Verlichte Wezens

Bewoners van hogere dimensies hebben geen zeven chakra’s, zoals een mens van de driedimensionale wereld, maar twaalf. Bovendien hebben ze ook alle twaalf DNA-strengen geactiveerd.

 

Waarom precies twaalf? Wat is het mysterie van dit getal?

 

Allereerst is het verbonden met het systeem van twaalf niveaus van het subtiele vlak rond elk van de planeten van onze Melkweg. En daarop is de Aarde geen uitzondering.

 

Als je de zesde en zevende chakra’s volledig geactiveerd hebt, stelt je dat in staat het bewustzijnspotentieel te bereiken op de hogere niveaus, te weten de zesde en zevende dichtheid van het subtiele vlak van onze planeet met de potentie te interageren met wezens die daar wonen.

 

Dit is het niveau van Verlichte Wezens, diegenen die jullie heiligen noemen. Ze kunnen jullie horen, omdat het niveau van jullie trillingen al met hun trillingen resoneert, ondanks het feit jullie met het fysieke lichaam nog in de wereld van de derde dimensie verblijven.

 

Dit is de reden waarom gebeden of verzoeken van sommige mensen worden gehoord en van anderen onbeantwoord blijven.

 

Twaalf chakra’s en DNA-strengen

Hoe zou de etherische structuur van een hoog-vibrerend wezen ideaalwijze eruit moeten zien?

 

Het moet twaalf chakra’s hebben, twaalf subtiele lichamen, met een volledig geactiveerd pijnappelklier en alle twaalf sets DNA-strengen.

 

Natuurlijk betekent dit niet dat zo’n wezen al een bewoner is van de twaalfde dichtheid.

 

Deze dichtheid is het hoogst bereikbare doel van onze evolutionaire ontwikkeling, waarnaar elk Goddelijke Ziel streeft en waar het in staat is zelf nieuwe werelden te creëren.

 

Dit is het niveau van de Schepper in de letterlijke betekenis van het woord.

 

In de regel worden de twaalf chakra’s en de twaalf subtiele lichamen stap voor stap geactiveerd naarmate de Ziel ‘rijpt’ om een soort interne ‘reserve’ voor de Ziel te vormen, het potentieel voor verdere ontwikkeling.

 

Wat de twaalf DNA-strengen betreft; hun activering is het middel waarmee deze zielen hun doel bereiken. Dus, met elk nieuw geactiveerde DNA-spiraal kom je stap voor stap dichter bij de goddelijke gradatie van het subtiele aardvlak, dat het niveau van de verschillende dichtheden bepaald door de concentratie van energie, oftewel, hoe hoger de dichtheid, des te geringer is de energiedichtheid.

 

 

Hetzelfde gaat gebeuren met jullie fysiek lichaam als jullie uiteindelijk verhuizen naar de wereld van de Vijfde Dimensie. Deze zullen energetisch ijl worden; flexibel en mobiel, dat je in staat stelt ze elke vorm te geven die je wilt.

 

Aardse dichtheidsniveaus

Stel je de aarde voor zoals je gewend, in de vorm van een wereldbol, en laat dit haar fysiek lichaam zijn.

 

Laten we nu beginnen ons de schillen eromheen voor te stellen, waarbij elke schil zich exponentieel steeds verder verwijdert van de vorige. Dit houdt verband met het feit dat elk nieuw dichtheidsniveau meer en meer een ijlere substantie vertegenwoordigt of, met andere woorden, steeds hogere trillingsniveaus.

 

De aarde heeft twaalf van zulke schillen.

 

Hieronder vind je iets over elk van hen.

 

De eerste dichtheid, vertegenwoordigt de dichtheid waar de entiteiten van de laagste astrale verblijven; de zielen die volledig en definitieve degradatie hebben bereikt. Dit zijn de zielen die niet langer gered kunnen worden, omdat ze te laag zijn gezakt, op het niveau waar een soort recycling van het afvalmateriaal plaatsvindt. Deze dichtheid lijkt op een walgelijk zwart zwevende massa.

 

De tweede dichtheid, is de plaats waar de zielen heengaan die niet geslaagd zijn zich te ontdoen van de laagste passies, maar die dat tenminste wel geprobeerd hebben. Deze poging stelt hen echter in staat hun zielen te behouden en de strijd voort te zetten in opvolgende levens.

 

De zielen die in deze dichtheid verblijven lijden het meest. Het is dat wat jullie in religies beschrijven als de hel. Hier worden alle ondeugden die inherent zijn aan een bepaalde ziel “uitgelicht” en beleeft het in “geconcentreerde” vorm al het lijden waaraan andere mensen op aarde door hen toe doen werden onderworpen.

