Begin het grote beeld te begrijpen

Het economisch model van de Centrale Bank

Centrale Banken dicteren de rente

Kapitalisme werkt door creatieve vernietiging

Centrale Banksters zijn de probleemmakers

Verandering ten goede is opkomst

Brexit is een gedane zaak

De Grote Ontwaking

 

 

Verandering komt of de cabal het leuk vindt of niet

Markten stoppen niet alleen omdat de elite-insiders willen dat ze stoppen; markten reageren op het publieke spektakel, maar ze volgen ook diepere stromingen. Schulden krimpen niet alleen omdat deze niet kunnen worden betaald. En de toekomst wacht niet totdat mensen er klaar voor zijn. Verandering gebeurt of je het wilt of niet. Waarschijnlijk binnenkort; zal het gewicht van schulden, leugens, bedrog, waanideeën, mythen en chaos ertoe leiden dat de vloer bezwijkt.

 

De economie waarin we ons bevinden is de economie van de Centrale Bank, de economie waar we naar toe willen is de volkseconomie, dat het grote verschil zal maken, maar we zijn nog niet zover. Dus, vooralsnog draait de wereld op de centrale bank economie geleid door incompetente managers, die competent zijn in het incompetente.

 

Nooit eerder in de moderne geschiedenis is de wereldwijde financiële structuur zo onherstelbaar verzwakt, zo totaal gecorrumpeerd, zo grondig ondermijnd door controlemechanismen, zo diepgaand overeind gehouden door manipulatie, sancties, en zelfs oorlog. Het hele wereldwijde financiële systeem zal als een schuldenvulkaan uitbarsten met verschillende epicentra, waarvan de meesten in het Westen.

 

Alle papieren valuta’s zijn per definitie kunstmatig en worden uiteindelijk allemaal waardeloos. Maar erger nog, één Euro-currency voor 19 landen met verschillende culturen, verschillende groeipercentages en productiviteit en enorm verschillende inflatiecijfers is een absolute ramp. Italië, Griekenland, Spanje, Portugal en nog veel meer EU-landen zijn volledig bankroet. Deze landen zijn gedwongen een valuta te gebruiken die hen volledig ‘niet-concurrerend’ heeft gemaakt en niet in staat stelt te exporteren of te functioneren. Tegelijkertijd heeft Duitsland geprofiteerd van een zwakke euro, die hun exportindustrieën zeer succesvol heeft gemaakt.

 

De grote westerse banken zijn allemaal met elkaar vanaf de heup verbonden. De bankster-cabal was van mening dat de interconnectiviteit binnen hun bankenstructuur hen immuun zou maken voor het falen door risico’s. De realiteit is dat het falen van een grote bank de systematische ondergang van alle banken garandeert. Wanneer de instorting plaatsvindt, zal de enig haalbare oplossing uiteindelijk worden geëffectueerd. Het is de oplossing die ze met opzet jarenlang hebben vermeden. De goudstandaard zal worden ingevoerd.

 

Begin het grote beeld te begrijpen

De mensen ontwaken, en worden zich bewust van de vele scheuren in het systeem, ze realiseren zich dat de wereld aan het veranderen is. Ze beginnen het grote beeld te begrijpen van wat er gebeurt en waarom. Ze willen waarheidsgetrouw worden geïnformeerd en voorbereid. Ze willen de vrijheid om hun eigen onderbouwde keuzes te maken, in plaats van door het establishment te worden verteld wat ze moeten doen via de marionetten in de overheid, ondersteund door een corrupte MSM die constant liegt en bedriegt. Mensen ontdekken dat ze opzettelijk in deze verschrikkelijke crisis zijn gestuurd, om ze in de Nieuwe Wereldorde te brengen.

 

Mensen zouden graag zien dat de crisis voorbij was. Velen rekenen erop. Maar de markt geeft nog geen echte verbetering. Mensen krijgen niet wat ze willen of wat ze van de markten verwachten; ze krijgen wat ze verdienen. Tot nu toe is er meer dan een kwarteeuw aan fouten, slechte investeringen, bedrijfsmislukkingen en niet-betalende individuen aan ons voorbijgegaan.

