Aflevering 7/7

De term joods-christelijk wordt gebruikt om het christendom en het jodendom samen te voegen, ofwel als verwijzing naar het feit dat het christendom is afgeleid van het jodendom, en of het feit dat het christendom de joodse geschriften erkent als het Oude Testament van de christelijke Bijbel, gebaseerd op feiten dat de twee religiën verondersteld worden te delen.

 

Verdeel en Heers

Toen het christendom in Slavische landen arriveerde, was het een ideologie die heel anders was dan wat Christus predikte. De duistere krachten die de materiële wereld beheersten, corrumpeerden, verdraaiden en annexeerden geleidelijk de leer ervan, net zoals ze met alle andere religiën op de wereld hebben gedaan, en in de boodschap van medelevende liefdevolle co-existentie plantte de duistere Chthonic kracht de zaailingen van hebzucht, egoïsme, onderlinge verdeeldheid, grote sociale ongelijkheid en eindeloze machtsstrijd.

 

Het joods-christendom, en het pseudo-christendom van de katholieke kerk, heeft door gewelddadige kerstening over de hele wereld miljoenen spirituelere heidenen gedood die de ware christelijke idealen koesterden, in tegenstelling tot hun “christelijke spirituele leraren”.

 

Ze kregen een keuze:

 

  • of ze gaven hun voorouderlijk geloof op,
  • of ze legden hun hoofd op het hakblok en gaven al hun bezittingen aan de kerk.

 

Zo werden na de uitvoering van de doodstraf, alle bezittingen aan de kerk verbeurd verklaard. Het beoefenen van “heidense gebruiken”, zoals het bezoeken van heilige bosjes, werden deze op aandringen van missionarissen overal omgehakt en verbrand.

 

Op deze manier verspreidde de kerk geleidelijk angst, vergrootte haar politieke invloed en vergaarde enorme rijkdom. Ze vernietigden, doodden en verbrandden de meest pure wezens, omdat deze hun echte tegenstanders waren.

 

A contrarie, de gemandateerde “dienaren” van de Kerk zochten heimelijk naar, perverse en slaafs gehoorzame mensen, opdat ze dezelfde levensfilosofie deelden – “het doel heiligt de middelen”.

 

Het moet worden vermeld dat degenen die hun spirituele leven nog steeds associëren met de ideologie van het joods-christelijk geloof en luisteren naar de verborgen propaganda van de duistere krachten, ondanks alles wat de katholieke kerk hierover  zegt, zichzelf ondermijnen met een enorme karmische last die de Katholieke Kerk in de loop der eeuwen heeft opgehoopt. In hun onwetendheid associëren zij zichzelf met het verborgen kwaad, in beide gevallen of het nu gaat over praktiserende “geestelijken” of “gewone gelovigen”.

 

De kosmisch parasiet heeft langzaam de kameraadschap van de Vedische cultuur getekend, met behulp van door de mens veroorzaakte rampen en afvallige verraders, waarbij geleidelijk de hele samenleving is geïnfiltreerd met “parasitaire” overtuigingen en controleprogramma’s ingevoerd door zogenaamde religies.

 

Dit introduceerde de destructieve filosofie van

“Verdeel en Heers”

 

Onder de implementatie van monarchale heersende familielijnen op Aarde, die de verspreiders werden van deze belangen om bij te dragen aan het uiteenvallen van de oorspronkelijk verenigd, ethisch en spiritueel hoogontwikkeld Vedische samenleving.

 

Aanvankelijk richtten deze krachten zich op het centrum van Europa om een basis te vestigen voor hun toekomstig subversieve expansie. Als onderdeel van een vooropgezette strategie werd een keizerrijk gesticht waartoe een Luxemburgse familie aan het hoofd van deze entiteit werd “geïnstalleerd”.

 

Karel IV werd keizer van het Heilige Roomse Rijk in 1355. Deze historische gebeurtenis werd echter voorafgegaan door vele gebeurtenissen waarover de officiële geschiedenis opzettelijk zwijgt.

 

Ter ondersteuning van dit plan vond in 1342 een apocalyptische catastrofe plaats, t.w. de Grote Zondvloed. Alles wijst erop dat deze zondvloed werd veroorzaakt door een kosmische parasiet die gebruik maakte van geavanceerde technologie.

 

Het doel was de elementen te gebruiken, om daarmee de cohesie van de oorspronkelijke staat te verzwakken, ten behoeve van de eerste fase dat de verovering was van Centraal-Europa.

 

Dit gebied was als gevolg van deze “natuurramp” gemakkelijker te bezetten. Wanneer deze periode goed wordt geanalyseerd dan loopt dat door ondoorzichtig struikgewas van zeer geraffineerde en consistente manipulaties van onze echte geschiedenis.

 

De waarheid over Cyrillus en Methodius

De Saints Cyrillus born Constantine, 826–869 and Methodius 815–885 were brothers, known as the “Apostles to the Slavs”.

 

Het is noodzakelijk de gefabriceerde mythe van Cyrillus en Methodius te ruïneren, zij zouden ons de geschreven taal hebben gebracht. Maar dit was nu precies het tegenovergestelde van wat de gemanipuleerde geschiedenis vertelt. Ze creëerden geen alfabet voor ons, maar helaas degradeerden het perfectere alfabetisch systeem dat voor hun komst werd gebruikt.

 

Het oorspronkelijk Oud-Slavisch Boekanier schrift had 49 karakters en beschreef niet alleen de feitelijke, linguïstische essentie van een uitdrukking, maar ook het figuurlijk component ervan.

