Oorspronkelijk was veel bekend over onze oorsprong, maar deze werd vernietigd door de donkere machten opdat we niet mochten weten hoe, wat en waar onze origine ligt. Gelukkig zijn in India deze traditionele gedachten als ‘Veda’ bewaard gebleven en door mondelinge overdracht van de ene op de volgende generatie doorgegeven. Volgens traditionele Indiase gedachten wordt ‘Veda’ beschouwd als een vanzelfsprekend en gezaghebbend openbaar geschrift. Echter, niet opgesteld door menselijke auteurs. Het woord ‘Veda’ betekent ‘kennis’ en is afgeleid van het Sanskriet ‘vid’, dat ‘weten’ betekent. Het is niet ontstaan uit één literairwerk, maar refereert aan een grote hoeveelheid literatuur, die in de loop van vele eeuwen is ontstaan en van generatie op generatie is overgedragen.

 

Vernietiging van literatuur uit de oudheid

De Menselijke geschiedenis is gebaseerd op losse fragmenten. Waarom weten we niets meer over ons verleden en de vele gevonden artefacten? Door de eeuwen heen is veel van de literatuur en artefacten met opzet vernietigd om het volk dom en in slaap te houden.

 

Na de vernietiging van de Egyptische bibliotheek in de tempel van Ptah in Memphis bleef weinig over. Evenzo verdwenen 200.000 kostbare werken toen de bibliotheek van Pergamum in Klein-Azië werd vernietigd. Toen de Romeinen de stad Carthago met de grond gelijk maakten, vernietigden zij 500.000 boeken, daarna kwam Julius Caesar met zijn oorlog tegen Egypte dat resulteerde in het verlies van de bibliotheek in Alexandrië die werd beschouwd als de grootste collectie boeken uit de oudheid.

 

Door deze tragedies vertrouwen we nu op losse fragmenten, willekeurige passages en schamele verslagen. Ons verre verleden is in een vacuüm gevallen dat willekeurig wordt aangevuld met tabletten, perkamenten, beelden, schilderijen en allerlei artefacten.

 

De geschiedenis van deze kennis zou heel anders uitzien als de boekenverzameling van Alexandrië nu nog zou bestaan. Er is echter één lichtpuntje: onlangs zijn duizenden oude geschriften gevonden en veiliggesteld in de bibliotheek van het Vaticaan. Waarschijnlijk bevatten deze boeken de ontbrekende feiten uit het verleden?

 

De oorsprong van de mens op Aarde is anders als in de literatuur wordt weergegeven. De mens is afkomstig van andere planeten in het heelal. Studies van menselijk DNA bewijzen deze stelling.

 

De oorsprong van het leven op Aarde gaat dus veel verder terug in de tijd dan algemeen bekend is. Het eerste avontuur begon buiten de grenzen van deze planeet en loopt via sterrenrijken, galactische federaties; buitenaardsen bezochten de toen bestaande beschavingen van Atlantis, Lemuria, Mu, Tartaria en andere recent ontdekte beschavingen.

 

Het belangrijkste geheim op deze wereld betreft onze oorsprong, welke eeuwenlang voor ons verborgen is gehouden. Bekende theorieën hierover, als de “evolutietheorie” noch de “scheppingstheorie” verklaren de ware oorsprong van het menselijk individu.

 

Darwins fake theorie van “survival of the fittest” verklaart niet hoe de mens de duizenden fouten in de menselijke DNA-structuur heeft overwonnen, terwijl het de scheppingstheorie van een indrukwekkend aantal oude fossielen en artefacten negeert die overal ter wereld zijn gevonden. Er is dus duidelijk behoefte aan een nieuw betrouwbaar model over onze oorsprong.

 

Pas onlangs is verwarring ontstaan rond deze theorieën betreffende de oorsprong van de moderne mens, vanwege fossiele ontdekkingen die erop wijzen dat de Neanderthaler, de primitieve mens, leefde naast de Cro-Magnon mens, oftewel de moderne mens, in wat nu Israël is. Vreemd genoeg hebben deze rassen zich niet met elkaar vermengd, doordat de Neanderthaler en de moderne mens dat niet konden.

 

Wat betreft de voortplanting waren ze onverenigbaar; het waren twee totaal verschillende soorten. In feite heeft wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat de resten van de moderne mens in prehistorisch Israël maar liefst 40.000 jaar ouder zijn dan de resten van Neanderthalers. Dat alleen al maakt de theorie van de doorlopende evolutie onhoudbaar.