 

Het economisch model van de Centrale Bank

Het economisch model van vandaag heeft meer fouten veroorzaakt dan ooit tevoren. Het heeft mensen aangemoedigd meer te besteden, te lenen en te speculeren. En elke keer als de markt probeerde een paar correcties aan te brengen, kwamen centrale bankiers met meer gedrukt geld en gemakkelijk krediet. Bedrijven die jaren geleden failliet zouden zijn gegaan, bleven zich nog dieper in de schulden steken. Huiseigenaren bleven ook meer schulden genereren. En speculanten bleven meer grote en steeds grotere gokken maken. De zeepbel in de financiële sector – inclusief subprime-schulden, huizenprijzen, Wall Street-bonussen en derivaten – ontplofte in 2007/8. Onthoud:

 

“De kracht van een correctie is gelijk en tegenovergesteld aan de misleiding die eraan voorafging.”

 

De misvattingen en absurditeiten van het bubbel-tijdperk van 2008 waren monsterlijk. Dienovereenkomstig was de correctie gigantisch. Wereldbeurzen werden na 2008 bijna gehalveerd. Ook de huizenprijzen gingen bijna overal enorm omlaag. Het totale verlies aan nominale rijkdom werd geschat op €50 biljoen. Konden deze verliezen worden voorkomen? Zeker, veel ervan hadden voorkomen kunnen worden, als de autoriteiten de hypotheekmarkt niet zozeer hadden verstoord als zij hebben gedaan.

 

Centrale banken dicteren de rentetarieven

Centrale banken bedriegen letterlijk je verstand. In een onbelemmerde markt weerspiegelt de marktrente de keuzevoorkeur van mensen. Tegenwoordig wordt de marktrente echter niet langer bepaald in een onbelemmerde markt. Het wordt gedicteerd door de centrale bank.

Centrale banken stellen de kortetermijnrente vast door commerciële banken krediet te verlenen. Daarbij oefenen zij een sterke invloed uit op de korte rente. In recente jaren hebben centrale banken ook de langetermijnrente bepaald door middel van obligatieaankopen.

De tamelijk ongemakkelijke waarheid in deze context is dat centrale banken, in nauwe samenwerking met commerciële banken, steeds nieuw geld vervaardigen dat geproduceerd is via bankkrediet en niet ondersteund is door echte besparingen.

 

Het doel van een dergelijke regeling is de geldhoeveelheid via kredietschepping te verhogen en daardoor de rentevoet te verlaging door deze opzettelijk te onderdrukken tot een niveau dat lager ligt dan het niveau van de marktrente bepaald in een vrije markt.

 

Dit heeft verstrekkende gevolgen. De kunstmatig verlaagde marktrente verleidt mensen om minder te sparen en meer te consumeren – in vergelijking met een situatie waarin de marktrente niet kunstmatig is verlaagd. Naarmate de besparingen dalen en het verbruik stijgt, initieert de verlaagde marktrente nieuwe investeringen, dat resulteert in een onnatuurlijke economische zeepbel van opleving. Een dergelijke hausse is echter niet duurzaam, en op een gegeven moment wordt het een mislukking, wat uitdraait op een recessie.

 

Als in 2007 de punchbowl was wegegenomen voordat het feest uit de hand liep, was de financiële bubbel waarschijnlijk veel bescheidener geweest.

 

Bijgevolg hebben mensen alle verkeerde conclusies getrokken. Ze dachten dat het kapitalisme faalde. Ze zagen de auto van de klif rijden, maar merkten niet hoe de overheid de verkeersborden had verdraaid. In plaats van beleggers te waarschuwen voor de gevaarlijke bochten die vooruit lagen, gaf het lage rentetarief van de centrale bank aan: Geef vol gas vooruit!’

 

Wie dan ook verantwoordelijk was voor de fouten, het kapitalisme ging ze corrigeren met het gebruikelijke elan. Het trof onvoorzichtige beleggers met biljoenen aan verliezen. Het liet verkeerd beheerde ondernemingen faillietgaan. Het bestrafte huiseigenaren, en maalde de op huizen gebaseerde derivaten tot stof.