 

Buitendien resoneerden deze afzonderlijke karakters met frequentietrillingen en geluiden die vooral de laatste twee chakra’s van het 9-chakrasysteem activeerden, welke belangrijk zijn voor verbinding met onze Spirit en ontwikkeling van het hoger bewustzijn.

 

De woorden van deze taal riepen letterlijk in de geest beelden op met resulterend harmoniserend geluid en had ook een positief effect op de gezondheid.

 

Cyrillus en Methodius waren de eersten die begonnen met het systematisch uitwissen van ons oorspronkelijk schrift. In het bijzonder gooiden ze alle tekens eruit die niet uitgesproken konden worden, maar wel het vermogen hadden af te stemmen op de juiste hogere frequenties. Tegenwoordig geven zelfs “officiële taalkundigen” toe dat onze oorspronkelijke taal veel beter was dan de taal die de orakels ons oplegden.

 

In het begin verwarden ze het inheemse oude geloof met een vreemde religie – namelijk het joods-christelijk geloof. De predikers – missionarissen – dwongen de Slaven hun inheemse goden af te zweren ten gunste van een vreemde God.

 

Ze vereenvoudigden onherkenbaar het oude Bukovica. Ze verwijderden de belangrijkste letters, die dragers waren van hoge spiritualiteit, beeldrijkheid, uitdrukkingskracht en een krachtig middel om mensen te verbinden met het hoger bewustzijn.

 

Dit alles werd gedaan onder het “nobele” voorwendsel de spraak te ontwikkelen en te “perfectioneren”. Het had hetzelfde effect als de behandeling van hoofdpijn door lobotomie. Dit ontnam de kinderen van het Grote Ras het vermogen figuurlijk en creatief te denken en zich te verbinden met hun natuurlijke goddelijkheid.

 

Swastika

De basis van het Slavisme is niet het principe van de drie-eenheid, zoals bij de Christenen, maar het principe van de Swastika: Lichaam, Ziel, Geest en Bewustzijn, dat als harmonieuze eenheid wordt uitgebeeld door het symbool van de Swastika.

 

Ook dit symbool werd van de Slaven afgenomen en onherkenbaar gemaakt als het hakenkruis gebruikt door de nazi’s.

 

Veel Slavische ouders werden vermoord en de overlevende kinderen kregen een nieuw geloof, het geloof van de natie Israël, dat in hun hoofd werd geplant. Eerbied voor onze grote Slavische voorouders werd een ernstige misdaad en vervangen door het buigen voor de afgoden van Israël, dat de grote deugd werd.

 

Om de onwetendheid van de mensen en hun vergetelheid te maximaliseren, werd Wit Zwart en zwart werd wit genoemd. Zo ook vernietigden, verbrandden of verborgen de Duistere Krachten geleidelijk alle diep gewortelde bronnen van de ware informatie en de hogere heilige kennis ver onder de grond.

 

Deze kennis overleefde de Soemerische Bibliotheek in Babylon, de Bibliotheek van Alexandrië in Egypte, de kostbare papyri in Memphis. De Etruskische bibliotheek in Rome, de tempel in Athene, de enorme bibliotheken van Jaroslavls de Wijze en Ivan de Verschrikkelijke.

 

Ze vernietigden, verbranden, verstopten alles wat zou kunnen herinneren aan de glorieuze geschiedenis van de Slaven en hun erfgoed. Ze slaagden erin de propaganda van zielloosheid te introduceren en het Witte Ras te degraderen door hun bloed te vermengen met andere rassen, dat ernstig verboden was volgens de overtuiging van de Slaven.

 

Op dezelfde manier werden de duistere krachten in zowel de voormalige Sovjet-Unie als de VS gecontroleerd en geleid door dezelfde parasitaire macht. In Slavisch gebied werden Gemengde huwelijken aangemoedigd met het doel de Slavische bevolking te decimeren, hetgeen nu ook wordt nagestreefd binnen de Europese Unie.

 

Het is duidelijk dat op het hoogste niveau de cabal figuren allemaal dezelfde agenda en dezelfde macht dienen.

 

Gelukkig, zijn niet alle verstandzaden die in het Witte Water werden gezaaid verloren gegaan. De Slaven zijn niet uitgeroeid en opgegaan in de grijze massa van het Christendom, noch in de rode massa van het USSR-communisme, en zelfs niet in de vormloze saus van het westerse “marktkapitalisme”.

 

De Veda heeft voor ons de oude leer – RACISME – bewaard. Deze leer spreekt over de plicht van elk menselijk RAS om het erfgoed van hun voorouders te bewaren. Het vertelt dat het ontoelaatbaar is de voorouderlijke leer van het ene Ras aan het andere op te leggen.

 

Het opdringen van het wereldbeeld van een menselijk ras aan een ander is het belemmeren van hun natuurlijk evolutionaire ontwikkeling, dat een grote overtreding is vanuit het standpunt van Kosmische kennis, en zulke verstoringen komt een zware karmische straf.

 

Karma is zoiets ernstigs dat zelfs demonen het vrezen. Door onwetendheid van de mens  wordt vaak kwaad gedaan, en het is onwetendheid dat de zwaarste zonde is volgens de Veda, omdat het de oorzaak is van alle andere verkeerde beslissingen.

 

Het goede nieuws is dat het collectieve karma van de mensheid reeds is vervuld en dat de oude kennis nu naar ons terugkeert en we de kans hebben te evolutioneren om verder te gaan om het ware erfgoed van onze voorouders terug te krijgen.

 

Om beter te begrijpen hoe het mensdom door achteloosheid en vals vertrouwen in de situatie is terechtgekomen waar in we nu leven, is deze serie van zeven afleveringen, gebaseerd op oeroude geschiedkundige feiten, het overdenken en herlezen de moeite waard.