Het einde van de Schuldslavernij:

 

Onbelemmerd bankwezen:

Een volkomen onbelemmerd banksysteem en een volstrekt betrouwbare goudstandaard is nog nooit eerder vertoont. Maar voorafgaand aan de Eerste Wereldoorlog, was het bankwezen in het grootste deel van de wereld gebaseerd op goud, en hoewel regeringen af ​​en toe tussenbeide Hungary_get the Bankers outkwamen, het bankieren was meer vrij dan gecontroleerd. Als gevolg van een te snelle kredietgroei, raakten voor het verstrekken van leningen de banken van tijd tot tijd aan de grens van hun goudreserves, hoofdzakelijk als gevolg van een te lage goudprijs afstemming, waardoor de rente fors steeg, en de kraan voor nieuw krediet moest worden dichtgedraaid, met als gevolg de economie in een scherpe, maar kortstondige recessie overging. Alhoewel regeringen af ​​en toe ingrepen, was banking nauwelijks gereguleerd.

 

Een vrij en integer banksysteem op basis van goud kan naar behoefte meegroeien door de creatie van bankbiljetten – valuta – en het aanhouden van deposito’s in overeenstemming met de groei van de economie. Eigenaren van goud kunnen worden aangemoedigd tegen betaling van rente hun goud in bankdeposito te geven, waartegen ze betalingen kunnen verrichten.

 

Door afwezigheid van een goudstandaard, is er geen manier om spaargelden te beschermen tegen inbeslagname door inflatie. Er bestaat geen veilige opslag voor waarde. Als dat er was, zou de regering hoogstwaarschijnlijk het houden van goud onwettig hebben gemaakt, zoals het geval was in 1933. Alhoewel de overheid vandaag de dag zou proberen goud in beslag te nemen, weten ze dat dit op een enorme weerstand zal stuiten. Vermoedelijk zal nu een dergelijke regel niet worden ingevoerd, omdat die niet kan worden afgedwongen, en zeker zal leiden tot ernstige burgerlijke ongehoorzaamheid.

 

Zonder goudstandaard wordt het spaargeld van de mensen stukje bij beetje in beslag genomen, door inflatie en door het nul rentebeleid dat in veel landen is veranderd in negatieve rente. Erger nog door bankfaillissementen lopen spaarders het risico via bank bailins hun spaargeld geheel of gedeeltelijk te verliezen.

 

Geld sparen is van essentieel belang voor de vorming van kapitaal t.b.v. productieve investeringen, wat in het financiële klimaat van tegenwoordigproductive investments
vrijwel onmogelijk is gemaakt. – Lang geleden spaarden werknemers het beetje extra geld dat ze overhielden om daarover rente te ontvangen, tegenwoordige generaties hebben van sparen nog nooit gehoord of aan gedacht hun geld op een spaarrekening te zetten. Deze dagen zijn inmiddels lang geleden, als gevolg van de invoering van het huidige monetaire beleid, dat nooit eerder is voorgekomen ​​in de geschiedenis. Het nul en negatieve rentebeleid van de centrale bankiers en de rondes van kwantitatieve versoepeling hebben niet alleen de echte marktprijs ontdekking vernietigd, maar ook Main Street spaarders beroofd, om de Wall Street gokkers te verrijken.

 

Wall StreetAls bijvoorbeeld iedereen besloot, om het hele bankdeposito saldo om te zetten in zilver of koper of een andere vaste activa, en vervolgens weigert cheques te aanvaarden als betaling voor goederen, zouden de bankdeposito’s hun koopkracht verliezen en het door de overheid gecreëerde bankkrediet –schuldheld – waardeloos maken als claim op goederen. Maar helaas – het financiële beleid van de verzorgingsstaat vereist dat er geen manier is voor eigenaren van rijkdom hun bezit te beschermen.

 

Deficit besteding is gewoon een regelgeving voor “verborgen” confiscatie van rijkdom. Goud staat tegen dit verraderlijke proces in de weg. Het fungeert als een beschermer van eigendomsrechten. Als men dit begrijpt, heeft men geen moeite met het begrijpen van de afkeer van de autoriteiten m.b.t. de goudstandaard.

 

Sinds het einde van de jaren 1970 namen in ‘opdracht’ van de overheid, onder leiding van de Fed alle grote centrale banken de controle over van de rentevoeten in de markten in de veronderstelling dat de economische activiteit en de inflatie door hen beter kon worden beheerst en bepaald. Dit beleid is totaal anders dan de manier waarop de rente in de vrije markt wordt bepaald. De dogmatische vooringenomenheid achter het beheer van de rentevoet, bepaalt dat leners voor kredietverstrekkers belangrijker zijn dan de spaarders, en dat heeft een lange geschiedenis, omdat bankiers uit het geleende geld nieuw geld uit het niets creëren om meer winst te maken.

