Eigen soevereiniteit:

Sinds mensenheugenis is het collectief bewustzijn ontkracht door de illusie van de ‘autoriteit’ die elk aspect van het leven beheerst. Vanwege voortdurende manipulatie en misleiding is onze samenleving veranderd in het voordeel van de gezagsdragers, velen worstelen met het besef dat mensen zelf hun leven kunnen besturen in plaats van te vertrouwen op het gezag van de overheid. Dus, WORDT WAKKER en richt je geest op empowerment, om je persoonlijke soevereiniteit te herwinnen, en te leren om van binnenuit te handelen, met de kracht van je vrije wil. Begin met het besef dat ons geld een illusie is, en geen werkelijke waarde heeft. Maar in realiteit is gecreëerd door de centrale banken – die eigendom zijn Sovereigntyvan de Khazarian Maffia – dat de grootste publieke verbolgenheid gebiedt, en eerder vroeger dan later moet worden afgeschaft.

 

De Nieuwe Wereldorde:

In de Nieuwe Wereld Orde zal geen onafhankelijkheid bestaan, geen regering, geen koninklijke familie, geen republiek, geen staat of provincies. De heersende macht achter de Nieuwe Wereld Orde heeft de wereldwijde geldstromen reeds in haar greep d.m.v. de centrale banken en de grote multinationals. Het is deze kracht die beslist wie in “democratische” landen regeren, en mede wordt bepaald door de controle van de pers en de media. Het financiële systeem is gebaseerd op de Babylonische schuldslavernij, dat zal moeten worden vervangen door een transparant systeem gecontroleerd door het volk. Het huidige systeem stuurt automatisch meer dan 50% van de rijkdom van de wereld naar de conto’s van een kleine groep van nog geen honderd elites, terwijl 80% van alle mensen eigenaar is van slechts 5,5% van deze rijkdom, waardoor zo’n tachtig procent letterlijk schuldslaven zijn geworden. Die nu de laagste levensstandaard hebben sinds 1960. 1 op de 9 mensen hebben niet genoeg te eten en meer dan een miljard mensen leeft nog steeds van minder dan € 1,00 per dag. Ter vergelijking als alle door de Khazarian Maffia gestolen activa teruggeven worden aan het volk en verdeeld worden over de rechtmatige eigenaars, – jij en ik – ieder ander, en elk kind, zal gemiddeld genomen voor elkeen het bedrag beschikbaar zijn van € 250,000 in de geïndustrialiseerde wereld, en zeer waarschijnlijk voor elk levend individu op de hele planeet!

 

Abolish Central BanksDoor het verstrekken van grote leningen aan vrijwel elk land, zijn deze afhankelijk geworden van de ‘geheime’ heersende Maffia-macht. Regeringen die onafhankelijk willen blijven worden krachtig aangepakt en verwijderd; hun leiders worden onttroond. Als dit niet mogelijk is door middel van politieke propaganda, of d.m.v. economische sancties, dan wordt de CIA, Mossad. of militair geweld ingezet om hun doel te bereiken, om ze te onderwerpen aan het Nieuwe Wereldorde regime.

 

De bloedlijn families wilden vanaf het begin al de wereld beheersen, dat vereiste bundeling van krachten van de 13 invloedrijkste families. Professor Adam Weishaupt stelde op verzoek van Mayer Amschel Rothschild in 1773 daarvoor het plan op. Het uiteindelijke doel was, en is nog steeds, één wereld dictatuur met één leider aan de top, gevestigd in Jeruzalem – Israël.

 

Om de mensheid te kunnen controleren moet informatie worden gemanipuleerd en hun vrijheden worden ingeperkt. Door het bezit en het manipuleren van de media, om daarmee de waarheid te censureren, is het mogelijk de mensen op een eenvoudige manier te beïnvloeden, waardoor de rijke families optimale economische, financiële en politieke overheersing over de hele wereld verkregen, met het uiteindelijke doel de Illuminati-Vectormenselijke betrokkenheid te verminderen tot het punt waarop ze alles zullen accepteren. – Om zo hun werelddictatuur in te voeren, en de weinige tegenstanders te kunnen elimineren.

