Wees niet bescheiden

Onze ware geschiedenis vertelt alles over onze toekomst, als deze serie ‘historisch onderzoek’ is begrepen, zullen meer mensen hiervoor openstaan. Vanaf dat moment wordt geschiedkunde populair, wijd en zijd bekend, bestudeerd en gedoceerd op scholen, universiteiten en wetenschappelijke instellingen. Doe je voordeel nu mee te beginnen, om kennis en inzicht te verkrijgen, dat essentieel is voor overgang naar de 5D-wereld.  – Zegt het voort!

 

Geweten en bewustzijn

Voor wie en met welke missie kwam Jezus naar de aarde? Jezus spreekt duidelijk tot ons: “Ik ben gezonden voor de verloren schapen van het huis Israël – de Semieten.” Hij werd dus niet naar Slaven en Ariërs gestuurd, noch stuurde Hij iemand naar hen.

 

De reden is te vinden in het vijfde hoofdstuk van het Evangelie, het Apocrief van Andreas, waar Andreas aan Jezus vraagt naar welke volken ze moeten gaan om zijn leer te verspreiden.

 

Christus stuurt hen naar de volken in het zuiden en westen en vermaant hen specifiek niet naar de Samaritanen te gaan die in het noorden wonen, want zij weten niet wat de zonde van het huis van Israël is.

 

De term Samaritanen is afgeleid van de woorden “Samiërs, Ariërs” en is meer bekend als een woord – Samaritanen, d.w.z. leden van het blanke ras, dat nauwgezet verborgen wordt gehouden in de “officiële” bijbel teksten.

 

De instructie aan Christus was volkomen logisch, want mensen van het blanke Arisch-Slavische ras waren al geboren met Bewustzijn en daardoor was het niet nodig voor hen de Geest te ontvangen teneinde hun Bewustzijn geboren te laten worden.

 

De Bijbel beschrijft de oorsprong van de Semieten. Elk ras heeft in oorsprong totaal verschillende culturele wortels. In het geval van het Slavisch Witte Ras, vormen de basis van de Slavisch-Arische Veda’s en hun goddelijk, “buitenaardse oorsprong,” oftewel de vroegere nederzetting van Hyperborea middels het Witte Ras.

 

In het geval van het Semitisch ras wordt de oorsprong echter afgeleid en anders beschreven in het Boek Genesis (2:7) en wordt het volgende over de oorsprong geschreven:

 

“God vormde de mens uit de klei van de aarde en blies leven in zijn neusgaten, en zo werd hij een levende ziel.”

 

Zo werd het eerste element, de ziel, verkregen. Genesis (3:21) en vervolgt:

 

“God maakte voor de man en zijn vrouw een kleed van huid en bekleedde hen daarmee.”

 

En dat is alles. Het is de ziel en het lichaam, niets meer. Een wezen dat alleen een ziel en een lichaam heeft, is niet volledig ontwikkeld. Alle wezens van ‘werelden van het Licht’ zijn geboren met nog een ander element, namelijk het bewustzijn.

 

Elk wezen dat Bewustzijn heeft, is in staat te onderscheiden tussen goed en slecht. Voor een wezen zonder Bewustzijn is deze eigenschap onbekend en vervangt het door een besluitvormingsproces dat alleen onderscheid maakt tussen wat voordelig of nadelig is.

 

Maar wat voordelig is, kan ook wreedheid en lijden voor andere wezens betekenen, echter deze dimensie van het roofzuchtig wezen is totaal onbegrijpelijk voor individuen zonder Bewustzijn.

 

Het begrip van goed en kwaad wordt in wezens met een laag trillingsniveau vervangen door de factor persoonlijk ‘voordeel’ of ‘nadeel’, ongeacht de impact op de natuur, of welke schade dan ook hun acties kunnen veroorzaken aan diegenen die het betreft.

 

Het is veelzeggend dat vooral in Slavische talen de woorden Bewustzijn en Bewustheid duidelijk onderscheid maken als twee heel verschillende hoedanigheden. Deze duidelijke scheiding is bijvoorbeeld in de Engelse taal totaal verloren gegaan, omdat de term “conscience” beide betekenissen omvat.

 

Hierdoor is duidelijk te zien welke taal ouder is. De taal die beide termen kan onderscheiden en definiëren of de taal die ze alleen maar samenvoegt. Dit is hoe doelbewuste dubbelzinnigheid wordt gecreëerd, dat een van de gereedschappen is in de manipulatie van de mensheid door de Duistere Machten, bereikt door de degeneratie van de taal.

 

In die zin is het Engels/Nederlands, in tegenstelling tot Slavische talen, een veel ruwere, primitievere taal, die nog meer de mensheid wegleidt van hun natuurlijk en gevoelige menselijkheid. Door de bloemrijke en inhoudsrijke taal, die de boodschap van het Licht der Kennis draagt, te “verknippen” en geleidelijk te veranderen in een taal die sober, grijs en filosofisch leeg is.

