Anunnaki ’s Goudkoorts en Kolonisatie van de Aarde

De schepping van de mens

Traditionele ontstaansgeschiedenis is onzin

 

 

Kosmologische Feiten

Ongeveer 450.000 jaar geleden arriveerden een groep mensachtige buitenaardse wezens per ruimtevaartuig op planeet Aarde. Ze kwamen van een planeet die ongeveer drie keer zo groot is als de Aarde, die door de Soemeriërs Nibiru werd genoemd. Nibiru werd in de oude Soemerische literatuur beschreven als de twaalfde planeet van ons zonnestelsel. De Soemeriërs waren daarmee de moderne mens op het gebied van de astronomie ver vooruit. Verklaart de Detroit News in een artikel. De Soemeriërs telde de Maan en de Zon ook als planetaire lichamen, en komen zo tot het getal twaalf, hetzelfde aantal dat hun assemblee van Anunnaki-opperheren telt.

Het is frappant dat de Soemeriërs uit de oudheid, van wie gezegd wordt dat ze net bezig waren het schrift te ontwikkelen, met grote precisie de planeten Uranus, Neptunus, en Pluto hebben beschrevenen en schematisch hebben vastgelegd, al kunnen deze drie werelden alleen worden waargenomen met behulp van een telescoop. Terwijl de moderne mens Uranus heeft ontdekt in 1781. Neptunus in 1846 en Pluto in 1930.

 

Zacharia Sitchin schrijft, “Het epos van de schepping” is een zeer aannemelijk verklaring voor de huidige samenstelling van ons zonnestelsel. Waarom zouden we het niet accepteren zoals het zich voordoet, als niets meer en niets minder dan de uiteenzetting van kosmologische feiten zoals de Soemeriërs die kenden, zoals het hen was verteld door de buitenaardse wezen die ze Nefilim noemden?

 

De teksten beschrijven hoe Nibiru, een solitaire planeet meer dan vier miljard jaar geleden ons zonnestelsel binnenkwam en daarbij op een haar na tegen een grote planeet met de naam Tiamat botste, die door de druk van de zwaartekracht spleet. Tijdens een latere scheervlucht van Nibiru noemt hij dit hemellichaam bij zijn Babylonische naam Mardoek, en werd Tiamat daadwerkelijk geraakt en vervolgens gebombardeerd door de begeleidende manen van deze planeet. De ene helft vormde de asteroïde gordel, terwijl de andere helft van de planeet Tiamat uiteindelijk samensmolt tot planeet Aarde, nadat die in een nieuwe baan was gestoten die dichter bij de zon lag.

 

Nibiru, die de planeet van de kruising wordt genoemd omdat haar baan tussen Mars en Jupiter het zonnestelsel kruist, zette haar elliptische baan voort die haar ver buiten het zonnestelsel brengt, alvorens te worden teruggehaald door de zwaartekracht.

 

Het leven op aarde ontwikkelde zich op basis van haar één jaar durende baan om de zon, het zonnejaar genoemd. Het leven op Nibiru ontwikkelde zich op basis van haar één jaar durende baan om de zon, dat voor de aardbewoners gelijk is aan 3600 aardjaren. Het leven op Nibiru heeft zich eerder ontwikkeld dan het leven op aarde.

 

De Anunnaki en de Kolonisatie van de Aarde

Ongeveer vierhonderdvijftigduizend jaar geleden, tijdens de tweede ijstijd op aarde, reisden de hoogontwikkelde bewoners van Nibiru, genaamd in de Soemerische teksten de Anunnaki, naar de aarde op het moment de twee planeten elkaar dicht benaderden. Volgens de Soemerische beschrijving vonden hun eerste landingen plaatst in het water wat nu de Perzische Golf heet.

Het ligt voor de hand dat deze astronauten een basiskamp zochten, met voldoende water en brandstof. Er was slechts een optie die hieraan voldeed t.w. Mesopotamië, in het zuidelijk deel van wat nu Irak is.

