De Piramide en de Sfinx in Egypte zijn veel ouder dan wordt vermeld

Onze oorsprong is bewust voor ons verborgen

Het antwoord ligt in Soemerië

Moderne Technologieën en Wetenschap

 

Nieuw model voor de oorsprong van de mens

De eerste geheimen van de wereld betreft onze oorsprong zijn al eeuwenlang voor ons verborgen. Geen van beide theorieën hierover, de ‘evolutieleer’ noch de ‘scheppingsleer’ verklaren de echte oorsprong van het menselijk individu. Darwins theorie van het overleven van de sterkste, verklaart niet hoe de mens de duizenden gebreken binnen de menselijke DNA-structuur heeft overwonnen, terwijl de scheppingsleer voorbijgaat aan de indrukwekkende aantal over de hele wereld gevonden oude fossielen en artefacten. Er is duidelijk behoefte aan een nieuw betrouwbaar model over onze oorsprong.

 

Nog maar zeer recent is verwarring ontstaan rond deze theorieën over de oorsprong van de moderne mens door de ontdekking van fossielen die erop wijzen dat de Neanderthaler, een primitieve mens, heeft geleefd naast de Cro-Magnonmens, de moderne mens, in wat nu Israël is. Deze rassen hebben zich vreemd genoeg niet met elkaar vermengd. Er blijft dus slechts een oplossing voor dit raadsel over, schrijft auteur James Schreeve in zijn boek ‘The Neanderthal Enigma’ dat de Neanderthaler en de moderne mens zich niet hebben gekruist omdat ze het niet konden.

 

Wat de voortplanting betreft, waren ze onverenigbaar, het waren twee verschillende soorten. Wetenschappelijk onderzoek heeft trouwens aangetoond dat de overblijfselen van de moderne mens in het prehistorisch Israël maar liefst veertigduizend jaar ouder zijn dan de overblijfselen van Neanderthalers. Dat alleen maakt de theorie van ononderbroken evolutie onhoudbaar.

 

Deze conclusie biedt mogelijk ook de oplossing voor de kwestie van de ‘ontbrekende schakel’ tussen primitieve een de moderne mens, nl. dat die schakel niet bestaat. Er zijn dus duidelijk twee totaal verschillende soorten mensen geweest, waardoor een nieuw model voor de oorsprong van de mens dient te worden opgesteld.

 

Een groeiend aantal archeologen, theologen, en historici; vechten de pasklare antwoorden aan die de conventionele wetenschap altijd heeft geboden. Echter deze wetenschappers geven zich niet zomaar gewonnen, ze verdedigen consequent hun ideeën met huid en haar. Even zo onverzettelijk en vastbesloten als degenen die verklaren dat de aarde plat is, blijven ook zij tot het bittere einde hun theorieën verdedigen, ondanks het aantal groeiende bewijzen van het tegendeel.

 

Veel van de mysteriën van onze planeet houden verband met kunstvoorwerpen die duizenden jaren oud zijn. Zoals o.a. de gevonden en vertaalden kleitabletten, waarin o.a. de schijngestalten van de planeten Venus en Saturnus met hun zeven satellieten beschreven staan. Die men in het oude Babylon zonder telescopen heeft kunnen waarnemen.

 

Zoals o.a. een rechthoekig ziggurat, en lanceerplaats voor ruimtevaartuigen, welke gebouwd is vóór 8000 v Chr. En niet zo lang geleden in de buurt van Okinawa is ontdekt. Dat op een volk wijst met ontwikkelde technologie dat lang voor de algemeen aanvaarde ontstaansdatum van de eerste beschaving heeft geleefd.

 

De vraag rijst: Waarom weten we niet meer over ons verleden en de vele voorwerpen die zijn gevonden? Vermoedelijk is over de eeuwen heen, bewust veel van de literatuur en artefacten expres vernietigd om het volk dom te houden en in slaap te sussen? Niets is overgebleven na de verwoesting van de Egyptische bibliotheek in de tempel van Ptah in Memphis. Evenzo zijn 200.000 kostbare werken verdwenen bij de verwoesting van de bibliotheek van Pergamum in Klein Azië. Toen de Romeinen de stad Carthago met de grond gelijk maakten verwoestten ze 500.000 boeken, daarna kwam Julius Caesar met zijn oorlog tegen Egypte dat resulteerde in het verlies van de bibliotheek in Alexandria die wordt beschouwd als de grootste collectie boeken uit de oudheid.