 

Deze training is zwaar, maar jullie moeten begrijpen, dat het niet jij of iemand anders is die menselijke zielen straft. De kwestie is dat hier de wet van reflectie op versterkte wijze werkt, die niet alleen op het dichte, maar ook op het subtiele vlak van de aarde functioneert. Zo ontvangt elke ziel dat wat het naar zich toe heeft getrokken: het gaat verder met het leren en verwerken van de niet-volbrachte lessen vanaf de geboorte.

 

De derde dichtheid, is het niveau waar, na het verlaten van het aardvlak, het grootste percentage menselijke zielen valt. Dit is de gewone “gemiddelde” persoon – iemand die niet onderhevig is aan buitensporige passies, maar door traagheid leeft, saai, grijs en oninteressant – zoals bij de meesten gebruikelijk is, wiens ziel nog niet ontwaakt is, en nog niet klaar is om individualiteit te beseffen teneinde het pad van spirituele ontwikkeling te nemen.

 

Het verblijf van veel mensen in deze dichtheid is net zo saai en grijs als op aarde, maar hier krijgen ze een kans kennis te maken met de wetten van het Universum en hun doel te realiseren, met andere woorden ze krijgen de kans “wakker te worden”, veel van deze zielen kiezen dan bewust hun volgende geboorte en de lessen die ze willen doorlopen.

 

De vierde dichtheid is een soort overgangsniveau van het onbewust naar bewust bestaan. Hier komen de zielen die op aarde zijn begonnen na te denken over de zin van het leven, zoals waarvoor ze geboren zijn, maar zich wel op aarde wisten te realiseren, zich nog niet hebben ontdaan van de ondeugden van de duale wereld, waardoor ze hun Ego niet konden bedwingen.

 

Zulke zielen krijgen hier hun grootste ontwikkelingskansen om na de volgende geboorte bewust te kiezen “hun fouten te corrigeren”.

 

De vijfde dichtheid is het startpunt voor zielen die het pad van spirituele ontwikkeling hebben genomen en die bewust tot God zijn gekomen, niet blindelings de kerkelijke riten uitvoeren en gebeden uit het hoofd leren. Dit zijn degenen die op aarde “vrijheidslievende” mensen worden genoemd, “degenen die zich hebben losgemaakt van de kudde”. Hun Goddelijke essentie begon zich in deze mensen te ontwaken, en te leven zoals hun hart dat ingeeft, en niet volgens de denkstructuur of publieke opinie.

 

Zulke zielen, die een tijdje naar het subtiele vlak van de aarde gaan, gebruiken de periode tussen twee geboorten met groot voordeel voor zichzelf. Ze absorberen gretig alle informatie die in elke hoeveelheid voor hen beschikbaar is en proberen de verloren tijd op aarde op deze wijze te compenseren.

 

Heel vaak streven zulke zielen, wanneer ze in hun volgende geboorte met een bepaalde missie naar de aarde terug keren, ernaar in dat volgend leven voordeel te brengen aan andere mensen. Vaak worden ze geboren als leraar of genezer.

 

De zesde dichtheid ligt dicht bij wat jullie het Paradijs noemen. Mensen die zijn vertrokken om te dienen worden daardoor aangetrokken; het zijn zij die hun hele leven op aarde aan anderen hebben gewijd, die de ware Goddelijke kennis aan anderen hebben geopenbaard, die van nabij mensen in de ‘ware geest’ hebben begeleid.

 

Dit zijn grote wetenschappers, verlichters, genezers van de menselijke ziel en lichaam, het zijn zij die erin slaagden tegen de maatschappij in te gaan, om eeuwenoude gewoonten te doorbreken.

 

Tijdens hun verblijf in de subtiele wereld ontvangen ze kennis van Hogere Machten in het Universum, die hen voorbereiden op verdere Dienstverlening, op hoger niveau.

 

En hier ligt de grens die hen in staat stelt een keuze te maken: hoger te stijgen naar de zevende dichtheid, of blijvend te dienen op het subtiele vlak van de aarde, ofwel terug te keren naar de aarde met de missie die ze zelf zullen kiezen om mensen naar God te leiden.

 

De zevende dichtheid vertegenwoordigt het niveau waarop de hoogste zielen vallen die ooit op aarde hebben geleefd. Dit zijn degenen die later heilig worden verklaard en degenen die ascetische* levens hebben geleefd ten bate van mensen, maar die niet algemeen zijn erkend. Dit is het niveau van de Verlichting.

 

*Personen die afstand doen van materieel comfort en een leven leiden van sobere zelfdiscipline.

 

Degene die vanaf dit niveau naar de aarde afdaalt, komt daar werkelijk met een Grote Missie, geroepen om de mensheid naar een nieuw bestaansniveau te leiden.