 

Deze conclusie zou de oplossing kunnen bieden voor de nog “ontbrekende schakel” tussen de primitieve en de moderne mens, die kennelijk dus niet bestaat. Er zijn dus duidelijk twee totaal verschillende soorten mensen geweest en daarvoor moet een nieuw model over het ontstaan van de mensheid worden opgesteld.

 

Een groeiend aantal archeologen, theologen en historici betwisten de pasklare antwoorden die de conventionele wetenschap biedt. Deze wetenschappers geven zich echter niet gemakkelijk gewonnen, zij verdedigen hun ideeën te vuur en te zwaard.

 

Evenzo onverzettelijk en vastberaden zijn diegenen die verklaren dat de aarde plat is, hun theorieën tegen beter weten in, tot het bittere einde blijven verdedigen, ondanks het groeiend bewijs van het tegendeel.

 

Veel van de mysteries van onze planeet staan in verband met artefacten die vele duizenden jaren ouder zijn als gemeld. Zoals onder andere de gevonden en vertaalde kleitabletten, die die de posities van de planeten Venus en Saturnus met hun zeven satellieten beschrijven. Deze konden blijkbaar in het oude Babylon zonder telescopen worden waargenomen?

 

Een ding is duidelijk; De mensheid op Aarde van nu schrijft hierover het laatste hoofdstuk met opgedane ervaring in een Wereld van beproevingen en boetedoeningen.

 

Elke geïncarneerd ziel op deze Planeet heeft haar individuele geschiedenis door de millennia heen. Er is niet de geringste mogelijkheid dat twee verhalen hetzelfde zijn, omdat zij niet in woorden zijn geschreven, maar via de gevoelens van elke ziel.

 

Wij schrijven nu de laatste regels van de laatste pagina van ons eigen levensboek. Wanneer de punt achter de laatste zin is gezet, komt het wachtwoord dat het lezen van je ontstaansverhaal mogelijk maakt.

 

De frequentie van je bewustzijn, zal de sleutel zijn die de deur opent, en toegang geeft tot deze inhoud. Als die frequentie er niet is, heeft je bewustzijn nog geen toegang tot je eigen ervaringen in de School der Zielen.

 

Onze terugkerend buitenaards correspondent Vital Frosi helpt onderstaand de mensheid op aarde zich verder voor te bereiden.

 

NIETS KAN HET GODDELIJKE PLAN VERANDEREN.

 

Geliefden!

Alleen degenen die zich niet bewust zijn van het Goddelijke Plan zijn bang. In feite is onbewust niet eens het juiste woord, omdat elke geïncarneerde ziel alle informatie over wie ze zijn in hun onderbewustzijn bewaard heeft.

 

De sluiers van vergetelheid maken deel uit van het Goddelijke Plan voor deze School der Zielen. Het stelt zielen in staat in elke incarnatie nieuwe lessen te ervaren, alsof ze nooit eerder iets dergelijks in hun vorige levens hebben meegemaakt.

 

Deze huidige incarnatie is de laatste onder de sluiers hier op deze Planeet van beproevingen en verzoeningen. Jullie voelen het, zelfs als niemand het jullie vertelt, omdat jullie ziel het weet. Zij heeft toegang gehad tot het hele programma ten behoeve van de Aarde en haar mensheid, vanaf het begin tot het einde van de Cyclus van Dualiteit.

 

Zelfs voor jullie eerste incarnatie hier, lazen jullie dit programma en hadden jullie geen moeite dat te begrijpen. Je wist dat je onbeperkte steun zou krijgen en dat het voltooien van deze lange levensweg alleen van jou zou afhangen. Jouw keuzes zouden bepalen welke obstakels je in elke incarnatie moest trotseren. Het leek zelfs gemakkelijk! En dat is het ook.

 

Het schijnbare probleem bestaat alleen doordat we een beperkt bewustzijn hebben in de Derde Dimensie met de ziel in lichamelijke conditie.

 

Het Goddelijke Plan voor de Aarde en haar mensheid is zo uitgebreid en divers dat ons bewustzijn, nog steeds beperkt is door de sluiers, het kan dit niet begrijpen. Maar het zou genoeg zijn voor iedereen te weten, dat dit niet veranderd kan worden door iemand die toegang heeft tot onze planeet.