 

De hoogste Nibiroesche heerser met de naam Anoe, afhankelijk van de bron ook wel An of El genoemd, begeleide deze operatie, waarin de Anunnaki begonnen met het de systematische kolonisering van de aarde onder leiding van zijn twee zonen Enlil, en Enki genaamd. Alle Anunnaki-leiders zouden later tegenover hun menselijke onderdanen de rol aannemen van ‘goden’ of Nefilim. Merkwaardig genoeg werd een van deze Nefilim Nazi genoemd. De vraag dringt zich op of de Duitse occultisten uit de twintigste eeuw op de hoogte waren van deze connectie?

 

Enlil was de bevelhebber van de missie terwijl Enki de leiding had over praktische uitvoering en de wetenschap. Er bestond een langdurige strijd tussen de twee halfbroers die te wijten was aan het Nibirisch protocol. Omdat Enki genoegen moest nemen met een tweederangs status doordat zijn moeder niet de officiële vrouw was van Anoe. Hierdoor was hij uitgesloten van de troonopvolging. Toch was Enki degene die aan het hoofd stond van de eerste expeditie naar de aarde.

 

In een goed bewaarde tekst beschreef Enki zijn landing in de Perzische Golf. Enki was zowel wetenschapper als technicus. Onder zijn leiding werden de moerrassen aan de noordelijke kust van de Perzische Golf drooggelegd, m.b.v. dijken en irrigatiesystemen door middel van nieuw gegraven kanalen die de Tigris en de Eufraat met elkaar verbonden.

 

Er kwam versterking onder leiding van Enki’s oudste zoon Mardoek. Gedurende duizenden jaren aardetijd maar slecht enkele jaren voor de Anunnaki werd een bloeiende kolonie door deze bezoekers gesticht. Ze richtten hun aandacht op hun voornaamste doel t.w. het delven van goud.

 

Gouddelving

De Anunnaki hadden reeds meer dan 100.000 jaar goud gedolven op aarde toen de ordinaire Anunnaki, die dit uitputtende werk in de mijnen verrichtten in opstand kwamen. Schreef, Sitchin in zijn boek de 12e Planeet. Anoe de vader van Enki en Enlil zag in dat het mijnwerk van de mijnstakers erg zwaar was. Hij vroeg zich af of het goud niet op een andere manier gedolven kon worden? Waarop Enki voorstelde voor dit werk een primitieve arbeider te ontwikkelen, Adamu genoemd die het zware werk kon overnemen. Enki wist dat in Afrika, toen Abzu genaamd, veel primitieve mensachtige wezens bestonden die hij Homo Erectus noemde. Enki’s plan was hieruit arbeiders te scheppen, wat werd goedgekeurd door de assemblee van Anunnaki leiders.

 

De schepping van de mens, in overeenstemming met het beeld van de Anunnaki, moet niet worden verward met de schepping van een geheel nieuw menselijk wezen, maar alleen met een genetisch gemanipuleerde versie van de bestaande soort mens. De bestaande wezens van Afrika kregen in wezen een genetische upgrade, voldoende om de gewenste taken effectief en efficiënt uit te voeren, terwijl ze genetische barrières in gang zetten om te voorkomen dat ze evolueerden naar zelfbewuste wezens, legt Sitchin uit.

 

Volgens de Soemerische geschriften was de medische begeleiding van deze missie op aarde in handen van een vrouw met de naam Ninharsag, ook bekend onder de naam Ninti, die samen met Enki de genetische experimenten hebben uitgevoerd.

 

De schepping van de eerste mens

In een Soemerische afbeelding staan Enki en Ninharsag samen afgebeeld, omringt door flesjes of buisjes, een tafel, planken, een plant en een helper, een tafereel dat sterk doet denken aan een laboratorium. Wat de Soemeriërs beschrijven over de schepping van de eerste mens is volkomen te begrijpen in het licht van onze hedendaagse kennis over het klonen, dat rond 50 jaar geleden volstrekt onbegrijpelijk zou zijn geweest. Ze namen de voortplantingscel of het eitje van een primitieve Afrikaans mensachtige vrouw en bevruchtten dat met het sperma van een jonge Anunnaki man. Het bevruchtte eitje werd vervolgens in een Anunnaki vrouw geplaatst, die het kind droeg tot de geboorte. Alhoewel voor de geboorte ervan een keizersnee nodig was, werd voor het eerst op aarde een gezonde jonge mannelijke Adama-bastaard geproduceerd. Waarbij de natuurlijke evolutie van miljoenen jaren werd overgeslagen. De oude Soemerische teksten luiden: “Toen de mensen voor het eerst werden geschapen wisten zij niets van het eten van brood en het dragen van kleding.”