 

Vanwege deze tragedies zijn we nu afhankelijk van afzonderlijke fragmenten, willekeurige passages en armzalige verslagen, klaagt de auteur Andrew Tomas. Ons verre verleden is in een vacuüm terechtgekomen dat willekeurig is aangevuld met tabletten, perkamenten, beelden, schilderijen en verschillende kunstvoorwerpen. De geschiedenis van de wetenschap zou heel anders uitzien als de collectie boeken van Alexandria vandaag de dag nog zou bestaan.

 

De Piramide en de Sfinx in Egypte zijn veel ouder dan wordt vermeld

Het mysterie van het verleden van de mensheid kan worden gesymboliseerd door twee van de oudste bouwwerken op aarde. T.w. de Grote Piramide en de Sfinx in Egypte. Volgens zeggen zo’n 4.500 jaar geleden gebouwd. De recente ontdekking op de piramiden van erosie ten gevolge van zware regenval. Dat een verschijnsel is dat zich uitsluitend meer dan tienduizend jaar geleden kan hebben voorgedaan, vóórdat het Gizehplateau een woestijn werd. Bevestigd dat deze bouwwerken duizenden jaren vóór het ontstaan van de oude Egyptische beschaving werden gebouwd.

 

Overal ter wereld worden onmiskenbare sporen gevonden van prehistorische beschavingen, welke niet zijn in te passen in het conventionele beeld van onze geschiedenis. De auteur Alan Alford schrijft in zijn boek ‘Scientific Proof of Flesh and Blood Gods’, “Er lijkt een schimmige prehistorie te bestaan als een erfenis in de vorm van steen, kaarten en mythologie, die met de huidige technologie nog maar net kan worden ontcijferd.” Wie waren deze mensen en hoe kwamen ze aan hun technologieën? Zou een dergelijke prehistorische ontwikkelde beschaving de basis kunnen zijn voor de legenden van Atlantis en Mu? Mensen die wat achterdochtig zijn, zien dit als een samenzwering van de Elite om macht en controle te behouden, door de mensen bewust in het ongewisse te laten over hun ware oorsprong en capaciteiten.

 

 

De gedachte dat de oorsprong van de mens met opzet voor een groot deel voor ons verborgen wordt gehouden, is heel verontrustend voor degenen die hun carrière hebben gebouwd op de lange evolutie van de primitieve wilde tot de beschaafde mens.

 

Het blijkt dat losse stukjes prehistorische kennis in diverse vormen voort zijn blijven leven via geheime genootschappen zoals de Egyptische mysteriescholen en die van Pythagoras. Deze weinig begrepen groepen hebben niet alleen religieuze denkbeelden zoals reïncarnatie of zielsverhuizing opgeleverd, maar ook praktische kennis op het gebied van architectonische ontwerpen, bouwkunde, astronomie, agronomie en geschiedschrijving. Een van de onderliggende en eenheid scheppende denkbeelden van vroege groeperingen was het monotheïsme, het geloof in een enkele universele scheppende god.

 

Het antwoord ligt in Soemerië

De diepste geheimen van de wereld leiden terug naar Soemerië in Mesopotamië. De eerste grote beschaving die bekend is en die bloeide tussen de rivieren de Tigris en de Eufraat aan de bovenloop van de Perzische Golf. Deze cultuur leek meer dan zesduizend jaar geleden uit het niets op te duiken, voor ze op vreemde wijze verdween, maar het had wel het leven op aarde diepgaand beïnvloed.