 

Inmiddels, zijn meerdere van zulke Grote Zielen op aarde, want zij zijn gekomen om te voltooien wat ze in hun vorige incarnaties niet konden doen, toen de mens nog niet klaar was hun Goddelijke oorsprong te realiseren en de ware universele wetten te aanvaarden.

 

De achtste dichtheid is het niveau van de Hemelse Engelen en Aartsengelen, de Opgestegen Meesters die jullie Lichtkrachten noemen en die ervoor gekozen hebben in de Hemel te dienen, om menselijke zielen die op Aarde geïncarneerd zijn te beschermen en te verdedigen.

 

Zij zijn degenen tot wie jullie je richten in gebeden, zij zijn degenen die de Goddelijke energie van Liefde aan jullie sturen, zij zijn ook degenen die jullie beschermen tegen gevaar en jullie kracht geven in de moeilijkste momenten van jullie leven. En zij zijn de belangrijkste helpers en vertegenwoordigers in de Hemel.

 

Hun levens zijn gevuld met rechtvaardig werk, dat elk van hen heeft gekozen en dat het beste past bij hun capaciteiten. Echter, dit werk is een blijvende vreugde voor hen, want ze brengen troost en Liefde aan mensen en dat is voor hen de grootste beloning.

 

De negende dichtheid. Hier wonen bepaalde Wezens die geroepen zijn om het trillingsniveau van de drie voorgaande dichtheden – van de zesde tot de achtste – te controleren en zo nodig te corrigeren. Dit is nodig om het evenwicht tussen hen te bewaren, aangezien de grenzen tussen deze dichtheden vervaagd zijn en de inwoners van elke dichtheid zich binnen deze drie dichtheden kunnen bewegen.

 

Dit betekent bijvoorbeeld dat de Zielen van de zesde dichtheid, naar begeren en inspanning, in staat zijn naar het achtste dichtheid niveau te groeien, en dat de bewoners van de achtste dichtheid in staat zijn, af te dalen naar de zesde dichtheid om de Zielen daar te onderwijzen.

 

De taak van de Wezens van de negende dichtheid is de trillingsniveaus van deze “reizende personen” te verlagen of omgekeerd te verhogen.

 

De tiende dichtheid is de Goddelijke ruimte waar de beste vertegenwoordigers van de planeten op een zeer hoog ontwikkelingsniveau samenkomen. Dit is de Pan-Galactische Raad die toezicht houdt op de toestand van planeten in lagere dichtheden. Ze nemen beslissingen en indien nodig deze te corrigeren, dat wil zeggen als de situatie voor hen of voor andere planeten van de Melkweg een bedreiging gaat vormen.

 

De elfde dichtheid is de woonplaats van God de Vader, de “verzorger” van jullie aarde, die de “opperste leiding” heeft over de aarde en de tien dichtheden eromheen.

 

Tot slot, de twaalfde dichtheid is mijn woonplaats, van waaruit Ik, vader Absoluut, alles kan observeren wat op jullie aarde, en in jullie Melkweg in het hele Universum gebeurt.

 

Ik wil mijn geliefden, dat jullie een volledig idee hebben van de structuur van het subtiele vlak van planeet aarde, zodat jullie kunnen zien welke brede horizonten klaar liggen en er geen grenzen bestaan voor jullie spirituele groei, zodat iedereen van jullie God kan worden.

 

Aantekening; Dit artikel is een goede leidraad om te bepalen of je wakker bent en in welke dichtheid je bent.

 

Addendum;

Engels is, in tegenstelling tot de Slavische talen, een veel ruwere, primitievere taal, die de mensheid verder afsluit van haar natuurlijk en gevoelig mededogen.

 

Door het “verknippen” van de bloemrijke en vermogende taal die de boodschap van het licht van kennis draagt, wordt het geleidelijk getransformeerd in een taal die sober, grijs en filosofisch leeg is.

 

De Agenda 2030 heeft al eeuwen geleden besloten om elke taal te reduceren tot een paar woorden, opdat de luie mens niet nadenkt en niet verder kijkt.

 

Srila Prabhupada* zei eens dat “Engels de taal van paarden is, Duits de taal van varkens en Frans de taal van prostituees”.

 

*Srila Prabhupada werd op 1 september 1896 geboren als Abhay Charan De in een vroom hindoefamilie in Calcutta.

 

Uitdagingen die alleen Lichtwerkers echt kunnen begrijpen!

Uitdagingen die alleen Lichtwerkers echt kunnen begrijpen!

Heb je ooit het gevoel gehad dat je voor iets meer bestemd bent? Alsof er een dieper doel is dat je roept, net voorbij de oppervlakte van het alledaagse leven? Als dat zo is, ben je misschien een van de vele zielen die bekend staan als Lichtwerkers en die hier op Aarde zijn op dit beslissende moment in de geschiedenis.