Overheden beroven hun onderdanen:

Inflatie de onzichtbare belasting:

Inflatie, is de onzichtbaar stiekeme belasting die door nog geen 1% van de bevolking wordt begrepen. Het is een gevaarlijke en vaak fatale ziekte, indien niet tijdig onder controle gebracht, kan inflatie de hele maatschappij vernietigen. Geen enkele regering is bereid om de verantwoordelijkheid voor het produceren van inflatie te accepteren, ze vinden altijd een excuus; zoals hebzuchtige zakenlieden, egoïstische vakbonden, verkwistende consumenten, Arabische sjeiks die de olieprijs opdrijven, slecht weer, of iets anders dat aannemelijk lijkt. Zeer zeker kunnen al deze individuele items tijdelijk hogere prijzen veroorzaken; ze kunnen echter geen aanhoudende inflatie produceren om de eenvoudige reden; dat geen van de vermeende daders een gelddrukpers bezit, voor het bedrukken van stukjes papier genaamd geld; en niet legaal een boekhouder kunnen machtigen deze stukjes papier voor het equivalent ervan in het grootboek op te nemen.

 

inflation-silently-robbing-you-of-purchasing-power-since-1913Als gevolg van de dalende koopkracht en stijgende grondstoffenprijzen is na verloop van tijd een behoorlijk lagere levensstandaard het gevolg. De reële lonen gaan omlaag, omdat werkgevers niet gemakkelijk de lonen verhogen om gelijke tred te houden met de inflatie. Onder een louter ongedekt papierensysteem zoals nu het geval is, wordt het gehele monetaire systeem aangestuurd door de politieke klasse, die bevoegd is kapitaal toe of af te wijzen. Dit impliceert dat het kapitaal op de wereldmarkt, in plaats van door kapitaalgebruikers, wordt gestuurd door louter speculatieve marionetten, waarvan de touwtjes worden gecontroleerd door de vriendjes en de invloedrijke elite.

 

Inflatie is een drukpers fenomeen. De twee belangrijke fundamentele vragen zijn:

 

  • Waarom vergroten overheden de hoeveelheid geld?
  • Waarom produceren ze inflatie als ze de mogelijke schade begrijpen?

 

Als de hoeveelheid goederen en diensten beschikbaar voor aankoop – kortweg ‘output’ – net zo snel zou toenemen als de hoeveelheid geld, zouden de prijzen gelijk blijven. Prijzen kunnen zelfs geleidelijk dalen, naarmate er meer wordt verkocht, terwijl mensen hun rijkdom in de vorm van geld kunnen aanhouden. Inflatie treedt op wanneer de geldhoeveelheid sneller stijgt dan de output, en hoe sneller de stijging van de geldhoeveelheid des te groter is de inflatie.

 

De output wordt beperkt door de beschikbare materiële en menselijke middelen, en door verbetering van kennis en capaciteit om deze aan te wenden. In het beste geval kan de output slechts langzaam groeien. Hetzelfde geldt, echter alleen tijdelijk en gedurende een korte periode voor geld gesteund door grondstoffen. Echter papiergeld heeft geen beperking zoals door grondstoffen gesteund geld.

 

Inflatie is een monetair fenomeen:

In het kort; Inflatie is voornamelijk een monetair fenomeen, veroorzaakt door te snelle toename van de geldhoeveelheid t.o.v. de output. Overmatige monetaire groei, produceert inflatie, en wordt veroorzaakt door overheden. – In het algemeen, is inflatie erger dan een financiële crisis. Geld van de belastingbetaler wordt zinloos besteed; zonder enige hervorming inzicht. Er ontstaat toename van de werkloosheid, omdat bedrijven failliet gaan. – Bankiers die de financiële crisis van 2008 veroorzaakten werden gered met geld van de burgers, terwijl dezelfde managers aan de leiding bleven, en steeds meer risico’s namen op kosten van de belastingbetaler, om grotere bonussen voor zichzelf in de wacht te kunnen slepen. Uiteindelijk wordt dit in een gigantische inflatie, welke nog nooit eerder is meegemaakt. De schuld is structureel; en zonder adequate middelen om de huidige economie te herstellen.