 

Weishaupt richtte daartoe in 1776 de Orde van de Illuminati op; eigenlijk een fascistische naziorganisatie, die als hun marionetten alle hedendaagse ‘geaccrediteerde’ wereldleiders omvat. – Verraad of voortijdige beëindiging wordt bestraft met de dood.

 

Het motto van de organisatie van Weishaupt is; ‘het doel heiligt de middelen’. Elke kwaliteit van beschaving, eer, fatsoen, eerlijkheid, moraal, ethiek, en menselijkheid wordt veracht en terzijde geschoven als een teken van zwakte om ervoor te zorgen dat beschaafde tegenstanders worden onderworpen aan de samenzweerders. – Leugens, bedrog, oneerlijkheid, wreedheid, en moord worden letterlijk gezien als ‘deugden’: dat de bron van hun macht is.

 

Geld manipulatie:

Zodoende wordt ook goud en zilver gemanipuleerd: Goud wordt omschreven als de “barbaarse relikwie”, maar goud is noch barbaars, noch een relikwie. De echte barbaarse relikwie is de centrale bank. Hun bankiers zijn barbaars, omdat zij samenspanden een ​​einde te maken aan Sir Isaac Newton’ s briljante uitvinding – ‘de goudenstandaard’ – dat het geld gedurende 200 jaar heeft beschermd.

 

Geld is een fundamenteel bouwsteen van de samenleving omdat het mensen in staat stelt in het marktproces met elkaar te communiceren. Geld bestond reeds lang voordat overheden en centrale banken begonnen met het te ‘beheren’. Tragisch genoeg, in plaats van een neutraal en ongebonden instrument in de handel, ‘eerlijk voor iedereen’, is geld ‘onttroond’ als essentieel middel van de vrije markt. Geld is gedegradeerd tot instrument van geweld en gebod, dat een bedreiging is voor het vrijemarktproces en dus schadelijk voor de samenleving.

 

De enige manier op financiële overleving is te investeren in het leven reddende goud en zilver, dat echt geld vertegenwoordigt, en minachting Money manipulation puppetstoont voor papieren substituten waarmee de centrale banken de wereld manipuleren. Dit zal uiteindelijk naties verplichten om eerlijk en gezond geld uit te geven.

 

Voorafgaand aan de oprichting van de eerste centrale bank, de Bank of England, privé eigendom van de Rothschild familie, was elke handelsactiviteit in het “market-proces” een uitwisseling van waarde tegen waarde. Met andere woorden, goud werd geruild voor land, zilver voor voedsel, etc. – activa werden verhandeld tegen andere activa. De Bank of England veranderde dit proces door het creëren van geldsubstituten, genaamd ‘bankbiljetten die niet uit materiële vaste activa bestaan, zoals goud of zilver. Bankbiljetten zijn slechts geldsubstituten en geen geld op zich. Geldsubstituten zijn een verplichting van de bank die papiergeld uitgeeft, dat allerlei soorten betalingsrisico’s met zich meebrengt, die niet bestaan bij gebruik van materiële vaste activa zoals goud en zilver.

 

De Federale Reserve Bank is niet alleen verantwoordelijk voor de crisis van 1929, maar ook voor de wereldwijde crisis die nu sinds 2008 heerst, alle crisis werden vooraf gepland volgens het script van de Illuminati-protocollen om het volk financieel leeg te zuigen en op de knieën te dwingen. Zoals te lezen is in protocol 2:13-14:

 

“Met behulp van het goud, dat geheel in onze handen is, zullen wij met alle verborgen middelen een algemene economische crisis in het leven roepen waardoor het beursleven, de industrie en het bedrijfsleven ten slotte lam gelegd worden en hele legers arbeiders in alle landen van Europa gelijktijdig op straat komen te staan. Ons zal men geen kwaad doen, omdat ons het ogenblik van de aanval bekend zal zijn en wij maatregelen getroffen zullen hebben om de onzen te beschermen.”

