incarnaties zijn geboden. Dit rechtvaardigt het einde van een cyclus, en het begin van een nieuw tijdperk.

 

De tijd is aangebroken en de overgang versnelt zich elke dag. Elke ziel is een individueel bewustzijn, maar op de een of andere manier heeft elke ziel geleerd wat het is om te leven, te overleven, te creëren en vooruitgang te boeken in een Derde Dimensionale Wereld, onderworpen aan de sluier van vergetelheid en in alle ervaringen van het stoffelijk leven. Teneinde ethisch en moreel te evolueren ondanks de verleidingen van vele sluiproutes in het leven.

 

In tegenstelling tot wat ons is geleerd, is het leven continu. Alleen het fysieke lichaam ondergaat de bekende dood. De ziel, met haar etherisch lichaam, gaat verder, voorbij het graf naar de astrale banden van de aarde in overeenstemming met de frequentie op het moment van disincarnatie.

 

Bevrijd van het gewicht van materie, breidt het bewustzijn zich voldoende uit om zich vorige levens in lichamelijkheid te herinneren, en voorziet ook een toekomst die voldoende is om in detail de komende gebeurtenissen aan te bieden, om een nieuw incarnatieplan op te stellen.

 

Het wiel van reïncarnaties bestond al sinds de zielen hier aankwamen. Na de Planetaire Overgang van de Aarde, die reeds in haar eindfase is, zal geen behoefte meer bestaan aan dis-incarnatie, omdat de ziel zich de hele tijd alles bewust zal herinneren, zowel haar verleden in vorige levens en werelden, als wel de toekomst zal kennen binnen een bepaalde toekomsttijd.

 

Zelfs onderworpen aan de sluier van vergetelheid, heeft de Goddelijke Voorzienigheid de zielen die besloten hebben de aardse school te beleven, nooit in de steek gelaten. Allemaal hebben ze ongemerkt, tijdens hun slaap, altijd contact gehad met andere zielen, andere werelden, en met hun onbaatzuchtige Geestelijke Gidsen.

 

Ja, je werk, studie en leer wordt de komende dagen geleid en geplant tijdens je slaap, veel meer dan je je kunt voorstellen.

 

Maar er is één stukje informatie waarvan weinigen nog de details kennen. Namelijk, waar en wat ze gaan doen tijdens hun slaap.

 

In eerdere teksten is al gezegd dat alles affiniteit is, hetzij door trilling, hetzij door frequenties. Is dat niet hoe mensen overdag of zelfs ‘s nachts in groepen samenkomen? Maar als ze wakker zijn, is het niet anders als wanneer ze slapen, want het is niet het lichaam dat de lessen leert, maar de ziel die zich in dat lichaam bevindt.

 

Zij die genoegen scheppen in slechte daden kunnen zich niet eens voorstellen waar hun ziel heen gaat, terwijl zij slapen. Als ze één komma ervan zouden kennen, zouden ze zeker ontzet zijn. Het kwaad is ook een wetenschap. Zowel als het goede, want het is gewoon de andere polariteit van het goede. Het is daar dat elk geïncarneerd persoon zich nog meer specialiseert in de praktijken die in het dagelijks leven in praktijk worden uitgevoerd.

 

Aan de andere kant, zij die zich wijden aan praktijken van goede daden, gaan ook naar diezelfde plaatsen van onderricht in wat zij overdag leuk vinden. Zij worden geïnstrueerd en ondersteund door Falanxen van Goede Geesten, Engelen en Aartsengelen.

 

Elke eerlijke ziel heeft bescherming van engelen!

Op geen enkel moment is de goede ziel hulpeloos. Opdat het de moed, het geloof, de vastberadenheid en het vaste voornemen zal hebben de weg van de ascensie te volgen. In deze onbewuste ontmoetingen wordt het gevoed, geleid, getroost en geïnstrueerd, zodat het niet opgeeft.

 

ELKE EERLIJKE ZIEL HEEFT BESCHERMING VAN ENGELEN!

 

Terwijl zij die genoegen scheppen in slechte daden de overeenkomstige instructies hebben om het kwaad dat zij beoefenen te vervolmaken, zoeken de Rechtschapenen begeleiding om standvastig te blijven in hun ascensie.

 

Alleen ascensie zal de ziel bevrijden die gevangen zit in de wereld van verzoeningen en beproevingen. De weg terug naar huis is verplicht na het leren van alle lessen die hier geleerd zijn. Dat is de regel van deze school voor zielen. En ieder van hen kende en aanvaardde het leerplan dat hun werd gegeven alvorens de ervaring in de Derde Dimensie te aanvaarden.

 

Het vergeten van het verleden, zowel van levens hier op Aarde als in andere vorige werelden, geeft elke ziel de gelegenheid de ervaring op te doen die voor elke incarnatie wordt geëist en deze ook daadwerkelijk te beleven. Dit is het geheim dat we nog moeten ontcijferen.

 

Het is noodzakelijk te vertrouwen in het Goddelijk PLAN. En begrijp vooral dat alles ons wordt aangeboden, ook het leren terwijl we slapen. Begrijp dat ieder tijdens zijn slaap zijn leraren zal horen in het Astrale van de Aarde. Ieder voorziet zichzelf van wat hij wil. Maar bovenal, om zich bewust te zijn dat de EERLIJKEN de bescherming van de engelen genieten.

 

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is de verlichting.

Namaste!

 

Je zult niet geloven wat er door de 4e Dimensie kwam…