 

Rond 2400 v. Chr. vielen semitische stammen Soemerië vanuit het westen en noorden binnen en rond 2350 v.Chr. werd het land overheerst door de krijgsheer Sargon de Grote, de stichter van de semitische Akkadische dynastie, welke zich uitstrekte van de Perzische Golf tot de Middellandse Zee. Na vele jaren van oorlog en volksverhuizingen werden de Soemerische landen verenigd onder Hammoerabi van Babylon. Diens beroemde Code van wetten werd kennelijk ingesteld om de massa’s mensen te beteugelen.

Over de Soemeriërs was tot voor 150 jaar geleden zo goed als niets bekend. Totdat archeologen op basis van geschriften van de Italiaanse reiziger Pietro della Valle uit het begin van de 17e eeuw, begonnen te graven in de merkwaardige heuvels die verspreid liggen over het platteland in het zuiden van Irak.

 

Daar werd door de Fransman Paul Emile Botta in 1843 het paleis van Sargon II ontdekt in de buurt van het huidige Khorsbad📍Vervolgens werden begraven steden ontdekt, verwoeste paleizen, kunstvoorwerpen en duizenden kleitabletten met daarop gedetailleerde beschrijving over elk facet van het Soemerische leven.

 

 

Soemerisch spijkerschrift

Aan het eind van de 19e eeuw was het Soemerisch herkend als een oorspronkelijke taal en was men begonnen met de vertaling ervan. Ondanks de huidige kennis weet het grote publiek nog maar weinig over deze eerste grote menselijke beschaving die plotseling in Mesopotamië opdook. Het is een fascinerende gedachte meer te weten te komen over deze zesduizend jaar oude beschaving, dan ooit te weten werd gekomen over de Egyptenaren, Grieken en Romeinen van latere tijden.

 

De verklaring ligt in het Soemerische spijkerschrift. De papyrusrollen van andere oude Rijken zijn nl. in de loop der tijd vergaan en door oorlogen en vuur vernietigd. Het spijkerschrift werd echter met een stift op natte kleitabletten gekrast waaruit een wigvormig schrift ontstond. Deze tabletten werden vervolgens gedroogd, gebakken en bewaard in grote bibliotheken. Ongeveer vijfhonderdduizend van deze tabletten zijn nu gevonden en hebben de onderzoekers van nu, uiterst waardevolle kennis over de Soemeriërs verschaft.

 

Zelfs tot op de dag van vandaag zijn een groot deel van de tabletten nog steeds niet vertaald, omdat de enorme hoeveelheid de capaciteit van een handjevol vertalers te boven gaat. Men moet bedenken dat het Soemerisch alfabet een verkorte schrijfwijze was van een veel oudere oorspronkelijke schrijftaal die bestond uit pictogrammen, t.w. kleine symbolen zoals nu de emoji op je telefoons en tabletten, welke toentertijd op Chinese karakters leken. Hierdoor biedt de vertaling veel speelruimte voor de juiste interpretatie.

 

Moderne Technologieën en Wetenschap

Archeologisch onderzoek heeft uitgewezen dat ca. 4000 v.Chr. de Tigris-Eufraatvallei- moerassen waren, die zijn drooggelegd, door gegraven kanalen, gebouwde dammen en dijken, kortom een grootschalig irrigatiesysteem werd toen aangelegd, evenals grote steden zoals we nu kennen werden gebouwd.

 

Ondank de oppervlakkige kennis over de Soemeriërs zijn ze op veel gebieden de eersten ter wereld geweest. Volgens Professor S.M. Kramer, auteur van het boek ‘History Begins at Summer en de Soemeriërs’, stelt dat dit volk als eersten een schrijfsysteem heeft ontwikkeld t.w. het spijkerschrift, en verder ook het wiel, scholen geneeskunde, de eerste geschreven spreekwoorden, geschiedschrijving, het eerste twee kamerparlement, belastingsysteem, wetten, sociale hervormingen, de eerste kosmogonie en kosmologie, en het eerste muntstelsel, gebaseerd op een gewogen zilveren munt, sjekel genaamd.

 

De Soemeriërs reisden veel en ver en hebben de door hen ontwikkelden technieken van scheepsbouw en cartografie welke ze later doorgaven aan de Feniciërs, die langs de oostelijke Middellandse zeekust waren gevestigd, wat nu Libanon is.