Het uiteindelijke doel van de Duistere Machten is een gecomputeriseerde taal, een taal van nullen en enen, die de mens degradeert tot een robot als een volledig onmenselijk voorwerp.

Onze Geest is het geweten om naar te luisteren en te respecteren

De Duistere Machten ondernemen alles om te zorgen dat de verbinding met onze geest niet tot stand komt. Dat deze verbinding definitief verbroken wordt, of het signaal dat naar ons toe stroomt zo zwak mogelijk is.

 

Deze kosmische parasiet probeert opzettelijk ons DNA te beschadigen hetwelk dient als ontvangstantenne voor het hoger bewustzijn. Daarom bevorderen de “Duistere Machten” op alle mogelijke manieren de verkalking van onze pijnappelklier d.m.v. fluoride in het drinkwater, 5G netwerken, chemtrails, verborgen gifstoffen in voedsel, het promoten van excessief mobiel telefoongebruik, etc.

 

Dit ondermijnt onze natuurlijke creatieve geest en overstelpt ons met onjuiste, nutteloze en valse informatie. Dit proces heeft inmiddels de hele mediasfeer geïnfecteerd door middel van giftige informatie en advertenties.

 

Zinloze doelen worden ons opgelegd. Armoede en schaarste controleren ons. Deze situatie dwingt ons om onze aandacht te besteden aan existentiële problemen en leidt ons af van het wakker worden, kritisch na te denken en dingen te zien die om ons heen gebeuren en deze in de daadwerkelijke context te plaatsen.

 

Als mensen verbinding hebben met hun Geest, met hun hoger bewustzijn, en zich daarmee zouden verbinden, handelen ze naar hun Geweten. Als bij toverslag wordt hun hele leven plotseling getransformeerd, en verkrijgt haar ware betekenis.

 

Door dit te erkennen is dat de enige manier om te ontsnappen uit de grijze 3D werkelijkheid en “herboren” te worden in een wereld van hoger evolutionair niveau.

 

De verandering in zulk een persoonlijkheid is enorm. Uit het omhulsel van een ijdel, bekrompen, materialistisch en egoïstisch individu komt plotseling een zelfbewust, grootmoedige persoonlijkheid tevoorschijn die handelt naar zijn geweten en niet naar eigen voordeel.

 

De Grote Ontwaking

De derde ‘Dimensionale Werkelijkheid’ van nu, is niet echt. Feitelijk is de realiteit van vandaag deze bewustzijnsval. Wie en wat we werkelijk zijn, is voor ons nog verborgen gehouden.

 

Onze spirituele aard is onze enige ware vorm. En dat is vooral ook de kracht van geheime genootschappen om ons te laten vergeten, en daardoor ons gevangen te kunnen houden. Als mensen het verleden niet kennen, zitten ze vast en zien ze alleen de illusie die niet echt is.

 

Dat heeft geen invloed op de realiteit of waarheid, het is een gemanipuleerde leugeninspiratie, een onwaar bedrieglijke illusie. Eerst als men bewust wordt van dit feit, is de Grote Ontwaking begonnen. Om meer te weten te komen over het echte verleden, lees dan de eerdere informatieve artikelen in de Onderzoek serie op deze site en ook over Atlantis en Tartaria.

 

De verschillende episodes over de menselijke geschiedenis op aarde zijn ontstaan ​​door opeenvolging van buitenaardse en extra-buitenaardse kolonies die hun territoriale en culturele invloed uitoefenden op planeet Aarde. In de historische werkelijkheid liggen de antwoorden op vragen die vaak worden gesteld ‘wie we zijn’, ‘waar we vandaan komen’ en ‘hoe we zijn geëvolueerd’ om de wezens te worden die we nu zijn.

 

De oorsprong van ons leven gaat veel verder terug in de tijd, dan algemeen bekend is – en nog steeds minder bekend is, als de episoden van de menselijke geschiedenis. De heldendaden beginnen buiten de grenzen van deze planeet en vinden hun oorsprong in sterrenrijken, galactische federaties, en buitenaardse beschavingen zoals onder andere die van Tartaria, Atlantis, Lemuria, Mu en nog oudere beschavingen die recentelijk zijn ontdekt.

 

In de nabije toekomst zullen veel mensen overtuigd raken, zodra ze deze uitleg van onze geschiedenis hebben gelezen en begrepen. Bedenk; de huidig bekende geschiedschrijving is gedicteerd door de elites en bankiers, die allesbehalve historici zijn.

 

Het kan nog even duren omdat de taal van een ontwaakt bewustzijn niet wordt begrepen door slapende geesten die onder de collectieve MSM-hypnose leven. Deze wetenschap is alleen begrijpelijk voor ontwaakte zielen.

 

Damanhur Colorado Mysterie School

Ancient Civilisations Seminar