 

Het kapitalisme werkt door creatieve vernietiging

Het kapitalisme werkt volgens een proces dat de grote econoom Joseph Schumpeter ‘creatieve destructie‘ noemde. Het vernietigt fouten om ruimte te maken voor nieuwe innovaties en nieuwe bedrijven. Helaas staat dit op gespannen voet met de overheid en wat de meeste mensen willen. Wanneer mensen fouten maken, beweren ze dat ze onberispelijk zijn, ze zeggen allemaal “wie had deze crisis kunnen zien aankomen?” Dus iemand anders zou voor het verlies moeten opdraaien.

 

De centrale banken, die hun wettelijke verantwoordelijkheden tijdens het bubbel-tijdperk verkeerd hebben nageleefd, begonnen echter met het redden van slecht geleide ondernemingen om kredietverstrekkers te beschermen die hun geld verkeerd hadden belegd. Ze zijn vastbesloten te voorkomen dat het kapitalisme grote veranderingen doorvoert, en doen dat op de slechtst mogelijke manier.

 

Wat is de slechtst mogelijke manier? Eenvoudig. Laat de verkeerde managers op hun plaats. Houd de hersendode ondernemingen levend – samen met de zombie banken. Laat de overheid eigenaar worden van belangrijke sectoren van de economie. En zadel een schuldlastige samenleving op met nog meer schulden! Verwacht wordt dat de centrale banken nog veel meer biljoenen zullen uitlenen. Van wie? En wie gaat al dit geld terugbetalen? Je raad het! Wij, het volk.

 

Veel vaste lezers hebben al een vrij goed idee wie uiteindelijk de rekening zal moeten betalen van deze rampzalige gevolgen als uitvloeisel van jarenlang wanbeheer van de wereldeconomie. De meesten zijn zich ervan bewust dat ze dit nieuws niet moeten slikken. De enige actie die echte financiële vrijheid garandeert, is om je eigen back-up van middelen op te bouwen met geldmiddelen en goederen zoals edelmetalen voor je persoonlijke redding – en op te slaan in een gemakkelijk toegankelijk, privé gecontroleerd veiligheidskluisje.

 

Niemand weet natuurlijk hoe dit zal uitpakken. Niemand van ons kan de geschiedenisboeken lezen voordat ze zijn geschreven. Mensen gaan geloven wat ze moeten geloven als ze het moeten geloven. Wanneer een imperium nieuw en fris en groeiend is, geloven mensen in sparen, hard werken en spaarzaamheid.

 

Wanneer een imperium oud en rottend is, denken ze dat de overheid alles moet doen wat nodig is om voor hen te zorgen. Deze houding helpt het imperium zichzelf te vernietigen en zo ruimte te maken voor een volgend.

 

Maar als een groot land zijn rijkdom, zijn macht en zijn positie in de wereld echt wil beschermen, moet het de depressie op een geheel andere manier bestrijden. In plaats van mislukte ondernemingen in leven te houden, moeten ze hen failliet laten gaan. In plaats van de leidinggevenden die hun onderneming verkeerd hadden beheerd te vertroetelen, moeten ze ontslagen worden. In plaats van roekeloze banken te ondersteunen, moeten ze helpen deze kapot te laten gaan.

 

En in plaats van geld uit te geven aan stimuleringsprogramma’s; moet geld worden teruggeven aan de belastingbetalers, zodat zij de economie kunnen stimuleren, of ermee doen wat ze zelf willen. Belastingen moeten worden verlaagd in overeenstemming met overheidsuitgaven. Dit zal de besparingen opvoeren, de schuld verminderen en, belangrijker nog, geleidelijk de investeringen en consumentenbestedingen verhogen.

 

Natuurlijk willen mensen dat de recessie voorbij is. Velen rekenen erop. Maar Mr. Market trekt zich daarvan niets aan. Hij zet ‘Kapitalisme aan het Werk’.

 

Wat is hij van plan? Hij vernietigt een kwarteeuw aan fouten. Er worden altijd fouten gemaakt. Investeringen gaan slecht. Bedrijven gaan onderuit. Mensen gaan failliet. Wanneer veel fouten tegelijk moeten worden gecorrigeerd, wordt dit een ‘recessie’ genoemd. En wanneer een volledig economisch model slecht gaat, wordt dit een ‘depressie’ genoemd.