 

Centrale banken zoals de Federal Reserve Bank, zijn feitelijk geen banken en hebben ook geen reserves, ze handelen in het geheim en worden nooit verantwoordelijk gesteld voor hun daden. Zoals bijvoorbeeld;

 

“… het zogenaamde Open Market Comité van de Federal Reserve is verre van open. Het vergadert en neemt beslissingen achter gesloten deuren. De vrijgegeven notulen worden pas na een maand gepubliceerd, nadat deze eerst grondig geredigeerd zijn, waardoor buitenstaanders in het duister blijven over de beraadslagingen van de leden. Centrale bankiers beschouwen zichzelf – en handelen – alsof ze boven de wet staan. Bovendien bevoordeelt deze geheimhouding de ingewijden, en dat is het fundamentele beginsel waarop de marktinterventie van centrale banken is geconstrueerd, zoals onder andere hun optreden in de goudmarkt.”

 

Inflatie:

Centrale banken kunnen overheidsschuld verwerven en gebruiken om geld uit dunne lucht te maken tegen rente voor overheden om dat te besteden waar ze maar willen, d.m.v. het creëren van inflatie, waarmee de overheid van hun burgers steelt.

 

Desinformatie van centrale banken doet mensen geloven dat inflatie “stijgende prijzen” zijn. Dat is een leugen en pure onzin door de definitie van inflatie te veranderen van “stijgende prijzen” in wat het werkelijk is, gewoon monetaire verzwakking, veroorzaakt door de centrale banken!

 

Fraude:

Om slechts een voorbeeld te geven, bekijk hoe centrale banken hun goudreserves administreren. “Ze boeken die als één bedrag voor zowel goud in de kluis als goud uitgeleend als één post op hun balans.” In feite, verklaren de centrale banken dat ze een waar getrouwe weergave kunnen negeren zoals is vastgesteld volgens de regels door Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). Daardoor kunnen ze zowel contant aanwezig goud als vorderingen in één post vermelden. In normaal zakelijke toepassing heet dit fraude.

 

Staatsgeleide Controle-Economie:

Centrale banken hebben letterlijk de markt veranderd in een – staatsgeleide dictatoriale – controle-economie. De macht om geld te creëren uit dunne lucht brengt met zich mee de veel grotere macht om de economie van een land te controleren, en daarmede het economisch lot van miljoenen mensen. Centrale bankiers handelen nu zoals de voormalige Sovjet-Unie politbureau leden, die aan de touwtjes trokken en knoppen draaiden om te proberen de economie te maken – dat betekent voor ieder van ons die aan de economie deelneemt – onderworpen te zijn aan hun controle. Maar het is niet alleen het economische lot van miljoenen mensen dat wordt bepaald door de centrale banken. De uitoefening van macht door de centrale banken veroorzaakt subtiel, maar potentieel meer verontrustende aangelegenheden.

 

Proliferatie van controle en beperkingen:

Centrale bankiers en hun kameraden in de regering weten dat de kracht van de commando-economie die zij zich hebben toegeëigend, vereist dat ze een dunne lijn tussen welvaart en economische ineenstorting belopen, als resultaat van de intrinsieke kwetsbaarheid van het op credit-gebaseerde monetair systeem dat zij besturen. Om te proberen deze steeds groeiende kwetsbaarheid te verminderen – in een vergeefse poging om het gemakkelijker te maken voor de centrale banken de planeconomie effectief en volledig te controleren – hebben regeringen nu ook de vrijheid van de mensen weggenomen. Centrale banken eisen de volledige inzage en controle, zoals rapportage van bankrekeningen, belastingafdrachten en doorzicht in het volledige betalingsverkeer. Verder ondersteunt het “too big to fail” beleid de slechte beleidsvoering bij de banken op kosten van de belastingbetaler. Controles bieden centrale bank in de commando-economie de wurggreep om aan de macht te blijven, ongeacht of ze een goede of een slechte job verrichten – die meestal slecht is.

 

De commando-economie die de centrale banken toepassen stimuleert de groei van schuld, in plaats van het sparen. Banken willen hun balansen uitbreiden – door het afsluiten van meer leningen – om meer winst te maken. – Credit uitbreiding biedt het publiek de mogelijkheid nieuwe dingen aan te schaffen, wat een illusie van welvaart creëert die zorgt dat de mensen geloven dat hun rijkdom toeneemt.

