Aflevering 6/7

Nergens in de opgetekende geschiedenis is de kunst, geld te verdienen uit het niets beter ontwikkeld dan in het oude Khazaarse Rijk, dat zich ontwikkelde uit nomadische roverclans die opereerden op de westelijke karavaanroutes in het Kaukasusgebergte, ten noorden van Irak, tussen de Zwarte Zee en het gebied rond de Kaspische Zee. In de tiende eeuw hadden de Khazaren een rijk gecreëerd dat zich uitstrekte van het noorden van de Zwarte Zee tot het Oeralgebergte en van het westen van de Kaspische Zee tot de Dnjepr-rivier.

 

Bekering tot het Jodendom

De Khazaarse krijgsheren besloten dat het omwisselen en uitlenen van geld winstgevender en minder gevaarlijk zou zijn dan het overvallen van karavanen. Er was één probleem. Het Khazaarse Rijk was bijna gelijk verdeeld tussen christenen, moslims en joden. Zowel de christenen als de moslims geloofden dat het berekenen van rente op een lening, destijds woekerrente genoemd, een zonde was. Alleen joden mochten openlijk rente vragen over leningen. Of ze het nu uit praktische overwegingen deden, of uit werkelijke religiositeit, de Khazaarse aristocratie beleed haar bekering tot het Jodendom.

 

Zoals, o.a. de Rothschilds doen, die Europa twee eeuwlang financieel hebben geregeerd, en dat nog steeds voortzetten met hun dominantie van het wereldgeldsysteem. Zij zijn ook de geldschieters van de Rockefellers en andere dertien rijke families op Aarde.

 

Belangrijk is op te merken dat geen van deze bekeerde Khazaren enige band met Joden hadden of hebben, maar toch beweren zij Zionistische Joden te zijn. Meer ter zake, Joden zijn geen Zionisten, en Zionisten zijn geen Joden.

 

De moderne “magie” van het geld creëren uit het niets had zijn wortels in de oude stad Babylon, zo’n 600 jaar vóór de geboorte van de Messias – Yeshua, algemeen bekend als Jezus Christus.

 

Handelaren in dit vak stonden historisch bekend als “geldwisselaars”, meer precies; “verruil jouw geld in onze hand”. Toen Yeshua met rechtvaardige woede de Tempel binnenstormde, de tafels van de geldwisselaars omver gooide en hen streng op hun hoofd en schouders sloeg, renden zij de Tempel uit, terwijl Yeshua verklaarde:

 

“Maak het huis van mijn Vader niet tot een huis van koopwaar.”

 

Deze geldwisselaars riepen dagen later om Zijn dood. Dus, dat was de reden, waarom Jezus Christus gekruisigd werd. Jezus Christus en zijn volgelingen werden gekruisigd omdat zij zich vrijmoedig uitspraken tegen het kwaad van de Romeinen en hun vals-Israëlitische farizeeër-poppen.

 

De Romeinen waren reeds volgelingen van diezelfde Babylonische slavenhandel codes. Dit geeft aan dat de connectie tussen de Romeinse slavenhandelaren en de Farizeeërs meer was dan louter toeval. Het geeft aan dat op een bepaald moment in de

geschiedenis; de Romeinse slavenhandelaren en de Farizeeërs van Israël een gemeenschappelijke culturele afstamming hebben.

 

De tijd van aanwezigheid op aarde van Jezus wordt betwist, ondanks tegengestelde beweringen van de katholieke kerk. Volgens moderne Russische historici is het Heilig Roomse Rijk opzettelijk kunstmatig “ouder gemaakt dan het feitelijk is” omdat het pas tussen 800 en 962 werd opgericht door keizer Otto de Grote.

 

Het ontstond dus niet met de kruisiging van Jezus Christus in het jaar 33 na Chr., zoals de gangbare historici ons willen doen geloven.

 

Vedische en andere bronnen tonen aan dat de echte naam van deze “rechtvaardige”, spiritueel actieve Licht brengende priester door de Kerk wordt beschreven als Radomir.

 

Zijn vrouw heette Magdalena en hij had meerdere kinderen bij haar. Hij werd naar het zuiden van Tartarije gestuurd om de doctrine te verspreiden, uit te leggen en over te dragen aan het “uitverkoren volk”, dat de mens van vlees en bloed is, een “geïnspireerde” ziel heeft, en zich onderscheidt van lagere vormen van de mens door zijn geweten, hetgeen een Vedisch-Slavisch beginsel is.

 

Om de mens succesvol te laten evolueren, moet deze de gave van de Heilige Geest activeren en blootgesteld worden aan bezwerende krachten waardoor ontwaking, kennis en verlichting kan plaatsvinden. Zo’n persoon wordt dan verder geleid door het goddelijk bewustzijn en is verbonden met de goddelijk kosmische principes.

 

Radomir leerde mensen hoe ze hun spiritualiteit konden ontwikkelen, hoe ze door een verruimd bewustzijn konden ontwaken en hoe ze zich moesten verbinden met de Heilige Geest.