 

Het economische model van de laatste bijna halve eeuw leidde tot meer fouten dan normaal het geval zou zijn. Het moedigde mensen aan om te besteden, te lenen en te speculeren. En elke keer als Mr. Market probeerde een paar correcties aan te brengen, kwamen de autoriteiten met meer geld en gemakkelijker krediet.

 

Dit is, in een notendop, wat er gezegd kan worden over de gevolgen van de bemoeienis van centrale banken met de marktrente. Er is echter nog wel meer dan mogelijk is te verklaren binnen een beknopt essay over dit onderwerp. Maar lezers hebben mogelijk al een aardig idee gekregen van hoe de markten werken en wij mensen worden gemanipuleerd om onze rijkdom te onttrekken en deze over te hevelen in de zakken van de elite vrienden.

 

Centrale Banksters zijn de probleemmakers

Ondertussen zijn er voldoende voorbeelden rondom ons heen om te weten hoe slecht de Centrale Bank voor het volk is. Kijk bijvoorbeeld naar het minimumloon dat altijd verhoogd moet worden en nooit iets oplost. Bekijk de oorzaak van het probleem om te ontdekken dat de Centrale Bank het is die het probleem veroorzaakt. Vanwege de continu dalende waarde van de valuta.

 

Als het minimumloon is verhoogd, worden vele kleine bedrijven gedwongen werknemers te ontslaan om te voldoen aan de wet die hogere lonen eist. Dus moesten ze de werktijd van mensen verkorten, omdat ze zich de hogere kosten niet kunnen veroorloven. Uiteindelijk gaan ze failliet en verliezen mensen hun baan. Telkens wanneer de overheid of de Centrale Bank erbij betrokken raakt, reageren bedrijven tegenovergesteld op wat bedoeld is.

 

De overheid moet geen regels voor bedrijven dicteren, maar in plaats daarvan ze laten opereren in een vrije markt, laten doen waar ze goed in zijn, winst maken en meer mensen banen bieden. Uiteindelijk staan bedrijven aan het roer van de toenemende welvaart voor iedereen, omdat steeds meer mensen steeds hogere lonen verdienen naarmate bedrijven succesvoller worden, wat feitelijk allemaal bijdraagt aan het succes van de economie. Dit staat in schril contrast met wat de overheid zegt: ‘het maakt ons niet uit of je wel of niet van ons bent gediend, je moet gewoon zoveel geld ophoesten’. Onze economische malaise komt altijd terug bij de Centrale Bank, omdat ze niet voor het volk zijn, maar voor de elite club werken. Ondertussen gaan bedrijven, de echte aanjagers van economische groei, failliet. We hebben geen andere keuze; wij, de mensen moeten zich ontdoen van de Centrale Banken. Het afschaffen van alle centrale banken is het belangrijkste doel voor de mensheid als de uitweg uit onze hachelijke situatie van schuldslavernij.

 

Verandering ten goede is opkomst

De Centrale Bank economie is een op schuld gebaseerde slaven-economie. Het is een flagrant misbruik van de mensenrechten. Bazel III betekent het einde van fractioneel reservebankieren, en met Bazel IV zou dit systeem helemaal verdwenen moeten zijn.

 

De City of London was de belangrijkste financiële hub van de Deep State Cabal die werd gebruikt om het ‘schuldslavernijsysteem’ in leven te houden. Er zullen naar verwachting belangrijke bankhervormingen van start gaan die zullen leiden tot de invoering van het GESARA-compliant financieel systeem t.w. het Quantum Financial System.

 

GESARA gaat dit verraderlijk wangedrag van de marionettenregeringen van de Deep State corrigeren, naar het niveau waarvoor ze feitelijk in aanvang werden aangesteld, om hun naties op een eerlijke manier te leiden. Ondertussen is gebleken dat zij miljarden van ons belastinggeld voor zichzelf hebben achtergehouden om politici en verantwoordelijken om te kopen, en de misleiding voort te zetten.