 

Control EconomyHet resultaat van deze schuld-geïnduceerde pseudo-welvaart is een tevreden bevolking, die de neiging heeft de macht en privileges te verlengen aan overheid en politici. – In plaats van het volgen van een gezonde en tijd-geteste “pay as you go” -beleid, hebben consumenten, bedrijven en overheden een nieuw geloof geïntroduceerd van: “Koop nu en betaal later.” – De schuldenberg die nu is ontstaan, is het gevolg van overmatige consumptie, en zorgt ervoor dat deze berg zich verder blijft vergroten, als direct resultaat van de activiteit van de centrale banken, in hun behoefte aan meer schuld dat onvermijdelijk tot mislukking zal leiden, als de groei van de schuld stopt.

 

Richard Russell legt het uit in drie woorden: “Inflate of sterf.” Deze realiteit verklaart waarom voormalig Federal Reserve voorzitter Ben Bernanke zei; dat als het noodzakelijk was hij $ 100 biljetten vanuit helikopters zou rondstrooien, om zo de economie op te pompen.

 

In de nabije toekomst, als de wereldreservemunt, de Amerikaanse dollar, instort als metgezel in een lange rij van andere fiat valuta’s, die voordien zullen instorten, zullen de mensen terugkijken en zich afvragen hoe het mogelijk was dat barbaarse instellingen zoals centrale banken zoveel mensen konden misleiden door ze te laten denken dat ze goede instituten zijn die handelen in het algemeen belang van het volk. Het antwoord is dat de centrale banken de illusie van welvaart hebben gecreëerd. Omdat mensen denken dat ze beter af zijn, hebben ze geen reden om te twijfelen aan de basisprincipes die ze geloven. Om deze reden worden mensen gemakkelijk overgehaald te geloven dat goud een barbaars relikwie is, dat de centrale banken een goede job verrichten, dat ‘officieel gemeten’ inflatie laag is, en dat hun financiële toekomst veilig is. Echter, niets is verder van de waarheid dan dat.

 

De Uiteindelijke Aanpak:

Het inzicht in de kwade praktijken van de centrale banken, gesteund door het streven van de mens zich te emanciperen, kan deze flagrante fraude beëindigen. Afgezien van enkelen, zijn de meeste centrale banken in de wereld particulier eigendom van de Khazarian maffia. Rothschild is de oprichter en eigenaar van de eerste centrale bank van de wereld – ‘de Bank of England’. – Geld is een illusie publiekelijk beïnvloedt door leugens en bedrog, en dat moet worden gestopt, temeer omdat de centrale banken de belangrijkste inkomstenbron van de maffia vormen, om daarmee de wereld en de markten te dicteren, te manipuleren, en te controleren. – Gelukkig overwegen invloedrijke anonieme familiegemeenschappen hun bereidheid ons te helpen een ‘nieuw evenwicht’ te brengen in de maatschappij om ons te bevrijden van de eeuwenlange Khazarian tirannie en hebben plannen gereed om een meer dynamische economie te bouwen, met nieuwe sociale contracten die vervolgens in werking zullen treden. De enige vraag is nog of er voldoende goede mensen in de overheid aanwezig zijn om aan deze inspanningen mee te werken. – Door alert te zijn op de vele signalen om ons heen, kan iedereen beter laveren door de turbulentie van signalen vanuit de wereldeconomie in plaats van te worden onderdrukt, en verrast.

 

Oostenrijkse schooleconomie:

Wat is een betere manier om stilletjes de terugkeer van het geld in de gouden standaard te eisen, dan dit gelijk te stellen aan het jihadistisch terrorisme? Omdat er geen is, verklaart deze hilarische publicatie van de nieuwste pro gouden standaard videoclip van de “Islamitische Staat” – hetgeen niets minder is dan een spoedcursus in de Oostenrijkse School Economie.