 

En zo was Adamu of zoals in de Bijbel genoemd Adam de eerste reageerbuisbaby schrijft Sitchin in 1978. In zijn ogen betekende deze moderne geboorte steun voor zijn Soemerische vertalingen, vooral vanwege het feit dat de moderne wetenschap zich nog maar net een concept begon te vormen over het manipuleren van onze genetische structuur.

 

Traditionele ontstaansgeschiedenis is onzin

Het is duidelijk dat de herziening van de geschiedenis van de Oudheid van verstrekkende invloed is en blijvend zal hebben. Omdat nu blijkt dat de onderwezen conventionele verklaringen over de oorsprong van de mens en de aarde onzin zijn. Het is duidelijk dat buitenaardse wezens een complexe rol hebben gespeeld bij de oorsprong van de mens.

 

Maar helaas, in de wereld van de wetenschap bestaat nog steeds een ‘kennisfilter’ dat onwelkome bewijzen weg selecteert. Dit proces is al meer dan een eeuw aan de gang en gaat tot op de dag van vandaag nog door. Een geïrriteerde onderzoeker schreef onlangs nog: ‘Bedenk wel dat wetenschappelijke instellingen zoals het Smithsonian en de Nationaal Geographic Society in de eerste plaats door de mondiale elitaire facties zijn opgezet om alle wetenschappelijke gegevens die ertoe neigen de mensen voor te lichten over hun ware oorsprong te hekelen, te verdraaien of eenvoudig te negeren.’

 

Mensen zijn slaven

Volgens Sitchin; ‘De vroege Bijbelse mens “aanbad” zijn god niet, hij werkte voor hem.’ Uit de Soemerische teksten blijkt duidelijk dat de Anunnaki de door hen geschapen slaven slecht behandelden, door ze eenvoudig als vee uit te buiten. Slavernij in de menselijke samenleving was toen en is nu nog heel gewoon.

 

Het is niet zo verwonderlijk dat de Anunnaki ijdel, bekrompen, wreed, incestueus en haatdragend waren. Elk negatief adjectief dat kan worden bedacht is op hen van toepassing. Er zijn bewijzen dat ze hun slaven erg hard lieten werken en weinig compassie hadden voor de benarde situatie van mensen.

 

Toch besloten ze tenslotte de mensheid haar eerste beschaving toe te staan, t.w. de Soemerische beschaving. Maar die beschaving kwam pas nadat de menselijk genetische code verder was gemanipuleerd en uiteindelijk een poging was ondernomen al het menselijk leven uit te roeien.

 

Het Adamu-DNA-proces

Het was Enki die niet wilde dat zijn creatie van de mens werd vernietigd en heimelijk als vergelding een laboratorium voor menselijke voortplanting opzette, en de genetische code zo manipuleerde dat seksuele voortplanting door hen mogelijk werd.

 

Alhoewel Soemerische teksten die de details van dit proces beschrijven, verloren zijn gegaan, of nog niet zijn ontdekt? Zijn onderzoekers ervan overtuigd dat het procedé de nieuwe methode was, het leven producerend Adamu-DNA-proces behelsde, mogelijk gemaakt door een rib te verwijderen terwijl het slachtoffer onder narcose was. Deze keer werd het DNA van de mannelijke Adama waarschijnlijk gecombineerd met een vrouwelijk Adama in plaats van een Anunnaki; het ging mogelijk gepaard met het nodige snijden in, en het splitsen van DNA-reeksen. Een proces dat tegenwoordig binnen onze technische mogelijkheden ligt.

Het resultaat was een mannelijke Adama zich kan voortplanten door seksueel contact met een vrouwelijke Adama. Om te voorkomen dat de mens de Anunnaki zou beconcurreren, werd door manipulatie van de DNA-keten de menselijke levensduur drastisch beperkt, evenals de mogelijkheid alle capaciteiten van het menselijk brein ten volle te benutten.