 

Bazel III zet de goudprijs vrij

De invoering van goud is noodzakelijk om een ​​financiële catastrofe te voorkomen voor de bevolking in het algemeen. Naast de bestaande valuta’s, is de oudste vorm van geld, dat goud is op 29 maart jl. vrijgemaakt toen het Bazel III-akkoord werd geïmplementeerd. Bazel III is bedoeld om ervoor te zorgen dat de valuta’s van alle landen d.m.v. goud zijn ondersteund, anders kunnen die niet deelnemen aan de Global Currency Reset (GCR).

 

De BIS heeft nu goud erkend als geld. Digitale tegoeden van de GESARA-conform door goud gedekte USD worden geactiveerd en wel volgens het plan van nu in de loop van de 2e helft April. Wanneer officieel, de Goud-standaard terugkeert. Italië is al bezig met het nationaliseren van de centrale bank en het goud terug te vorderen. Vele andere landen zullen volgen. De Italianen maakten het glashelder duidelijk dat het goud dat de centrale bank bezit eigendom is van het volk. En niet van de centrale bank, waarvan het volk ook eigenaar zal worden.

 

Het bezoek van president Xi Jinping aan Europa heeft geresulteerd in een overeenkomst tussen de BIS en China om het Aziatisch goud als geld te erkennen. De Aziaten controleren ongeveer 85% van ‘s werelds bekende goud voorraad maar het grootste deel van dit goud is sinds de Nixon-schok van 1971 op de zwarte lijst gezet door het westers financiële systeem. Het opnieuw integreren van dit goud in het financiële systeem van de wereld zal neerkomen op een enorme verschuiving van de financiële macht, weg van de Rothschilds en hun trawanten.

 

 

Met Bazel III wordt gezegd dat fysiek goud – niet paper goud – op één lijn staat met fiat-geld en alle andere schuldinstrumenten. Dat betekent het einde van de goudprijsmanipulatie, dat een veel hogere goudprijs voor fysiek goud vereist. Goud zal de Centrale Bank laten falen, om de overgang naar de volkseconomie te vergemakkelijken.

 

De enige manier om de schuldencrisis te overleven, is dat landen hun op goud gebaseerde valuta herformuleren als een reserve, dat een veel hogere goudprijs impliceert. Deze hogere prijs is nodig om het eigen vermogen op te bouwen in overeenstemming met de enorme schuldenlast.

 

Denk aan de complicatie die hierbij komt kijken; doordat goud de private centrale banken onderuit trekt. Wat door Q werd een tijdje geleden werd bevestigd, dat goud de centrale banken omverwerpt.

 

Omdat de prijs van echt goud zal stijgen. Is er een korte tijdsperiode aanwezig waarin velen van ons hun voordeel kunnen doen met deze kennis door nu goud en zilver te kopen. Omdat goud zal blijven stijgen, zal het uiteindelijk de nominale waarde van schuldcertificaten overtreffen die slechts papieren valuta zijn.

 

Sterker nog, omdat mensen gaan beseffen dat de papieren biljetten die ze hebben absoluut waardeloos zullen zijn, willen ze deze voor echt geld omruilen, wat aankoop van goud en zilver betekent. De prijzen zullen stijgen als de papiervaluta daalt, wat tot gevolg heeft dat de private centrale banken opgerold worden.

 

Houd ook rekening met het feit dat de prijzen op woningmarkt nog steeds dalen en verder omlaaggaan. Een tendens die zich over de hele wereld verspreidt, terwijl de centrale bank economie razendsnel afbrokkelt. Inmiddels lopen ook de fabrieksorders terug, omdat de economie zeer snel verslechtert.

 

Brexit is een gedane zaak

De Brexit is op 29 maart wettelijk inwerking getreden zoals vereist was. Eventuele verdere Cabal-inspanningen via de EU om Brexit uit te stellen, zijn nietig en ongeldig. De City of London is nu in handen van de Earth Alliance. Het VK volk wil BREXIT en ze geloven niet in de angst scenario’s van de EU en hun regering. De verwachting is dat de regering van het VK binnenkort begint met hervormingen t.b.v. GESARA-conformiteit, alhoewel het Brexit-verhaal nog gewoon door blijft gaan.