 

dont-steal-government-hates-competition

Inflatie is gelegaliseerde diefstal:

the-theft-committedInflatie is niets anders dan gelegaliseerde diefstal door de overheid; de statistieken melden dat de inflatie slechts twee procent is. Maar dat cijfer laat niet de werkelijkheid zien. De reële inflatie is waarschijnlijk dichterbij 9%, en misschien zelfs nog hoger. Wie weet? Alle gepubliceerde inflatiecijfers zijn een leugen, omdat deze nummers door de overheid worden aangepast. Lagere inflatiewaarden in de statistieken zien er beter uit, om de door overheden gepleegde diefstal te verdoezelen. Zo ook, werden Europeanen grandioos een poot uitgedraaid met de overstap van de nationale currency naar de euro!

 

Als centrale banken reserves drukken ver boven de binnenlandse besparingen, is het resultaat onvermijdelijk inflatie. Hoe meer central-banks-ability-to-boost-marketsze drukken, des te meer ‘kapitaal’ komt beschikbaar voor financiële instellingen om te investeren. Dat op haar beurt enorme inflatie veroorzaakt in de activa, t.w. de prijs van aandelen, etc., waarvoor centrale bankiers, over de hele wereld obligaties, aandelen en vastgoed kopen, om economieën zgn. omhoog te stuwen. – In plaats van directe valuta vlucht, zoals gezien werd in Argentinië of Zimbabwe, heeft de inflatie nu d.m.v. deze inflatoire-investeringen een enorme boom veroorzaakt. Deze aanhoudende financiële boom is dwaasheid van historische porties. Niemand weet precies wanneer, maar uiteindelijk sneller dan gedacht, zal de wereld het geloof verliezen in het vermogen van de centrale banken om de markten te stimuleren.

 

 

Een betere manier:

Als extra overheidsuitgaven werden gefinancierd door een van beiden; belastingen of geldleningen van het publiek, zou dat niet leiden tot een snellere groei van de geldhoeveelheid. In dat geval heeft de overheid meer te besteden, terwijl het publiek minder ter besteding overhoudt. Maar de gemakkelijkste uitweg is het vergroten van de geldhoeveelheid, want dat is aantrekkelijker omdat het publiek toch niet de ernstige gevolgen ervan begrijpt, het lijkt een soort magie, zoals het krijgen van iets voor niets! Maar het feit is dat de houders van het geld voor de extra uitgaven opdraaien, omdat het extra geld de prijzen verhoogt, zodra dat in de economie is doorgewerkt.

 

Bovendien levert inflatie indirect extra inkomsten op, door eigenlijk automatisch de belastinginkomsten te verhogen in het geval de inkomens van mensen voor inflatie worden gecompenseerd, die daardoor in een hogere belastinggroep terechtkomen. Daarnaast is er een ander voordeel, de schulden worden afgelost met minder waardevolle munt – met lagere koopkracht – zodat minder waardevolle eenheden betalen voor de oorspronkelijke eenheden die meer waard waren.

 

Verlaging van de monetaire groei:

reduction-of-monetary-growthDe remedie voor inflatie is de verlaging van de monetaire groei, want dat is de oorzaak van inflatie, uiteindelijk is het een geneesbare ziekte. Alhoewel de slechte effecten – slechts tijdelijk – lagere economische groei en hogere werkloosheid – eerst komen, die met zekerheid worden gevolgd door de goede effecten – een lagere of geen inflatie. Wat resulteert in een gezonde economie, met de mogelijkheid voor een snelle non-inflationaire groei.

 

Maar zoals gebruikelijk ligt het aan het gebrek van de echte wil om de verslaving van deze ziekte te genezen. – Uiteraard hebben mensen ook voordelen van inflatie, ze zouden graag de hogere prijzen van goederen die zij kopen naar beneden zien gaan, of in ieder geval stoppen dat ze omhooggaan. Maar ze zijn meer dan blij als de prijzen van hetgeen dat zij bezitten of verkopen omhooggaat.

 

Inflatie is destructief:

Een van de redenen dat inflatie zo destructief is, is dat sommige mensen er veel baat bij hebben, terwijl andere mensen eronder lijden; de samenleving is verdeeld in winnaars en verliezers. De winnaars denken dat de goede dingen die voor hen inflation-is-destructivegebeuren het natuurlijke gevolg is van hun eigen vooruitziende blik, voorzichtigheid, en initiatief. Zij beschouwen de slechte dingen, de stijging van de prijzen van dingen die ze kopen, veroorzaakt worden door krachten buiten hun controle. Bijna iedereen zal zeggen dat ze tegen inflatie zijn; wat ze over het algemeen bedoelen is dat ze tegen de slechte dingen zijn die hen overkomen.