 

Dit heeft alles op z’n kop gezet: Bedrijven verkochten hun producten op goedkoop krediet, maakten hun winsten door goedkoop krediet, en rich_and_poor_colorvervolgens vanwege het goedkope krediet verstrekten ze obligaties om hun eigen aandelen terug te kopen, om daarmede de aandelenprijzen op te drijven, voor het simpele doel, meer betaald te worden door opgeblazen salarisbonussen.

 

Deze krankzinnige financiële wereld die centrale bankiers hebben gecreëerd – gefinancierd door ultra-goedkoop krediet – gaat nu krijgen wat het verdient, goed en hard. Het monetaire systeem is uit de controle geraakt van de centrale bankiers. Alle valuta’s worden opgeblazen in een poging om de race naar de bodem te winnen. Het nieuwste is dat Mario Draghi van de ECB vorige week de ‘ongelimiteerde’ euro QE van 80 miljard/maand aankondigde, dat de financiële fraude nog een stapje hoger brengt. Beleggers zijn zich ervan bewust dat de markt wordt gemanipuleerd, maar het lijkt erop dat het hen niet kan schelen.

 

De vrije Markt:

De vrije markt werkt als een soort evolutionaire wapenwedloop. Bedrijven concurreren met hetzelfde product tegen een lagere prijs, of een in free-market-rainbow-friedmanbetere kwaliteit tegen dezelfde prijs aan te bieden. Degenen die geen gelijke tred kunnen houden, verdwijnen of sterven uiteindelijk af. Door dit “survival of the fittest”-proces, worden de prijzen na verloop van tijd naar lager gedwongen en de kwaliteit van goederen en diensten naar hoger. Op deze manier, profiteren degenen aan de onderkant van het sociaaleconomisch spectrum het meest van het werk van bedrijven die concurreren om hun bestaansrecht te waarborgen. En het mooiste hiervan is, dat niemand hiervoor hoeft te stelen om ervoor te betalen. De “kapitalisten” zorgen zelf voor de financiering van de hele operatie – als alleen maar het “socialistisch vangnet” uit hun weg gaat om hen zelf hiervoor te laten zorgen.

 

Mr. Qin Xiao, een zakenman uit China begrijpt dit principe, hij adviseerde zijn regering:

 

“Een economie welke gedomineerd wordt door de overheid moet nu geleid worden door de markt. De overheid moet stoppen met hun procedures voor goedkeuring van economische en marktactiviteiten. Het moet ophouden zich te bemoeien met de marktprijzen en transacties … “

 

Vrijemarkt voor Goud en Zilver:

Bij de invoering van een waardestandaard voor de munt is het noodzakelijk discipline op te leggen voor de gekozen combinatie van edelmetalen, er moet naast de officiële goud en zilverprijs ook een vrije markt voor goud en zilver bestaan. Teneinde de vrije marktprijs op of in de buurt van de Gold versus US$ indexofficiële goudprijs te handhaven, zo wordt via open-markttransacties de marktprijs ondersteund. Deze ondersteuning is vereist om niet in dezelfde krimp problemen van de jaren 30 te vervallen.

 

De revival van goud en de zwakte van de US dollar van nu is geen verrassing. Dit is een trend die begin januari van dit jaar inzette. De spotprijs van goud is nu al meer dan 20% gestegen, terwijl de Dollar Index met bijna 3% is gedaald over diezelfde periode. Zie bijgevoegde grafiek.

 

Gold backed MoneyZolang centrale banken geld blijven drukken in hun streven om de rentetarieven laag te houden zal de goud en zilver prijs blijven stijgen. – Negatieve rentetarieven en kwantitatieve versoepeling verlengt alleen maar de aan de gang zijnde valutaoorlog, die stuwkracht levert voor hogere prijzen van goud en zilver. De devaluatie van de dollar is een zekerheid. De 20-jarige bull markt voor goud wordt nu hervat met een tweede traject naar omhoog.

 

De twee essentiële elementen voor het creëren van vertrouwen in het goud gedekte systeem zijn; een sterk juridisch regime en de verplichting om via open-markttransacties de goudprijs te stabiliseren. Dat zijn de twee pijlers waarop invoering kan worden overwogen, en waaronder het tijdelijk is toegestaan ‘​​extra’ papiergeld te creëren door het plafond van de dekkingsgraad binnen de toegestane marge te overschrijden.