 

Vele duizenden jaren lang hebben de buitenaardse entiteiten van het Niet-Licht geprobeerd de macht over onze planeet en haar mensheid te confisqueren. Zelfs als je het je niet herinnert, wist je voordat je de Terranische ervaring accepteerde dat de Gevallen Engelen nog steeds actief waren in dit kwadrant van de Melkweg.

 

Het doel van deze kwade entiteiten was om te heersen over opstijgende werelden en te vermijden dat deze zielen zouden opstijgen. We hebben al gezegd dat dit alles de onvermoeibare interplanetaire oorlogen vertegenwoordigd, vooral in deze Orion Arm, waartoe ons Zonnestelsel behoort.

 

Zelfs de machten die zich verzetten tegen het Licht, hoe onbegrijpelijk ook voor een beperkt menselijke geest, maken ook deel uit van het Goddelijke Plan. Ik heb dit hier een paar jaar geleden in een bericht vermeld.  Het toestaan van de aanwezigheid van deze kwade rassen op Aarde zou hen een kans geven om zichzelf te verlossen en terug te keren op het pad naar het Licht.

 

Dus de aanwezigheid van zulke entiteiten op Aarde heeft ook het niveau van hun ervaring verhoogd, ondanks dat het meer beproevingen met zich meebracht voor de zielen die hier geïncarneerd zijn. Niets is tevergeefs! Het Goddelijke Plan maakt oneindige perspectieven mogelijk, maar het verliest nooit de controle over zijn kudde. Dit is de garantie die elke ziel kreeg bij hun Aarde-Project.

 

Iemand heeft al gezegd: “Oh, waarom is ons dit niet eerder verteld?” Ik kan dat hier beantwoorden: omdat jullie het altijd al wisten; jullie kunnen het je gewoon niet herinneren. Dit is ook een deel van het Plan. Terwijl we ons in onze laatste ervaring in materie bevinden, aan het einde van de Cyclus van Verzoendagen en Beproevingen, bevrijdt ons bewustzijn zich geleidelijk van de sluiers van vergetelheid, waardoor degenen die ontwaken zich het Plan van de Schepper kunnen herinneren en begrijpen.

 

Het is duidelijk dat degenen die niet zullen opstijgen hun oorspronkelijk bewustzijn niet hoeven te herstellen, omdat ze daarvoor nog niet klaar zijn hun reis te beëindigen. Zij zullen blijven leren in werelden die nog steeds van beproevingen en verzoeningen zijn, net zoals ze tot nu toe hier op Aarde zijn geweest. Alles binnen de perfectie van het Goddelijke Plan.

 

Het begrijpen van het Goddelijke Plan bevrijdt de geïncarneerde ziel van alle angsten, alle trauma’s en alle moeilijkheden. Ja, dat klopt! Bevrijdt, zodra het geweten begrijpt dat niets en niemand je eigen plan in elke reïncarnatie kan veranderen. Anders zou het leven in de materie een loterij worden, waar ieders lot van geluk afhangt.

 

Het Goddelijke Plan staat elke ziel toe de vrije wil te benutten om in elke situatie, op elk moment tijden de incarnatie, en in elke periode tussen levens, dat wil zeggen ook op het Astrale Vlak terwijl ze dis-incarneert, om hun eigen project te kiezen voor de volgende incarnatie en op te stellen. Dit maakt ook deel uit van het Grotere Plan. We zouden dus kunnen zeggen dat jullie het Goddelijke Plan in het klein zijn. Jij bent dat stukje van de puzzel zonder welk het geheel onvolledig is.

 

Om het onderwerp van vandaag samen te vatten, heb je maar twee dingen nodig: vertrouw en je deel doen. Als je vertrouwen hebt, zullen bijna alle moeilijkheden ophouden te bestaan. En als je je deel doet, is je opstijging verzekerd. In tegenstelling tot wat ons eeuwenlang is voorgehouden, kan niets en niemand de individuele opstijging tegenhouden.

 

Niets en niemand kan het Goddelijke Plan veranderen. Niets en niemand kan je eigen individuele Incarnatieplan veranderen.