 

De papierenwaarde van woningen stijgt, in het geval van een hypotheek, is de rente over het algemeen lager dan de echte inflatie. Als gevolg daarvan betaalt de inflatie in feite de rente op de hypotheek en ook voor een deel op de hoofdsom. Door dit effect stijgt het eigen vermogen van de huiseigenaar. De tegenhanger is een verlies voor spaarders.

 

Als de inflatie zich versnelt, wat het eerder vroeger dan later zal doen, veroorzaakt dat veel schade aan de structuur van de samenleving, m.n. vanwege het creëren van zoveel onrecht en het lijden.

 

Bijwerkingen:

Overal, en herhaaldelijk wordt gepubliceerd dat de werkloosheid en de trage groei de genezing is voor inflatie, dat de side-effects-of-inflationalternatieven meer inflatie of hogere werkloosheid betekent, dat is onzin. Het antwoord is dat de trage groei en hoge werkloosheid geen genezing zijn voor inflatie. Zij zijn de bijwerkingen van een succesvolle behandeling.

 

Het algemene signaal; toenemende vraag wordt verward met specifieke signalen die veranderingen in relatieve vraag produceren. Dat is de reden waarom de eerste bijwerking van snellere geldgroei een schijn van welvaart en meer werkgelegenheid levert. – Pas, wanneer wordt ontdekt dat de stijging van de lonen niet snel worden omgezet in een hogere vraag, worden de fouten ontdekt, de lonen en de prijzen gaan omhoog niet omwille van een hogere vraag, maar in de eerste plaats om gelijke tred te houden met de stijging van de prijzen van de goederen die moeten worden gekocht.

 

Op dat moment, zijn de mensen in een loon-prijsspiraal terechtgekomen, dat op zich inflatie is, en niet de oorzaak. Als de monetaire groei niet verder versnelt, zal de initiële stimulans voor de werkgelegenheid en de output worden vervangen door het tegenovergestelde; beiden gaan omlaag als reactie op hogere prijzen en lonen. Trouwens; overheden kunnen helemaal geen banen creëren, ze kunnen alleen stelen om het aan anderen te geven.

 

Als het politiek rendabel en haalbaar zou zijn, om bv. ​​10% inflatie te genereren, zal de verleiding groot zijn, om de inflatie naar 11 of 12 of 15% op te voeren. Zero inflatie is een politiek onhaalbaar doel; 10% is dat niet, dat is het oordeel van ervaring. Niettemin, creëren centrale bankiers grote hoeveelheden geld, omdat wordt verteld dat de wereld meer behoefte heeft aan inflatie teneinde de deflatoire krachten te bestrijden, wat in feite onzin is omdat de deflatoire krachten het gevolg zijn van de eerdere stijging van het teveel aan monetaire geldaanbod.

 

De beste oplossing om inflatie te creëren:

Als de autoriteiten echt inflatie willen creëren, is het absoluut niet noodzaak excessieve geldhoeveelheden te drukken, ze gold-creates-inflationkunnen onmiddellijk inflatie maken d.m.v. verhoging van de goudprijs, dat is de gemakkelijkste en meest effectieve manier om inflatie te verkrijgen. Een hogere prijs voor goud is praktisch per definitie inflatie. De Fed kan gewoon verklaren dat de prijs van goud, laten we zeggen, $ 5.000 per ounce is en ervoor zorgen dat die prijs zo blijft d.m.v. gebruikmaking van het goud in Fort Knox – als dat er nog is? – En met hun drukpers een tweeweg – koop/verkoop prijsindicatie handhaven.

 

De Fed kan goud, verkopen als het $ 5050 per ounce wordt, en goud terugkopen als het $ 4950 per ounce wordt. Dat is een 1% band rond de richtprijs van $ 5000 per ounce. Door het gebruik van fysiek goud zal deze band de richtprijs vastzetten.