 

Gezien het verlies van vertrouwen van burgers in de centrale banken en de voortdurende geldontwaarding veroorzaakt door deze banken, maakt het waarschijnlijk dat een bredere geldhoeveelheid definitie en hoge dekkingsgraad nodig zullen zijn om het vertrouwen in de nieuwe flexibele goudstandaard te waarborgen. Zelfs een nog hogere goudprijs zal nodig zijn wanneer deze goudstandaard op wereldwijde schaal wordt toegepast, omdat China als grote economie een veel grotere papiervoorraad in circulatie heeft, dan het geval is in het westen en misschien minder goud heeft? Hoe dan ook de aspecten i.v.m. het herstel van een goudstandaard met voldoende flexibiliteit om moderne financiële eventualiteiten tegemoet te komen, verdient zeker verdere studie en uitgebreid onderzoek, met als basis de noodzaak het vertrouwen op wereldwijde schaal te herstellen. Dit mag zeker niet als onbruikbaar worden verworpen. Een belangrijk bijkomend voordeel is dat elk land autonoom is over haar eigen valutabeheersing, dat de economische stabiliteit zeker zal vergroten.

 

Alleen de aankondiging van dit streven kan al direct een stabiliserende werking op de wereldeconomie leveren, omdat de markt kan beginnen toekomstige stabiliteit in te calculeren, vergelijkbaar met de convergentie van de euro in de jaren voordat deze werd gelanceerd. Zodra het juiste prijsniveau is bepaald kan die alvast vooraf worden aangekondigd, terwijl open-markttransacties meteen kunnen beginnen de valuta’s te stabiliseren op het nieuwe goudequivalent. Uiteindelijk, kunnen de valuta’s zelf aan het goud worden gekoppeld. Dan is de wereld klaar voor de ontwikkeling van nieuwe creativiteit, verdergaande innovaties, productiviteitsverbeteringen en geavanceerde technologieën, vooral als de markten bevrijd zijn van manipulaties. Reële groei van de wereldeconomie wordt dan verkregen door echte in plaats van papieren welvaart en rijkdom.

 

Tot slot nog een ernstige waarschuwing; helaas is ondanks de eclatante economische voordelen het onwaarschijnlijk dat de centrale bankiers hun nederlaag zullen aanvaarden en afstand doen van hun macht. Dus de beste uitweg uit deze economische crisis is niet de meest logische uitkomst, maar het alternatief is chaos, als gevolg van valutaoorlogen en de daarmee gepaard gaande snelle ontwaarding van papiergeld met een catastrofaal wanordelijk verloop, met uiteindelijk totale instorting van vertrouwen bij beleggers. Noodmaatregelen vereisen dat regeringen de schijn ophouden van een functionerend monetaire systeem voor handel en investeringen. – Deze aankomende financiële ineenstorting zal in niets lijken op dat wat we eerder hebben gezien in de geschiedenis.

 

Get-Free-440x439Er is nog steeds – zij het weinig – tijd over om WAKKER TE WORDEN om de ware aard van het verschrikkelijke beeld onder ogen te zien, veroorzaakt door “de Khazarian Maffia” die fundamenteel uitsluitend t.b.v. het elite kartel de Illuminatie optreden en daarvoor gebruik maken van regeringen en politici als hun stromannen, die de media en markten manipuleren met het doel om ons allemaal onder de genade van hun parasitaire centrale bankiers te brengen, die meer dan bereid zijn niet alleen de wereld economie te laten instorten, maar ook beide zijden van elke nieuw gecreëerd conflict te financieren voor persoonlijk gewin en controle, waaraan de meeste overheden medeplichtigen zijn. Hopelijk begin je de monstrueuze gevolgen in te zien van wat er om ons heen gebeurt, en hoe dringend regime verandering is vereist?

 

De boodschap van de Vrijemarkt:

Vrede, welvaart, en vrijheid is het enige morele antwoord op terrorisme, vluchtelingen, armoede en corruptie. Vrije interactie tussen gelijk denkende volwassenen zullen leiden tot omstandigheden als:

 

  • Vrijwillige keuzes in plaats van dictaten;
  • Kosten en baten voor elke keuze liggen dichtbij elkaar voor elk individu dat de keuze maakt;
  • Grootst mogelijke diversiteit aan keuzes en levensstijl;
  • Welvaart voor iedere burger; verhoging van de levensstandaard van de armen meer dan de levensstandaard van de rijken;
  • Dat in de loop van de tijd de bestaande welvaartskloof elimineert tussen rijk en arm;
  • Dit alles zal letterlijk honderden miljoenen mensen uit de hele wereld verenigen evenzo de verschillende culturen en religies dat leidt tot vreedzaam coöperatief en productief vermogen.