 

 

 

Een dollar crash van Bijbelse betekenis:

Dollar ollapseDe Economische ineenstorting in aan de gang stelt Bill Holter, hij zegt “Something Just Happened”. In feite veranderde iets in de afgelopen drie weken door een hele reeks van gebeurtenissen die hebben geleid tot een trapsgewijze ineenstorting van de wereldmarkten met een aantal zeer vreemde evenementen in de edelmetaal-markten.

 

Voor zilver werd in de afgelopen week een volume bevestigd van 122.482 contracten, die werden verhandeld op een enkele dag wat 612 miljoen ounces fysiek zilver betekent oftewel meer dan 87% van de jaarlijkse wereldwijde zilver productie vertegenwoordigt. Ondertussen verkocht China voor $ 100 miljard aan waarde in US-staatsobligaties over de afgelopen twee weken.

 

Bill Holter waarschuwt dat het hefboomeffect op alle markten suggereert dat spoedig een bank “holiday” zal worden opgelegd, omdat de afwikkeling niet ordelijk kan verlopen. Deze “afwikkeling” zal de kredietopbouw sinds 15 augustus 1971 moeten elimineren.

 

Mr Holter concludeert:

“We gaan een absolute Bijbelse ineenstorting van onze levensstandaard ondervinden, en niemand heeft zelfs de geringste notie dat het eraan komt.”

 

Goudprijs stijgt van de ene op de ander dag tot 50%:

Geruchten doen de ronde dat China rustig is verder gegaan met het hamsteren goud, en wel voor één doel: de Verenigde Staten als ‘s werelds grootste houder van goud te onttronen, en de Amerikaanse dollar als’ s werelds reserve valuta te “beëindigen”.

 

De “officiële” update eerder uitgebracht door de Chinese regering liet zien dat het nog jaren of decennia kon duren voordat dit doel bereikt zou zijn. – Maar analist Matt Badiali heeft dit verhaal nauwgezet onderzocht, en denkt dat China de wereld voor de gek heeft gehouden.

 

Volgens zijn onderzoek, heeft China al meer goud dan de Verenigde Staten. En het is mogelijk dat ze zich heeft voorbereid om de wereld te schokken met deze aankondiging. Hij gelooft dat het nieuws “een vuur” onder de prijs van goud legt. In plaats van een geleidelijke stijging op lange termijn, kan de goudprijs van de ene op de andere dag stijgen met maar liefst 50%.

 

BEWEZEN: De COMEX is een Ponzi schema:

Rob Kirby bespreekt het laatste nieuws van de CRIMEX, die nu nog meer bekend staat als de COMEX, het beschikbare en geregistreerde leverbaar fysiek goud is gedaald tot een dieptepunt van 202.000 ounces! Er zijn nu 228 ounce papier claims voor elke ounce te leveren en geregistreerd goud.

 

“De Comex is reeds vele jaren een Ponzi schema, en wat ze hebben gespeeld is een shell game,” zegt Rob Kirby. “Al vele jaren loopt de goudmarkt over van criminaliteit en fraude. We denken dat het goud dat beschikbaar is verstopt is onder een laken en ze bewegen het heen en weer, tot in de zeer nabije toekomst de dag komt de lakens worden weggetrokken en niets aanwezig is.”

 

Global Economy Is Imploding: “Neem bezit van je fysiek Goud”

Financieel analist Michael Pento waarschuwt: “De markt is tot in de extreem overgewaardeerd. Als omzet en winstgroei negatief is, als wereldwijd de groei tegenvalt, als de Amerikaanse groei daalt, als de schuld marge op een recordhoogte staat, en contant geld op een laagterecord, en het enige wat overblijft voor de markten biljoenen dollars in QE en 0% rente is, dan is ook dat verloren. Waarom zou iemand nog denken dat de beurs weer omhoog gaat? Ik denk dat de beurs crasht, en ik denk dat het gaat om hetzelfde punt draait dat in 2007 gebeurde. En als de beurs gaat, zo gaat het onroerend goed, en zo gaat de economie. Het gebeurde elke weer in de geschiedenis. Het zal nooit meer worden zoals vandaag.”