 

Onthoud dat het Niet-Licht niets creëert. Het creëert alleen obstakels zodat het Licht een bepaald punt niet kan bereiken en dus een schaduw verschijnt. En een schaduw is eenvoudigweg de afwezigheid van Licht. Verlicht je omgeving! Verlicht je weg! Verlicht het pad van degenen die naast je lopen! De duisternis kan niets doen tegen het Licht, want in het Licht bestaat duisternis niet.

 

Het enige wat Duisternis kan doen is je bang maken, en zelfs dan, alleen als je het toelaat.

 

Is de angst voor het donker, dat gebruikelijk is, bij veel mensen niet een alledaagse gebeurtenis. Maar, angst voor Duisternis is de mensheid eeuwenlang ingeboezemd!

 

De bedreigingen die ze nog steeds proberen op te leggen aan geïncarneerde wezens zijn niets meer dan een vergeefse poging om hun definitieve vertrek van de Aarde uit te stellen.

 

Niemand anders dan jij kan je Individuele Zielenplan veranderen, laat staan het Goddelijke Plan voor de mensheid op Aarde.

 

Het draait om het Vertrouwen!

 

Wanneer velen niet langer meer bang zijn voor het donker, zal de Duisternis niet langer meer bestaan.

 

Ik ben Vital Frosi en mijn missie is verlichting!

Namaste!

 

Dit is je laatste weksignaal!!!

Lees en verspreid

De deprimerende conclusie is dat de mensen die de naties van de Westerse beschaving vormen, gedegenereerd zijn tot zo’n onverschilligheid en domheid dat ze geen mogelijkheid hebben om te overleven. Ze zitten gedachteloos voor de TV en absorberen hun hersenspoeling en indoctrinatie. Ze kunnen hun huur, hypotheek of auto niet betalen, maar ze betalen eindeloos voor de zorg voor immigranten die hun gemeenschappen overspoelen met materiële behoeften.

 

Ze zijn zo dom dat ze niet eens weten hoe ze worden opgelicht door hun autoriteiten!!!

 

Er is geen Nationale Schuld zonder hetzelfde bedrag aan Nationaal Krediet

 

Elke keer dat schuld wordt gecreëerd, wordt voor hetzelfde bedrag krediet gecreëerd.

 

Mathematisch gezien moeten schuld en krediet elkaar altijd opheffen. Er kan bijvoorbeeld geen 20 triljoen euro’s aan “Nationale Schuld” worden gecreëerd, zonder het bestaan van een gelijke 20 triljoen aan “Nationaal Krediet”. Zie onderstaande video voor meer uitleg.

 

Overheden zijn over het algemeen erg voorzichtig en ijverig geweest om nooit een gebalanceerde schuld op te bouwen, met andere woorden in het bovenstaande voorbeeld van 20 triljoen Euro’s aan Nationale Schuld, is hetzelfde bedrag ook beschikbaar, of zelfs meer, in krediet. Dit geld wordt immers opgebouwd aan de kant van het grootboek van ons mensen.

 

Het is tijd om te beginnen met een nauwkeurige boekhouding, waarbij de “Nationale Schuld” wordt afgezet tegen het “Nationale Krediet”. Het zou een routineproces moeten zijn, vergelijkbaar met het in evenwicht brengen van een huishoudboekje, maar in plaats daarvan is het veranderd in een excuus voor fraude en diefstal op een onvoorstelbare schaal.

 

Het wordt tijd dat wij, mensen, wakker worden en de meerderheid van de leden van het parlement en het congres oneervol naar huis sturen en hen verantwoordelijk houden voor hun groot gebrek aan toezicht, verantwoording, eerlijkheid en competentie.

 

De meeste politici hebben geen idee hoe de overheid zou moeten werken of handelen binnen het kader dat ze hebben opgezet. Ze hebben ook geen duidelijk idee hoe de boekhouding van de overheid zou moet functioneren, behalve dat ze weten hoe ze geld moeten “verduisteren” voor ongeoorloofde of twijfelachtige doeleinden. Ze hebben geen idee waar het zogenaamde geld vandaan komt, hoe het wordt gecreëerd of wat er nog meer bij komt kijken.

 

Denk daarover eens na;

 

Het Parlement of het Congres heeft de speciale taak de touwtjes in handen te houden, wat ze duidelijk niet hebben gedaan.

 

Onthoud: het belangrijkste wapen van de Deep State tegen ons is geld en chantage, waardoor het van vitaal belang is een einde te maken aan alle centrale banken die eigendom zijn van de Rothschilds.