 

Hoe levendiger en vrijer de interactie is des te meer zal de mensheid zich openen voor spontane samenwerking en participatie. Uiteindelijk ondersteund dit de vrede tussen individuen van diverse pluimage. Vrijheid helpt meer en meer mensen te krijgen wat ze willen en nodig hebben om te leven.

Uiteindelijk initieert het de samenwerking van honderden miljoenen onbekenden om gezamenlijk op productieve wijze te werken, wat elk leven enorm zal verrijken. Stimulering van menselijke creativiteit en waardigheid, zoals nooit eerder is waargenomen onder gewone mensen in een vreedzaam streven naar beter.

 

Ondernemers en particulieren zijn bevrijd voor ongedwongen interactie – zolang ze anderen niet kwetsen of beroven, de mens is waarschijnlijk niet altijd perfect, maar perfecte wezens bestaan niet. – Echter, de problemen ontstaan ​​wanneer mensen niet vrij kunnen communiceren en die zijn veel erger als niet alle willekeurige wetten simpelweg worden verwijderd.

 

Vrijheid is niets anders dan de afwezigheid van externe beknotting en onderdrukking, in elke vorm veroorzaken deze conflicten. Het is duidelijk dat minder restrictie en oppressie een samenleving creëert van rust en tevredenheid. In een werkelijk vrije samenleving, kan geen man, vrouw, overheid of groep geweld gebruiken – zelfs niet in de geringste mate – tegen zelfs het meest onbelangrijke individu, zolang die persoon niet eerst is begonnen. Als iemand in lage of hoge positie in de maatschappij er niet in slaagt zich te houden aan dit basis beginsel van non-agressie, moet hij of zij aansprakelijk worden gesteld voor gewelddadig optreden.

 

Top-down overheidsinterventie in interactie tussen individuen schept hiërarchieën, verwrongen monopolies en kartels. Tenslotte dient dit alleen om de “elite” rijker te maken, terwijl het volk aan de onderkant verarmt. Erger nog, het creëert de behoefte aan nog meer ingrijpen om het systeem overeind te houden.

 

Overheden zijn gedurende de loop der jaren steeds groter gegroeid, evenals hun honger naar regels en onderdrukking. Ze willen alles regelen. Ze willen alles belasten. Ze willen het voor iedereen moeilijker maken, waardoor ze hun eigen projecten kunnen financieren, en eigen zakken vullen, en dat leidt weer tot de omvangrijke en ongebreidelde corruptie zoals inmiddels iedereen kent.

 

De NWO vanaf Clinton tot Trump;

Westerse dictatoriale overheden – US en NAVO – beginnen oorlogen over de hele wereld, terwijl de bevolking nauwelijks hiertegen ageert. De hele westerse wereld zal hetzelfde lot lijden als nazi-Duitsland in de jaren ’30 en ’40 ondervond. Als morgen de oorlog uitbreekt, zal de hele wereld zich verenigen om de RKM gecontroleerde EU en de VS te bombarderen, beroven, verkrachten en plunderen. De overlevenden zullen zien hoe hun eigen dochters en vrouwen vlak voor hun ogen worden verkracht, als wij NU geen schoonschip maken door deze verschrikkelijke puinhoop op te ruimen. Mensen WORDT WAKKER en sla de handen ineen om deze Satanisten Maffia clan uit te roeien, zij willen ons alleen maximaal leed berokkenen voordat we vernietigd worden. Het is WIJ of HEN die zullen overleven. Luister naar dit interview met F. William Engdahl:

 

De machtigste heersers op aarde.

De geheimen van het Rothschild Family Fortuin van + $ 500 biljard.

De Puppet Masters controleren direct en indirect de wereldeconomieën, het militair-industrieel complex en Intelligence Community. Het begon met de familie Rothschild afstammelingen van Mayer Amschel Rothschild, een rechtbank jood en Landgraaf uit Hessen-Kassel, in de Vrijstad Frankfurt, alwaar hij zijn bank imperium oprichtte in 1760. Rothschild conserveerde zijn rijkdom, en creëerde een internationale bancaire familie met zijn vijf zonen.

 

 

De vijf afstammelingen van de Oostenrijkse tak van de familie werden verheven tot de Oostenrijkse adel, en ontvingen vijf erftitels als Baron van het Habsburgse Rijk van keizer Frans II in 1816. Een andere familietak, van de Britse familie, werd verheven tot de Britse adel op verzoek van koningin Victoria, en werden de erftitels verleend van Barones (1847) en Baron (1885).

 

Zij bezitten de helft van de wereldrijkdom en controleren daarmee de hele wereld. Behoudens zes, zijn ze eigenaar van alle centrale banken in de wereld, waarmee ze geld creëren uit het niets en uitlenen tegen woekerrente, om het volk in schuldslavernij te gijzelen.