 

Hun kennis van het universum was zowel verbazend als raadselachtig. Het hele concept van sferische astronomie, inclusief de cirkel van 360º, de hemelboog, de horizon, de hemelas, de polen, de ecliptica, het dag en nacht verschijnsel, enz. ontstond ineens in Soemerië, merkt auteur Alford op. De Soemerische kennis over de bewegingen van de zon en de maan resulteerde in de eerste kalender ter wereld, welke daarna eeuwenlang is gebruikt door de Semieten, Egyptenaren en Grieken.

 

Zoals Alford uitlegt, beseffen maar weinigen dat we niet alleen onze geometrie maar ook onze moderne systemen voor tijdmeting te danken hebben aan het Soemerisch mathematisch systeem dat gebaseerd is op het getal 60. Zoals een uur zestig minuten heeft, en een minuut zestig seconden, hetwelk niet willekeurig is ontstaan, maar ontworpen is rond het sexagesimal systeem, gebaseerd op het getal 60. Verklaart Alford.

 

Zo is de moderne dierenriem een Soemerische schepping, gebaseerd op hun twaalf goden. Ze gebruikten de kennis om met grote precisie een cyclus in kaart te brengen, vanuit het zicht over 360º vanaf de noordpool van de aarde, tijdens haar twaalf maanden durende baan rond de zon, en die te verdelen in twaalf gelijke delen van elk 30º.

 

Rekening houdend met de lichte afwijking in de baan van de aarde, duurt het 25.920 jaar voor deze cyclus volledig is afgelegd, dat bekend staat als het Platonisch jaar, genoemd naar de Griekse geleerde Plato door wie de Tempeliers, de Illuminatie, en de Ronde Tafels van Rhodes zich hebben laten inspireren.

 

De ongemakkelijke vraag die wetenschappers uit de weg gaan, is; Hoe hebben de Soemeriërs, wier beschaving slechts tweeduizend jaar heeft geduurd, ooit een hemelse cyclus kunnen waarnemen en beschrijven die 25.920 jaar heeft geduurd? En waarom begon hun beschaving halverwege een periode van de dierenriem? Is dit een aanwijzing dat hun kennis van de astronomie een erfenis was van de goden? Vraagt Alford zich af.

 

Deze vragen kunnen worden aangevuld met; hoe kwam het dat de vroege primitieven van zo’n 6000 jaar geleden ineens veranderden van kleine groepjes jagers, in een complete, zelfs naar huidige maatstaven, ontwikkelde beschaving?

 

Misschien kunnen we het de Soemeriërs zelf vragen op grond van de opgedane kennis vanuit hun kleitabletten? Het antwoord is dat ze beweren dat alles wat ze tot stand hebben gebracht, afkomstig is van hun goden. Alle volkeren uit de oudheid geloofden in goden die vanuit de hemel waren neergedaald op aarde, en die naar believen naar de hemel konden opstijgen. Legt Zecharia Sitchin uit o.a. in zijn boek de Twaalfde Planeet.

 

Sitchin betoogt dat geleerde onderzoekers voor het begin van de 20e eeuw met geen mogelijkheid theorieën konden ontwikkelen op grond van kennis en denkbeelden die tegenwoordig voor ons normaal zijn; Nu zijn astronauten geland op de maan en onbemande ruimtevaartuigen onderzoeken andere planeten, dat maakt het gemakkelijker te geloven dat een beschaving op een andere planeet die ontwikkelder is dan de aardse beschaving in het verleden, instaat is geweest haar astronauten op planeet Aarde te laten landen. De Soemeriërs noemden de wezens die hen de kennis hebben gebracht de Anunnaki, of vertaald ‘Zij die uit de hemel naar de aarde kwamen”. In de volgende essay wordt dieper ingegaan op deze fascinerende verhalen over de geschiedenis van de mens; een geschiedenis die opzettelijk en methodisch van ons is weggehouden, ons verleden is bewust uitgewist met het oogmerk andere onwaarheden in te voegen over onze ware ontstaansgeschiedenis, met als ultiem plan dat de onderdrukkende heersers onze goden worden. Blijf dit volgen!