 

Het aantal mensen werd steeds talrijker toen ze begonnen zich over planeet aarde te verspreiden. De goden zonen zagen hoe mooi hun dochters waren en ze trouwden met de aardse meisjes. Er leefden toen, en ook later nog, reusachtig grote mensen op aarde. Het waren nl. de kinderen die de god zonen die ze bij menselijke meisjes hadden verwekt. Door de eeuwen heen werden naast dergelijke kruisingen voortdurend experimenten uitgevoerd met het Adama-ras, dat tenslotte het gevolg had dat de Neanderthaler veranderde in de Cro-Magnon mens.

 

Dankzij hun Anunnaki-genen bleven afstammelingen van de vroege Adama’s duizenden aardjaren leven. Deze periode werd steeds korter naarmate het kruisen vorderde en de effecten van het leven op aarde hun tol eisten. Echter, door hun extreem lange levensduur leken de zuivere Anunnaki-heersers onsterfelijk.

 

Verschillende onderzoekers geloven dat de levensduur van de Anunnaki nog werd verlengd door chemicaliën en/of enzymen die het verouderingsproces vertragen.

 

De Tijdlijn

Op grond van gedocumenteerde fossielen en Soemerische geschriften kan de komst van de mens op aarde worden gedateerd op meer dan vierhonderdvijftigduizend jaar geleden. Volgens de tijdlijn van Sitchin werd de eerste mens, de Adama, ongeveer driehonderdduizend jaar geleden geproduceerd. Na verdere genetische manipulatie begonnen Anunnaki mannen zich ongeveer honderdduizend jaar geleden te kruisen met menselijk vrouwen. Niet lang daarna begon een nieuwe ijstijd om de bevolking te decimeren. De Neanderthaler verdween terwijl de Cro-Magnon alleen overleefde in het Midden-Oosten.

 

Vijftigduizend jaar geleden kregen mensen die een Anunnaki als vader hadden toestemming te heersen in geselecteerde steden; dit wekte nog meer woede op bij Enlil, die vertoornd was omdat sommige Anunnaki teveel seksueel contact hadden met menselijke vrouwen. Enlil nam het besluit hiertegen wat te ondernemen.

Wordt vervolgd.

 

Tijdlijn van eerdere beschavingen

Sumer (ca.4500-2300 B.C.)

Phoenicia (ca.1500 – 300 B.C.)

Egypte (ca. 3000-526 B.C)

Assyria (ca.2500-612 B.C.)

De Indusvallei in Noordwest-India (ca.2600-1900 B.C.)

Perzië (ca.2000-331 B.C.)

Griekenland (ca.776-168 B.C.)

Parthia (ca.500 B.C.-.225 A.D)

Rome (ca. 800 B.C.- 500 A.D)

 

Postscriptum

We zijn allemaal het slachtoffer van het socio-economische experiment van de Globalisten om ons te onderdrukken en te controleren, met als doel dat we hen onderdanig dienen, als volledige slaven, terwijl ze denken dat ze ons blijvend kunnen uitbuiten voor hun eigen persoonlijk gewin, hun persoonlijke lust door middel van seksueel misbruik van onze kinderen, ter bevrediging van hun persoonlijke verslaving naar macht als gevolg van hun ‘god-complex’.

 

Anderen iets opleggen is geen vrijheid maar de basis voor conflicten. Besef dat geld, religie en politiek instrumenten zijn van de duistere machten, die alles bereiken door middel van corruptie, manipulatie, en het plegen van misdaden tegen de mensheid. Deze lieden zijn satanisten, die nieuwe namen en titels hebben aangenomen en verschillende groepen en instellingen hebben opgericht die valse doelen propageren, zoals de zionisten, de VN, het IMF, de Wereldbank, de EU, om er maar een paar te noemen.

 

Als de ‘ware wil’ naar boven komt om een nieuwe toekomst te bouwen op basis van gelijkheid, respect en eenheid; dan zal dit uiteindelijk in de geschiedenis worden opgetekend als het startpunt van een gouden toekomst van vrede en geluk voor ons allemaal.