 

Brexit heeft een langere verlenging van de EU gekregen, in de hoop de exit tot 2020 te vertragen. De EU-clowns willen niet dat het VK vertrekt, ze zullen er alles aan doen om het VK in het ongewisse te houden. Ondertussen bereiden president Trump en de patriotten zich voor op de no-Brexit-deal.

 

Een zichtbaar teken hiervan is het feit dat Britse paspoorten uitgegeven na 29 maart jl. geen vermelding van de Europese Unie meer bevatten. – Premier Teresa May probeert nog steeds tevergeefs een deal te sluiten die de controle over het Britse militaire inlichtingenapparaat overhandigt aan de Duitsers, aldus enige bronnen.

 

Voorts impliceert dit, dat de Vaticaan Bank, United State Inc., Koningin Elizabeth en de Centrale Banken hun geldtoevoer hebben verloren, als voorbereiding op de transitie naar een door goud/activa ondersteund Quantum Financial System. De fondsen hiervoor staan onder controle van een geselecteerde groep toezichthouders.

 

De Brexit-deal is ondertussen verlengd tot oktober, alhoewel het land op 29 maart legaal de EU heeft verlaten. Het doel van Brexit was om de EU-financiering via de stad Londen af te sluiten en de corruptie binnen het Britse parlement te verwijderen.

 

De mensen in het Verenigd Koninkrijk zullen binnenkort luidop zeggen dat ze genoeg hebben van het Brexit gezeur. “We gaan gewoon weg uit de EU!” Nigel Farage stuurt deze beweging. Ze gaan hoe dan ook in die richting. De Centrale Bankiers en de EC zijn bang dat zodra ze één land verliezen, de rest ook zal vertrekken. En wanneer ze de controle verliezen, dan worden ze zelf blootgesteld met hun bedrog. Ze willen niet dat de wereld beseft dat elke natie het veel beter zal doen zonder hen.

 

De gele vestbeweging

 

Leiders van de Franse gele vestbeweging wijzen erop dat de valse Franse president Emanuel Macron – een oud-medewerker is van de Duitse bankiersfamilie Rothschild. Hij wordt nu beschermd door buitenlandse (Duitse) lijfwachten. Ze merkten ook op dat Duitse pantservoertuigen met EU-sterren worden gebruikt om de gele vestactivisten te onderdrukken.

 

De Franse regering is een kopie geworden van het Israëlische regime, en verandert Frankrijk in een soort Gaza door te vechten tegen vreedzame Gele Vest (YV) -activisten.

 

Een Frans vrouwelijke advocaat – Georgia Pouliquen legt in een video de massale YV-repressie bloot en laat zien hoe onschuldige mensen op bevel van hun criminele president Macron gevangen worden genomen, zonder enige juridische reden. De video toont Franse sluipschutters die in opdracht van Macron vreedzame burgers bestrijden, Hij wil binnenkort voor het Franse volk de krijgswet zonder voorwaarden afkondigen!

 

De Grote Ontwaking

Elke lezer wordt uitgenodigd om bij te dragen aan de ontwaking van de bevolking. Hoe meer mensen op de hoogte worden gebracht van de malversaties binnen hun overheid en de banksector, hoe sneller we allemaal uit onze schuldslavernij zullen worden bevrijd.

 

Veel FWC-artikelen zijn reeds en anderen worden regelmatig vertaald in een veelvoud van meer dan tien verschillende talen gepubliceerd op diverse sites die onderling verbonden zijn via een groot aantal nationale and internationale websites. Dit netwerk wordt continue verbreed d.m.v. her-publicatie om een nog breder scala aan lezers te bereiken.

 

Elke site mag FWC-artikelen opnieuw publiceren, wat eenvoudig is gemaakt door gebruikmaking van deze toestemming en het crediteren van de bronuitgever, https://finalwakeupcall.info/

 

Een aanzienlijke contributie elke lezer zou moeten maken is de informatie delen met eigen contacten. Bedenk; Waar we één gaan, gaan we allemaal!

 

Wees wakker en laat ook anderen ontwaken.