 

Deze Radomir ‘Christus boodschapper’ van het licht werd gekruisigd op 16 februari 1086 op de berg Beykoz bij Constantinopel. Hij en zijn naam droegen het idee van “Licht” uit om “vreugde te brengen in de wereld”.

 

Om de duistere parasitaire krachten toe te staan het “Christelijke verhaal” correct te interpreteren en de ideeën van menselijke puurheid, mededogen en samenwerking te elimineren, werd in 1325 het eerste Christelijk Concilie van Nicea bijeengeroepen, om Jezus tot de Joods-Christelijke verlosser te verklaren, terwijl zijn boodschap van het Licht werd afgezwakt, herschreven en gemodificeerd.

 

In de 12e eeuw werd de macht van het Romeinse Rijk geconsolideerd door de Katholieke Kerk in Europa. Een gruwelijke golf van zuiveringen vond plaats onder de omkleden naam van kruistochten.

 

Het doel was iedereen die de boodschap van liefde, vrede en menselijke saamhorigheid verspreidde, anders was dan de roofzuchtig en inherent mensvijandig, confronterende filosofie die door de kerk gepropageerde verdeel-en-heersfilosofie vertegenwoordigde.

 

Daarom werden miljoenen Katharen, de puristen van het puurste, de directe volgelingen van het Licht, afgeslacht.

 

De Katharen (afgeleid van het Griekse woord “καθαρός” katharos, puur) of Albigenzen (naar de stad Albi) hadden de naam gekregen die uiteindelijk gegeven werd aan alle leden van de groot oorspronkelijk middeleeuwse christelijke religieuze beweging in het Westen. De leden van deze beweging beschouwden zichzelf als christenen en noemden zichzelf ware christenen en de goeden oftewel Bonhommes.

 

Vanaf het begin werden ze door de Roomse Kerk gezien als de gevaarlijkste ketters, en afvalligen. Om het Kathaarisme te onderdrukken werd in de jaren 1330 de pauselijke inquisitie opgericht. De Katharen hadden hun eigen organisatie, onafhankelijk van de structuren van de Roomse Kerk, met hun eigen riten, doctrines en doelen.

 

Een van de belangrijkste brandpunten van de beweging was Occitanië, het gebied dat nu Zuid-Frankrijk is met enkele Italiaanse steden, maar ze waren ook elders actief. Men is het erover eens dat het Kathaarisme verwant was aan de Bogomil-beweging op de Balkan.

 

De eerste onbetwiste verschijning van het Kathaarisme in West-Europa is gedocumenteerd in 1143 in Keulen, en het wordt verder niet meer genoemd tot het begin van de 13e eeuw, toen het in bloed werd onderdrukt.

 

Van het woord “Kathaar” is de Tsjechische term “ketter” afgeleid via het Duitse “Ketzer”. De liefdevolle leer die de Katharen predikten is niet in zijn geheel bekend, omdat het grootste deel van de eigenlijke Kathaarse literatuur door de Inquisitie werd vernietigd en slechts fragmenten ervan zijn overgebleven. Het meeste van de overgebleven informatie komt dus uit contemporaine kronieken, anti-Kathaarse verhandelingen en de enorme archieven van de inquisitie.

 

Samengevat; Het is allemaal een groot bedrog, van onder naar boven en omgekeerd. De leugen is op elk niveau anders! Resulterend in wereldwijde corruptie, inclusief; steekpenningen, chantage, moord, drugshandel, witwassen van geld, wereldwijd illegale wapenverkopen, mind control, mensenhandel, pedofilie en uiteindelijk zelfs de Satanische Ritualistische Bloedoffers van jonge kinderen zoals bewezen door het  PizzaGate en PedoGate onderzoek.

 

En dat is de wereld waarin we leven!

 

Er verandert nu zoveel zo snel; Kijk dagelijks op onze Telegram site voor je update.

Want, de Nieuwe Tijd is eindelijk begonnen! Het is duidelijk te zien, regeringen zijn overbodig. Het is zinloos door te gaan met het huidig cryptisch failliete systeem, dat onderdrukt en niets bijdraagt.

 

Velen zullen vragen wanneer? Als de protesten van boeren, burgers en buitenlui van nu zich wereldwijd blijven manifesteren, is de doorbraak met Pasen een feit. Dan gaan we met het nieuwe Licht aan onze nieuwe 5D wereld bouwen in vrede, welvaart en harmonie.

 

Wordt alsjeblieft wakker en verspreid het woord,

onze vrijheid is dichtbij

 

10 FASCINERENDE Feiten over de KNIGHTS TEMPLAR

Top 10 FASCINERENDE Feiten over de KNIGHTS TEMPLAR

De Tempeliers, a.k.a. de slechteriken uit de originele Assassin’s Creed die je uitschakelt met rake messtoten in de nek vanaf de rug van een paard, zijn een populair facet van de popcultuur. Dat betekent dat Hollywood in de loop der jaren heeft vertroebeld wat ze precies deden en wie ze waren. Dus hier zijn 10 feiten die je misschien nog niet wist over deze niet-zo-geheime oude ridderorde…