 

Een hogere prijs voor goud is hetzelfde als een lagere waarde van de dollar. De wereld van $ 5000 per ounce goud betekent ook € 2,50 per liter benzine aan de pomp en € 40 voor een bioscoopkaartje. Er gebeurt niets in isolement.

 

De Kerstman bestaat niet:

In tegenstelling tot wat de economische leiders lijken te geloven, is inflatie geen Kerstman. Het kan geen geschenken voor santa-claus-doesnt-existiedereen brengen. Het enige wat wordt bereikt is een verschuiving van voordelen in de economie. In de onsterfelijke woorden van president Obama: “inflatie verspreidt de rijkdom een beetje rond.”

 

Inflatie straft loontrekkenden, spaarders en gepensioneerden, in het voordeel van eigenaars van activa. Debiteuren profiteren ten koste van schuldeisers. Er is geen netto toename van de welvaart in de natie. Slechts een groep wordt belast ten gunste van een andere groep. Dit wordt door overheden verkocht als een voordeel voor het land. Ze moeten het zo wel verkopen aan de mensen, want zonder inflatie zullen ze niet in staat zijn hun rekeningen te betalen.

 

Rijkdom kan niet worden verkregen uit een drukpers. Dit veroorzaakt inflatie, inflatie van activa, instorting van krediet, of een combinatie van deze drie. Iedereen weet dit. Niettemin, onze leiders doen alsof het niet zo is.

 

Als krediet meer wordt uitgebreid dan de beschikbare hoeveelheid spaargeld, eindigt dit historisch gezien altijd in een ineenstorting. Er is dus geen verrassing. Als de schuldeisers de kritische vraag beginnen te stellen: “Kunnen deze schulden echt worden gefinancierd? – Zullen we ons spaargeld nog wel terugkrijgen?” – Als credit radicaal is uitgebreid boven het bedrag aan besparingen, zoals nu het geval is in de ontwikkelde wereld, is het antwoord altijd neen.

 

Het is juist dat een dramatische toename van de geldhoeveelheid uiteindelijk altijd leidt tot inflatie. Maar het sleutelwoord is “uiteindelijk.” Soms kan het een tijdje duren. Het traject van de vertraging is afhankelijk van algemene omstandigheden, en wel van een zeer belangrijk aspect, t.w. de zogenaamde “omloopsnelheid van geld.”

 

Monetaire omloopsnelheid:

Inflatie en deflatie zijn niet louter functies van de hoeveelheid geld dat in het systeem in omloop is. Beiden zijn functies van de velocity-of-moneysnelheid van het geld waarmee het door het systeem circuleert.

 

Wanneer banken uitlenen, bedrijven lenen, en consumenten besteden, wisselt het geld snel van eigenaar. Onder deze omstandigheden, is de monetaire omloopsnelheid hoog.

 

Omgekeerd, wanneer de banken geen geld uitlenen, bedrijven inkrimpen, en consumenten besparen, of hun schulden afbetalen, wisselt het geld langzaam van eigenaar. Het circuleert traag. Als de economie bijna tot stilstand komt, zoals nu het geval is, stopt uiteindelijk de geldcirculatie volledig.

 

Inflatie is dus niet louter een kwestie van de stijging van de geldhoeveelheid. Voldoende monetaire omloopsnelheid is nodig hyperinflationom een ​​algemeen en aanhoudende stijging van de prijzen van goederen en diensten te veroorzaken. Zonder snelheid – als het geld niet door het systeem circuleert – is er geen aanleiding voor stijgende prijzen.

 

Het punt is, dat het niet alleen om de hoeveelheid eenheden draait die worden gedrukt. Het gaat er ook om waar deze eenheden naar toegaan en hoe snel ze door het systeem bewegen. Het eindspel kan inderdaad een accelererende monetaire circulatiesnelheid zijn, dat een domino-effect van stijgende prijzen veroorzaakt, en een spectaculair verlies aan vertrouwen teweegbrengt als de motivatie om geld te bezitten daalt, dat betekent dan hyperinflatie.

 

Hoeveel geld is in omloop?

Ooit afgevraagd hoeveel geld er bestaat? Deze video vergelijkt de rijkste mensen ter wereld, de grootste bedrijven, de fysieke munt, de goudmarkt, de beurs, de wereldwijde schuld, en andere dingen om je een idee te geven van de daadwerkelijke omvang van de aanwezige geldhoeveelheid.